Utviklingsplan 2035

I Utviklingsplanen 2035 beskriver vi hvordan vi vil utvikle virksomheten for å møte fremtidig behov for helsetjenester frem mot 2035, i tråd med vårt samfunnsoppdrag. Sunnaas sykehus HF har på oppdrag fra Helse Sør-Øst, utarbeidet en "Rullering av Utviklingsplan 2035 for perioden 2022 – 2024" i tråd med den nasjonale veilederen for utviklingsplaner.

Hva er en utviklingsplan

Sunnaas sykehus har en utviklingsplan som ble vedtatt i 2018. Med utgangspunkt i et oppdrag fra HSØ, startet vi høsten 2021 arbeidet med en rullering av «Utviklingsplan 2035» for perioden 2022-2024.

Utviklingsplanen baserer seg på sykehusets Strategi 2035, og skal ved hjelp av rullerende periodemål, vise veien frem mot de tre strategiske målene for 2035; høyspesialisert rehabilitering, kompetanseformidling og fremtredende forskning og innovasjon.

Basert på vår virksomhetsidé, våre lovpålagte oppgaver og oppdrag fra eier, skal Sunnaas sykehus videreutvikle sin status som landets ledende fagmiljø innen spesialisert rehabilitering. Utviklingsplanen skal beskrive hva Sunnaas skal tilby regionalt og nasjonalt, i egne lokaler og ambulant, og hva som skal til av innsatsfaktorer for å realisere dette.

Planen fra Sunnaas skal behandles av Helse Sør-Øst, som skal se den i sammenheng med tilsvarende planer fra de andre helseforetakene i regionen. Helse Sør-Øst skriver en samlet utviklingsplan for regionen.

Alle helseforetak i Norge skal skrive en utviklingsplan.

Rullering av Utviklingsplan 2035

Sunnaas sykehus HF har på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF, utarbeidet en rullert Utviklingsplan 2035 for perioden 2022 – 2024 i tråd med den nasjonale veilederen for utviklingsplaner.​

Rullering av Utviklingsplan 2035 Sunnaas sykehus for perioden 2022-2024 (PDF)

Høringsutkastet til "Rullering av Utviklingsplan 2035 for perioden 20222-2024" ble sendt interessenter for høring 19. januar, med høringsfrist 1. mars 2022. Utviklingsplanen ble styrebehandlet 25. mars 2022.

Høringsdokumentet ble sendt helseforetak i Helse Sør-Øst, private rehabiliteringsinstitusjoner med samarbeidsavtale, Statsforvalter Oslo og Viken, utvalgte øvrige helseforetak, kommuner og nettverk, samt bruker- og interesseorganisasjoner.

Sunnaas sykehus ønsker tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere i vid forstand. Vi er i høringen særlig interessert i om beskrivelsen og prioriteringene i dokumentet ivaretar:

 • behovet dere erfarer når det gjelder høyspesialisert rehabilitering
 • den rolle dere trenger at sykehuset tar i rehabiliteringsfeltet

Frist for tilbakemeldinger var 1. mars 2022

Høringsdokument Rullering Utviklingsplan 2035_Sunnaas sykehus

  ​​

  Utviklingsplan 2035

  Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP), St.meld. 11 (2015-16) stiller krav om at alle helseforetak skal utarbeide utviklingsplaner. Utviklingsplanen skal beskrive hvordan helseforetaket skal utvikle sin virksomhet for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Målet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og moderne bygg og utstyr.

  Sunnaas sykehus HFs utviklingsplan 2035 er utarbeidet basert på den nasjonale veilederen for utviklingsplanarbeidet, samt Helse Sør-Øst RHFs regionale føringer for hva som skal inngå i planarbeidet.

  Utviklingsplan 2035

  Høringsdokument Utviklingsplan 2035

  ​Vedlegg til høringsdokumentet for Utviklingsplan 2035:

  Vedlegg III Idefaserapport, byggetrinn 3 (pdf)

  Vedlegg IV Sunnaas sykehus mot 2030 - strategisk plan (pdf)

  Vedlegg V Strategi 2030 - grunnlagsdokument (pdf)

    Sist oppdatert 23.02.2023