Best i klassen på videokonsultasjoner

Helse Sør-Øst har en målsetning om at andelen telefon- og videokonsultasjoner skal være minst 15%. Sunnaas sykehus kan vise til tall som langt overgår dette.

Publisert 17.01.2022
Sist oppdatert 19.03.2024

​I en ​sak som ble presentert på HSØs nettside nylig, ​kommer det fram at mellom 10 og 11 % av alle konsultasjoner i Helse Sør-Øst RHF skjer via telefon eller videoløsninger.

Bruken av telefon- og videoløsninger i pasientbehandlingen varierer avhengig av hvilken avdeling eller type konsultasjon det gjelder.

Enkelte sykehus kan dog innenfor enkelte fagområder vise til tall som langt overstiger målsetningen, i noen tilfeller opp mot 40%. Dette gjelder for enkeltområder, - ikke alle fagområder er egnet for slik digital kommunikasjon. ​​

Sunn​aas ​- på topp

Sunnaas sykehus ligger på toppen av den generelle statistikken med sine 29,3%.

- Dette er et meget godt resultat, og skyldes i hovedsak at videokonsultasjoner benyttes i stort omfang i avdeling for kognitiv rehabilitering og avdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjeneste, sier ​rådgiver Hilde Sørli

Bruk av videokonferanse i pasientbehandlingen er i tråd med Sunnaas´ digitale strategi, som er nedfelt i Digitaliseringsplan 2022-2024.​​​​

Totalt har Sunnaas hatt 2229 polikliniske videokonsultasjoner i 2021. Økningen i videokonsultasjoner fra 2020 er på 32,8 %.

Sunnaas har i tillegg høy aktivitet på videokonferansebruk, utover de polikliniske samtalene. For Sunnaas er det registrert 10529 videosamtaler på Norsk Helsenett i 2021. Totalt utgjorde dette 5974 timer med videosamtaler. ​ Avdeling for traumatisk hjerneskade troner øverst på statistikken over videobruk, med over 1100 pasientrelaterte videokonferanser. ​Sunnaas sykehus har med sine rundt 770 ansatte, ​en svært høy bruk om man regner per ansatt.

- Suksessfaktorer er tett dialog mellom ansatte i teknologi og klinikk samt høyt motiverte ansatte og pasienter. Som lite sykehus jobber vi også ​aktivt i nettverk med andre sykehus, kommuner og leverandører på video-området, avslutter Hilde Sørli.

Godt alternativ til f​​ysisk oppmøte

I en del sammenhenger er det naturlig og forenklende å benytte seg av digital kommunikasjon. Videokonferanse kan være et godt alternativ til fysisk oppmøte, spesielt for personer med funksjonsnedsettelser, der reiseveien kan medføre en belastning. Bruk av video bidrar således til at oppfølging av pasienten kan skje mer fleksibelt og effektivt.

Videokonferanse brukes også aktivt i samhandlingen med pasienten, ved at man kan ha tverrfaglige møter og konsultasjoner mellom pasient, pårørende, kommune, sykehus og andre relevante aktører.

​​Viktig ​med veiledning

Det​ finnes selvfølgelig eksempler på at også videokonsultasjoner kan medføre praktiske utfordringer. Sunnaas har sett at en del pasienter kan ha behov for veiledning rundt det tekniske. Sunnaas har derfor etablert et system for opplæring og veiledning av pasienter som har behov for det. Brukerveiledning for videotime finner pasienten på Sunnaas.no. Målet er å sikre at alle pasienter som ønsker det, skal ha likeverdig tilgang til sykehuset tjenester. ​

Siden starten av pandemien har både ansatte og pasienter har fått mer erfaring med bruk av videoløsninger og sykehuset opplever å ha tatt et langt steg videre i å utvikle gode tjenester, men det må fortsatt ​jobbes systematisk med å tilrettelegge og forbedre tjenestene, slik at de blir mer tilgjengelig for alle.

I 2022 har Sunnaas sykehus med samarbeidspartnere, fått midler til innovasjonsprosjektet «Video for alle – inkluderende videotjenester i helsevesenet», der sykehus, kommune, bruker-​organisasjoner og forskere, skal jobbe sammen for å ta nye steg i utviklingen av bedre videotjenester. ​​​