Ett steg nærmere nytt bygg på Sunnaas sykehus

Et enstemmig styre for Sunnaas sykehus HF har godkjent konseptrapporten for byggetrinn 3. I juni avgjør Helse Sør-Øst RHF om prosjektet får klarsignal til å jobbe videre.

Publisert 08.05.2024
En by med en vannmasse i bakgrunnen
Illustrasjonbilde med byggetrinn 3 inntegnet.

Enstemmig vedtatt

Byggetrinn 3 er det siste trinnet av en helhetlig plan om utvikling av bygningsmassen på Sunnaas sykehus. Den ble vedtatt av Helse Sør-Øst RHF i 2011 og de to første trinnene er allerede gjennomført.  

I sin behandling av byggetrinn 3 legger styret vekt på at det er gjort et godt og grundig arbeid med konseptrapporten. Prosjektet har solid økonomisk bæreevne og styret mener risikoen i prosjektet er innenfor akseptable rammer.  

Styret er også opptatt av at det ikke er risikofritt å la være å bygge. Da de enstemmig vedtok konseptrapporten, inkludert skisserapport og øvrige vedlegg, konkluderte de med at konsekvensene for pasientene og ansatte ved å ikke gjennomføre byggetrinn 3 er større enn å sende prosjektet videre til neste fase. 

Vedtatt konseptrapport 

Øvrige styredokumenter til sak 2424 2024 - Sunnaas sykehus HF 

Forbereder salg av eiendom og entreprisekonkurranse

Saken skal behandles av styret for Helse Sør-Øst RHFs i juni. Da blir det avgjort om byggetrinn 3 på Sunnaas sykehus får fortsette til forprosjektfase. I den fasen vil prosjektet få de endelige rammer og løsninger som grunnlag for planlegging av byggearbeidet. 

Så snart vedtak om videreføring til forprosjekt foreligger, vil Sunnaas sykehus utlyse en konkurranse om totalentreprise for å finne rett entreprenør til å gjennomføre byggearbeidet. 

I tillegg vil eiendommen sør på sykehusområdet bli lagt ut for salg til boligformål. Inntektene fra salget vil finansiere deler av byggeprosjektet.   

Byggetrinn 3 skal bidra til et helsemessig godt og driftsmessig effektivt spesialsykehus for rehabilitering til befolkningen i Helse Sør-Øst, samt til nasjonale, avtalefestede behandlingstilbud.  

Konseptrapporten konkluderer med følgende hovedanbefalinger:  

 • Bygge nytt sengebygg med 50 sengeplasser og kliniske støttefunksjoner  
  • Nybygg plasseres i nordenden av sykehusområdet 
  • Bruttoareal på ca. 5950 m2  
 • Samle logistikkfunksjoner (hovedinngang, varelager, kjøkken og kantine) i nybygg/bygg H 
  • Bruttoareal for ombygging i bygg H er ca. 450m2  
 • Avvikle og selge bygg D og bygg K.  
  • Salgsinntekter øremerkes prosjektfinansiering  
  • Relokalisere funksjoner i bygg D til bygg I  
  • Bruttoareal til ombygging/relokalisere fraflyttede lokaler i bygg B, E og F er ca. 1150m2 
 • Innarbeide arealer for OsloMet i prosjektet 
  • Bruttoareal 810 m2 hovedsakelig i underetasje nybygg  
  • Intensjonsavtale om kostnadsdekkende husleie er inngått mellom Sunnaas sykehus HF og OsloMet.  

 1. Styret godkjenner konseptrapport for Sunnaas sykehus byggetrinn 3, inkludert hovedprogram, skisseprosjekt, økonomiske analyser og usikkerhetsanalyse. 
 2. Styringsramme for forventet kostnad, inkludert kostnad til OsloMet på 45,9 mill. kr., settes til 555 mill. kr prisnivå august 2023. 
 3. Gevinst fra salg av eiendom øremerkes til finansiering av prosjektet i form av nedbetaling av lån fra Helse Sør-Øst RHF. Tidspunkt for salg av eiendom vurderes i forprosjektfasen med sikte på optimal tilpasning til markedet. 
 4. Styret viser til rapport fra ekstern kvalitetssikring og legger til grunn at denne er hensyntatt underveis i arbeidet med konseptrapporten. 
 5. Styret gir administrerende direktør i oppdrag å oversende styrebehandlet konseptrapport med vedlegg til Helse Sør-Øst RHF for behandling og anbefaler HSØ å vedta videreføring av prosjektet til forprosjekt. 
 6. Styret ber administrerende direktør gjøre nødvendige forberedelser til forprosjektfasen, uten større kostnad og uten forplikter om videreføring.