Lovende resultater for Tidewave-prosjektet

Tidewave vendemadrass har inngått i en klinisk studie ved Sunnaas sykehus, og resultatene er lovende. Samarbeidet med Tidewave Medical AS er et godt eksempel på hvordan slike oppdragsstudier kan føre til fremskritt i helsetjenesten.

Publisert 15.12.2023

Bakgrunn

Tradisjonelt har behandling av trykksår vært utfordrende både for pasienter og helsepersonell. Overlege ved Sunnaas sykehus HF, Ingebjørg Irgens beskriver utfordringene med dagens løsninger:

 - I dag finnes det mange ulike trykkfordelende madrasser på markedet, men det er fortsatt manuell stillingsendring som blir mest brukt. Manuell stillingsendring betyr behov for personell som utsettes for tunge løft, og forstyrret søvn for pasienten.

Dette understreker behovet for nye, innovative løsninger. Utprøving av den automatiserte trykkfordelende vendemadrassen TidewaveTM har derfor vært et viktig bidrag i utviklingen av nye innovative løsninger til hjelp for helsepersonell og pasienter.

Studien

I april 2021 ble det gjennomført en feasability studie før oppstart av oppdragsstudien i oktober samme år. Testingen ble utført ved å sammenligne Tidewave vendemadrass(TM) med vekseltrykkmadrassen CuroCell® 4 AD. 

Studien har foregått ved avdeling for ryggmargsskade med enhet for barn og unge (RMS) og avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade (MNB). Tidewave Medical AS finansierte studien og leverte nødvendig utstyr og tjenester for trykkmålingene.

​Tidewave-madrassen

Tidewave-madrassen er utviklet av Tidewave Medical AS og produseres i Norge. Madrassen er en dynamisk luftmadrass, som automatisk vender pasienten fra side til side. En vending til maksimalt 30 graders leie, gjennomføres i løpet av  60 minutter.

Dette kan redusere behovet for manuell bistand om natten. Madrassens vendeprogram kan tilpasses behovet til hver enkelt, eksempelvis kan den stilles inn til kun å vende til den ene siden. Tidewavemadrassen er tilgjengelig for barn og voksne.

Gode resultater

Studien viser at Tidewave-madrassen har bedre trykkfordelende egenskaper, noe som reduserer det faktiske trykket på kroppen gjennom natten. Dette kan bidra til å øke pasientenes mulighet til å bo hjemme med redusert assistanse.

Testbed-samarbeidet

- Sunnaas sykehus har gjennom testbed-samarbeidet en nøkkelrolle når det gjelder å bringe innovative løsninger til helsefeltet. Gjennom vårt samarbeid med aktører i næringslivet, spiller vi en viktig rolle i utviklingen og testingen av nye produkter og teknologier, sier Lene Mosberg, testbedkoordinator på Sunnaas. 

Samarbeidet med Tidewave Medical AS er et godt eksempel på hvordan næringssamarbeid kan føre til fremskritt i helsetjenesten. 

Sluttrapport Tidewave-prosjektet.pdf