Traumerehabilitering

Avdeling for Multitraume, nevrologi og brannskade gir tilbud til pasienter som har behov for omfattende og spesialisert rehabilitering etter gjennomgått multitraume. Men hva er multitraume? Hvordan foregår en rehabiliteringsprosess i overgangen fra akuttsykehus til spesialisert rehabilitering?

Publisert 12.04.2024
Sist oppdatert 30.04.2024
Portrettbilde Olav Røise
Ortoped Olav Røise. Røise har jobbet med multitraumepasienter ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, siden 1985, og hatt en liason funksjon ved Sunnaas sykehus i over 30 år.

Sunnaas 70-år

I 2024 markerer Sunnaas sykehus 70-års. I jubileumsåret trekker vi frem temaer fra 70-år i rehabilitering. Vi inviterer til fagseminar og presenterer artikler fra våre rehabiliteringsprogram. 

17. april delte ortoped Olav Røise fra Oslo Universitetssykehus Ullevål erfaringer etter mangeårig behandling og rehabilitering av pasienter med komplekse multitraumer. 

I forkant av fagseminaret tok vi tatt en prat med avdelingsoverlege Ellen E. Schaanning, teamkoordinator Elin Håkonsen og avdelingsleder Philip Bilberg fra avdeling for multitraume, nevrologi og brannskader. 

Dette er multitraume

Med multitraume menes fysiske skader på to eller flere organsystemer, som hovedsakelig skyldes ytre påvirkning som fall, kollisjoner eller andre fysiske hendelser. Et multitraume kan være flere bruddskader, komplekse brudd med større sår- og bløtvevsskader på flere deler av kroppen, amputasjoner, nerveskader og/eller skader på indre organer.  

Rehabiliteringstilbudet

Pasienter henvises til Sunnaas og avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade etter akuttbehandling på Ullevål eller en av de andre store lokalsykehusene som Ahus, Kalnes og Vestre Viken. Ofte er pasientene veldig dårlige med store omfattende skader, og flere har tilleggsdiagnoser.  
 
Når de ankommer er det avdelingens jobb å kartlegge hvilke mål pasienten har, hvordan hjemmesituasjonen deres ser ut og hvilket funksjonsnivå de har. Så legges det opp et rehabiliteringsløp med det tverrfaglige teamet som er spesielt tilpasset for hver enkelt pasient.  Det består av lege, sykepleier/hjelpepleier, koordinator, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog og sosionom, men kan også ha faggrupper som for eksempel ernæringsfysiolog, logoped og pedagog 
 
 - Rehabilitering handler om å se hele mennesket. Det opplever jeg at vårt team er skikkelig gode på, og det er jeg veldig stolt av. Jeg opplever at de ulike faggruppene har stor respekt for hverandres kompetanse og utfyller hverandre til det beste for pasienten. Vi diskuterer og løser utfordringer sammen, forteller avdelingsoverlege Ellen E. Schaanning og teamkoordinator Elin Håkonsen 

Utviklingen av traumatologi og rehabiliteringsmedisin

En bauta i feltet er ortoped Olav Røise. I 30 år har han vært viktig for utviklingen av traumatologi og rehabiliteringsmedisin. Han er hovedforeleser på fagseminaret 17. april.
 
Både Ellen og Olav opplever at akuttmedisinen har blitt mye bedre og redder flere liv enn tidligere, men at reddede liv gjør at pasientene som overlever har større og mer omfattende skader enn tidligere. De opplever også at liggetiden før overføring til rehabilitering har gått ned.  
 
- Pasientene som kommer til Sunnaas har ofte gått gjennom et langt intensivforløp på akuttsykehus. De fleste har opplevd noe svært dramatisk, de kan ha infeksjoner og har allerede gjennomgått mange operasjoner/reoperasjoner. Det er ikke uvanlig at vi må sende pasientene tilbake til Ullevål med brudd som ikke gror eller infeksjoner vi ikke kan behandle her, eller en planlagt reoperasjon er sårrevisjon. Mange blir også liggende med såkalt ventetrening. Det betyr at de er på rehabilitering, men vi kan ikke begynne full mobilisering og opptrening før brudd gror eller infeksjoner går ned, forteller Ellen. 
 
- Det er viktig å komme tidlig i gang med tiltak for å forebygge kontrakturer og andre komplikasjoner. Vi kan oppleve at vi ofte har behov for ortopedkompetanse her. Vi har et glimrende samarbeid med Oslo Universitetssykehus og har ortoped som er på ambulerende besøk hos våre pasienter månedlig, og det siste året har vi tidvis også hatt to LIS-leger med denne kompetansen lokalt. Hvis jeg skal ønske meg noe for fremtiden så måtte det bli en lege med ortopedkompetanse fast her hos oss på MNB, avslutter hun. 

Sykepleierfaglig spennende avdeling

Teamkoordinator Elin Håkonsen er sykepleier og har jobbet ved Sunnaas sykehus i en årrekke, og de siste årene som koordinator på MNB. Hun kjenner seg veldig igjen i den gode samarbeidskulturen, og trekker frem at hele teamet faktisk har klokketro på at de skal klare å hjelpe hver enkelt pasient som en viktig suksessfaktor. 
 
- Etter krigen i Ukraina har vi fått pasienter med krigsskader gjennom Medevac-ordningen. Det har vært store traumer og eksplosjonsskader, men også tilleggsutfordringer å hjelpe mennesker som står i et pågående psykisk traume, språkutfordringer og smitteisolasjon som følge av multiresistente bakterier. Vi har fått bruk for alt vi har lært. Sykepleiertjenesten er på vakt 24/7, og har tatt disse utfordringene på strak arm, sier hun.  
 
Elin forteller også at sykepleiertjenesten på avdelingen er meget gode på prosedyrer og er sykepleierfaglige sterke.  
 
- Dette er en avdeling med fult trykk på rehabiliteringssykepleie, men hvor pasientene også har behov for mye medisinsk oppfølgning. Jeg er veldig stolt av kollegaene mine, sier hun.  

Oppfølgning og overgangen fra rehabilitering til kommune

Her på Sunnaas er alle også opptatt av hvordan pasienten opplever overgangen fra rehabilitering på Sunnaas til hjemmet og sin kommune. Våre pasientgrupper har kun ett primærrehabiliteringsopphold, og et oppfølgningsopphold. Ryggmargsskadepasienter har livslang oppfølging. 
 
En multitraumepasient har ofte svært alvorlige og kompliserte skader når de kommer inn. Derfor er en vellykket tverrfaglig primærrehabilitering essensielt for å lykkes i å komme tilbake til en mest mulig normal hverdag.  Det er også viktig med det ene oppfølgingsoppholdet som alle får tilbud om ca. seks måneder etter utskrivelse, for å kunne fange opp og justere ulike utfordringer og medisinske problemstillinger pasienten har møtt etter utskrivning. 
 
De siste årene har vi også begynt å kunne ta noen kontroller digitalt dersom det er hensiktsmessig. 

Forskning, teknologi og innovasjon

Det pågår flere spennende forsknings-, teknologi- og innovasjonsprosjekter i og rundt avdelingen. Ellen trekker frem at etter at sykehuset har fått tilgang til røntgenbilder fra Ullevål sykehus får lege og det tverrfaglige teamet raskere oversikt over skadene. Samtidig som det gir det en fin mulighet for pasienten å få en oversikt og gjennomgang av sine skader. 
 
Videre trekker Ellen frem det pågående forskningsprosjektet på Medevac pasientene fra Ukraina, som ledes av Frank Becker og Maria Kraby, som nyttige innspill til videre behandling av disse pasientene. 
 
Elin ønsker å fremsnakke hvordan hun opplever at innføringen av Nimble i klinikken har forbedret arbeidsflyten i teamet.  Spesielt det å kunne sende direktemeldinger til resten av teamet.  
 
- Jeg ser frem til videreutviklingen av løsningen med mål- og timeplan, hvor pasienten selv kan sende og motta meldinger fra behandlere via sin mobiltelefon på en sikker måte. Bare det å gi beskjed om at pasienten må huske badetøy eller at behandler er litt forsinket til timen vil være avlastende. Også håper jeg vi kommer dit hvor vi kan legge inn pasientens mål slik at pasienten selv kan huke av hvis han har oppnådd et mål eller delmål. På den måten tror jeg pasienten blir enda mer ansvarlig for sin egen rehabiliteringsprosess, avslutter Elin.  

En del av jubileumsmarkeringen  

Sunnaas sykehus markerer 70-års jubileum i 2024. I jubileumsåret vil det bli arrangert ett fagseminar i auditoriet hver måned med ulike temaer som representerer Sunnaas sykehus. Fagseminarene streames via teams og er åpne for alle. 

sunnaas.no: Program og streaminglenke til fagseminar om traumerehabilitering