Dialogmøte med brukerorganisasjonene 2023

Med byggetrinn 3 og flere andre aktiviteter på programmet, inviterte Sunnaas sykehus til dialogmøte med brukerorganisasjonene. Det ble fullsatt sal og god representasjon fra flere organisasjoner.

Publisert 01.12.2023
En gruppe mennesker som sitter ved et bord

Stor aktivitet på forskningsfronten

Administrerende direktør Einar Magnus Strand åpnet det årlige møte med en oversikt over aktivitetene i sykehuset. Han fremhevet at gjennom Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC) har sykehuset blant annet fått i gang flere ph.d.-prosjekter og mottatt såkornmidler til andre prosjekter. Samarbeidet med OsloMet er godt etablert og i gang. 

Det er imidlertid flere partnere i SRC-samarbeidet. Sunnaas har blant annet fått finansiering fra EU til samarbeidsprosjekt med Norges Idrettshøyskole, og et annet prosjekt med SINTEF Helse.

- Vi venter også spent på resultatet av søknader vi har levert med partnere på forsknings- og innovasjonsutlysninger for 2024, sa Einar Magnus Strand.  

Fokus på byggetrinn 3

Hovedtema i møtet var naturlig nok byggetrinn 3. Sunnaas sykehus er i steg 2 av konseptfasen. Skisseprosjektet ser nå på løsninger for å løse utfordringene med ankomst, hovedinngang, plassering av kantine/kjøkken og logistikk. 

Brukerorganisasjonene og sykehusledelsen hadde gode diskusjon både i mindre grupper og felles, hvor flere av hensynene som må tas for å imøtekomme utfordringene personer med funksjonsnedsettelser har, ble drøftet. Det gikk på alt fra bruk av figurer og piktogrammer, skjerming fra støy og større rom, fokus og samtaleområder og sosiale soner, strømuttak på pasientrom, betjening av alt med en hånd og mye mer.

Alle ideer er velkomne

Oppgaven deltakerne fikk i grupparbeidet, var å komme med gode innspill til byggeprosessen. Her ble det lagt vekt på at de ikke måtte begrense seg til fasen vi er i, ei heller tenke budsjett og restriksjoner, men tenke godt gjennom hva som skal til for at oppholdet på sykehuset skal bli så bra som mulig i nytt bygg. Alle innspillene er sendt til byggprosjektgruppen som vil ta de med i videre prosess.  

Rus og psykisk helse i rehabilitering

Avslutningsvis presenterte psykolog og ph.d.-stipendiat Anja Schanke Sundet sitt arbeid om rus og psykisk helse i rehabilitering. Hun adresserte forekomstene og betydningen av dette i rehabiliteringsprosessen. Tilbakemeldingene fra bruker organisasjonene var at dette var både interessant og svært relevant, og flere nevnte at de kunne relatere til de funnene.  

Takk!

Takk til alle som bidro til et svært nyttig og konstruktivt møte. Sunnaas sykehus planlegger et nytt dialogmøte i 2024 og ser frem til å møtes igjen da.

En gruppe mennesker som sitter i et rom
Dialogmøtet med brukerorganisasjonene 2023. Øverst fra venstre.
Bilde 1: Adm.dir. Einar Magnus Strand og Rune Kløvtveit fra norsk forening for brannskadde
Bilde 2: Christin Fossen, leder av ungdomsrådet på Sunnaas sykehus med avdelingsleder Allan Jørgensen
Bilde 3: Landsforeningen for polioskadde ved Bjørn O Rosseland og Marit Eidegard
Bilde 4: Toralf Mads Bergersen. LHL Hjerneslag og afasi
Bilde 5: Organisasjonene var godt representert på dialogmøtet
Bilde 6: Adm.dir. Sunnaas sykehus Einar Magnus Strand
Bilde 7: Oddvar Jacobsen, brukerutvalget HSØ og Ingrid Njerve, brukerutvalget Sunnaas sykehus
Bilde 8: Anja Schanke Sundet, psykolog og ph.d.-stipendiat Sunnaas sykehus
Bilde 9: Ingrid Njerve, brukerutvalget Sunnaas sykehus
Foto: Ulf Alex. Samer