Riksrevisjonen om rehabilitering: Kritikkverdig

Mange pasienter får ikke rehabiliteringstjenestene de har behov for. Det viser Riksrevisjonens rapport om rehabilitering. - Funnene er dessverre ingen overraskelse, sier administrerende direktør Einar Magnus Strand på Sunnaas sykehus.

Publisert 16.02.2024
En person som står på et podium
Ingvild Aasen Tryggestad, spesialrådgiver i Riksrevisjonen, kom fredag til Sunnaas sykehus for å gjennomgå funnene i rapporten

Ingen bedring 

Riksrevisjonen har undersøkt rehabiliteringstjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Torsdag la de frem rapporten. Der kommer det frem at nesten ingenting har blitt bedre siden de undersøkte rehabilitering i 2012. Tiltakene har ikke gitt resultater og undersøkelser viser at hele seks av syv kommuner mangler lovpålagt kompetanse på området. 

Overordnet vurdering: Kritikkverdig 

Det er kritikkverdig at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sørge for at pasienter får de rehabiliteringstjenestene de har behov for, skriver Riksrevisjonen i sin vurdering. 

Riksrevisjonen rapport 

Grundig rapport bekrefter et kjent behov 

Riksrevisjonens rapport bekrefter deres egne funn fra 2012 og KPMGs funn fra 2020, da de på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluerte opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Selv om utfordringene har vært kjent, er lite blitt gjort. 

I flere år har et samlet rehabiliteringsfelt løftet behovet for nasjonale føringer for rehabilitering og tydelig fordeling av ansvar, roller og organisering. Riksrevisjonen leverer nå en grundig rapport som understøtter dette behovet, og de kommer med tydelige anbefalinger.  

Sunnaas sykehus klar til å bidra  

Strand forventer at Stortinget nå tar skikkelig tak i rapporten slik at rehabilitering én gang for alle blir satt på dagsorden og får det løftet feltet fortjener.  

- Dette er en utfordring som ikke løses av noen alene. Vi må jobbe sammen og tverrsektorielt om vi skal lykkes med å finne løsninger som gir pasientene et likeverdig og helhetlig rehabiliteringstilbud.  

- Vi på Sunnaas sykehus står klar til å bidra med vår faglige kompetanse og våre erfaringer, sier han. 

Dersom rehabiliteringsfeltet ikke gis et løft frykter Strand store konsekvenser for den enkelte pasient. Det vil bety at mange ikke vil lykkes i å forbedre sitt funksjonsnivå eller mestre hverdagslivet på best mulig måte.  

Det gagner verken den enkelte eller samfunnet ellers.

 • Mange pasienter får ikke rehabiliteringstjenestene de har behov for fra kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten  
 • Flere steder fungerer ikke samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til det beste for pasientene  
 • Svakheter i rehabiliteringstjenestene får store konsekvenser for pasientenes helse, arbeidsevne, familieliv og fritid 
 • Styringen av rehabiliteringstjenesten er mangelfull på alle nivåer 

Riksrevisjonen mener at Helse- og omsorgsdepartementet bør vurdere om rehabiliteringsfeltet kan innrettes på en mer hensiktsmessig måte enn i dag. 

Riksrevisjonen anbefaler at departementet 

 • bidrar til å legge bedre til rette for samhandling mellom aktørene slik at pasientene får helhetlige pasientforløp 
 • tydeliggjør fordelingen av oppgaver og ansvar mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, og avklarer hvordan spesialisthelsetjenesten skal innrette sitt rehabiliteringstilbud hvis kommunene ikke har den nødvendige kompetansen og kapasiteten 
 • setter tydeligere krav til hvordan og når det skal foreligge nødvendige data til hjelp i arbeidet med å planlegge og forbedre rehabiliteringstjenestene 
   

Riksrevisjonen anbefaler også at Helse- og omsorgsdepartementet bidrar til å styrke kommunenes arbeid med rehabilitering. Departementet bør blant annet vurdere hvordan staten bedre kan understøtte kommunenes arbeid med å sikre lovpålagt kompetanse. 

Riksrevisjonen anbefaler til slutt at Helse- og omsorgsdepartementet tydeliggjør overfor de regionale helseforetakene at de skal sørge for at

 • alle pasienter som har rett til spesialisert rehabilitering, får det 
 • bruken av private rehabiliteringsinstitusjoner tar høyde for at ny og bedre praksis tas i bruk 
 • de koordinerende enhetene i helseforetakene styrkes slik at de fungerer etter hensikten. 
En mann i dress utenfor en bygning
Einar Magnus Strand, administrerende direktør Sunnaas sykehus HF