Gode resultater i 2023

- Det er grunn til å gratulere Sunnaas sykehus med året 2023 og alle de gode resultatene! Det sa styreleder Elisabeth Enger da styret behandlet årlig melding for 2023.

Publisert 24.04.2024
Sist oppdatert 25.04.2024

Veldrevet helseforetak med stabilt gode resultater 

I sitt aller første styremøte var behandling av årlig melding én av sakene som lå på det nye styrets bord. I årlig melding rapporter vi til Helse Sør-Øst på hvordan vi har løst de oppdrag og bestillinger de har tildelt oss. Styreleder innledet med at første avsnitt i årlig melding oppsummerer godt det inntrykket hun selv har fått av Sunnaas sykehus etter kort tid i stolen. Der står det:

Sunnaas sykehus HF er et veldrevet helseforetak med stabilt gode resultater innen pasientbehandling, kompetanseutvikling, pasienttilfredshet, medarbeidertilfredshet, økonomi, forskning og innovasjon. Sykehuset har nasjonale og regionale funksjoner og universitetsfunksjoner, og har som selvstendig helseforetak en markant posisjon som landets ledende spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering.

Positive resultater og uløste utfordringer

Resultatene fra brukerundersøkelsen 2023 viser at pasientene er fornøyde med tilbudet på Sunnaas sykehus. Vi er spesielt fornøyde med at ni av ti pasienter føler seg trygge i sykehuset og er fornøyde med tilbudet de mottar. Resultatet har vært stabilt over flere år. Følgende områder peker seg ut med høyere tilfredshet enn 90 prosent (pasientene svarer «i stor grad» og «i svært stor grad» på spørsmålene)

  • Har du følt deg trygg under sykehusoppholdet? (96 %)
  • Ble du mottatt på en god måte da du ankom sykehuset? (94%)
  • Alt i alt, er du fornøyd med tilbudet du fikk på Sunnaas sykehus (93%)
  • Samarbeidet teamet ditt godt med deg om din utskrivelse? (93%)

- Det leveres godt på alle områder i Sunnaas sykehus. Dette er resultater hver og en ansatt kan være stolte av. Dere lever ut verdiene profesjonalitet, engasjement og glede i møtene med pasienter og pårørende, uttalte et samlet styre.

Andre postive resultater som er fremhevet i årlig melding er:

  • Sunnaas kvalitetsregister er i bruk
  • Sunnaas Rehabilitiation Cluster (SRC) bidrar til forskning og innovasjon i et aktivt sykehusmiljø gjennom en rekke prosjekter og aktiviterer
  • Telemedisinsk språktrening ved afasi er innført som nytt tilbud ved sykehuset. 
  • Digital brukerstyrt poliklinikk etablert som et tilbud til pasienter med behov for oppfølging etter ryggmargsskade som første forløp. 

Vi har også noen uløste utfordringer

Størst spenning knytter det seg til om vi får fullføre byggetrinn 3. Periodevis høyt sykefravær og utfordringer knyttet til omstilling når vi tar i bruk ny teknologi, er også løftet frem i meldingen.

 
Årlig melding ble godkjent av styret den 13. mars 2024.