Virtual reality i kognitiv rehabilitering

Mange opplever vansker med kognitive funksjoner (tankefunksjoner) som oppmerksomhet, tanketempo og planlegging etter en hjerneskade. Andre opplever vansker med å tolke sosiale situasjoner, også kalt sosial kognisjon. Hjerneskaderehabilitering trenger å ta i bruk ny helseteknologi, og vi har behov for mer kunnskap om behandling har betydning for hverdagslivet. I studien brukes Virtual Reality (VR) i utredning av sosial kognisjon og trening av kognisjon. VR oppleves gjennom høyteknologiske brillesett.

Om studien

 
Studien består av to hoveddeler. De fleste deltakerne vil delta i begge studier, men man har anledning til å velge å kun delta i én: 

Utvikling av en norsk VR-basert test av sosial kognisjon 

Vi har etablert en norsk versjon av en engelskspråklig test av sosial kognisjon, d.v.s. hvordan man oppfatter sosiale situasjoner og følelser. Vi har laget en versjon der man ser filmene på en vanlig skjerm, men vi har også tilpasset denne til VR. Testen består av korte filmsnutter med sosiale situasjoner som skal vurderes av den som ser på.

Kognitiv rehabilitering ved hjelp av VR-spill

Dette er en behandlingsstudie der deltakerne tilfeldig plasseres i en av to grupper: en gruppe skal spille ett VR-spill i en halv time fem dager i uken i fem uker hjemme hos seg selv, mens den andre gruppen mottar informasjon om hverdagsaktiviteter som kan være positive for tankefunksjoner. Vi vil også undersøke hvordan det oppleves for personer med hjerneskade å bruke VR.

Vitenskapelig tittel

Virtual reality og kunstig intelligens i kognitiv rehabilitering

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter med ervervet hjerneskade. Vi ønsker også personer som ikke har en hjerneskade som deltakere i studien som handler om sosial kognisjon.

Er du interessert i å delta kan du ta kontakt direkte, enten på telefon eller via e-post, med en av prosjektmedarbeiderne listet opp. Vi vil da ta kontakt med deg pr. telefon for å avklare om du fyller kriteriene for deltakelse, og for å gi informasjon om studien. Du vil da få anledning til stille spørsmål.

Hva innebærer studien?

Hensikten med studien er å utnytte unike egenskaper ved Virtual Reality-teknologi i kognitiv rehabilitering. Studien er todelt, der den ene delen består i å utvikle og validere en test av sosial kognisjon – hvordan vi oppfatter andres tanker og følelser. Den andre delen er en randomisert kontrollert studie som vil undersøke effekten av å spille et kommersielt VR-spill daglig i fem uker på oppmerksomhet og mentalt tempo.

Alle som deltar i studien vil møte til undersøkelse på Sunnaas sykehus tre ganger:

  • Første gang vil man måtte sette av en hel dag. 
  • Andre gang tar ca. 1 time
  • Tredje gang vil ta ca. 4 timer

I tillegg vil man bli bedt om å fylle ut spørreskjemaer. Dette kan du gjøre hjemme, via en sikker nettløsning.

Hele deltakelsesperioden er ca. 4 måneder for hver person.

Første oppmøte på Sunnaas sykehus innebærer en kartlegging av kognitiv funksjon. Man vil også gjennomføre den sosialkognitive testen, hvor halvparten gjennomgår en PC-versjon og halvparten en VR-versjon. De som trekkes til VR-behandling vil gjennomgå en treningsoppgave i VR og får opplæring i hvordan VR-utstyret skal brukes hjemme. Hvis du gir tillatelse til det vil vi be et nært familiemedlem, eller en annen nærstående person som kjenner deg godt, om å fylle ut tre spørreskjemaer med spørsmål om hvordan de opplever deg kognitivt og sosialt i hverdagen. Spørreskjemaene kan fylles ut på nett. 

Andre oppmøte på Sunnaas sykehus er etter endt behandlingsperiode, dvs. 6 uker etter første oppmøtetidspunkt. Da vil man gjennomgå kartlegging av kognitiv funksjon på nytt. Spørreskjemaer fylles ut på forhånd, som før første gang.

Tredje og siste oppmøte ved Sunnaas sykehus finner sted ca. 4 måneder etter første oppmøtetidspunkt. Da vil man gjøre den sosialkognitive testen på nytt og for øvrig gjennomgå samme undersøkelse som ved besøk nummer to. 


Terapeut hjelper mann med VR briller som spiller

Hva skjer i behandlingsperioden? 

De som trekkes til behandlingsgruppen vil få VR-utstyr til utlån for trening hjemme. De bes om å spille et spill de får gjennom prosjektet i 30 minutter hver dag 5 dager i uken. De blir også bedt om å fylle ut et spørreskjema om hvordan treningen oppleves, en gang i uken. Noen av de som mottar VR-behandling vil bli forespurt om å delta i et gruppeintervju etter endt trening. Intervjuet vil ta ca. 90 minutter. Det vil gjøres lydopptak. 

De som trekkes til kontrollgruppen vil motta informasjon om hverdagsaktiviteter de kan utføre som kan påvirke tankefunksjoner positivt. Etter studiens slutt vil kontrollgruppen få tilbud om å låne VR-utstyr hjemme, og de kan da trene på det samme som behandlingsgruppen har gjort. 

Deltakerne vil få teknisk bistand ved behov. Deltakerne vil få en automatisk generert SMS hver dag som minner dem om å gjennomføre treningen som avtalt. 

Registrering av informasjon om deg: Utover det som er beskrevet ovenfor vil deltakelse i studien medføre at vi innhenter og registrerer følgende opplysninger om deg fra din journal ved Sunnaas sykehus: type hjerneskade, tid siden skade, hvor i hjernen skaden er og alvorlighetsgrad av skaden.

Vær oppmerksom

  • Deltakelse i prosjektet innebærer ingen helserisiko. 
  • Du vil gjennom hele prosjektperioden kunne kontakte helsepersonell med kompetanse i hjerneskaderehabilitering. 
  • Alle deltakere vil få en kartlegging av kognitiv funksjon og hvordan en oppfatter sosiale situasjoner og følelser (sosial kognisjon), samt funksjon i dagliglivet. Hvis du ønsker det, vil du kunne få en tilbakemelding på denne undersøkelsen.

Din eventuelle deltakelse vil ikke gå på bekostning av eller erstatte annen behandling du måtte motta. Eventuelle fremtidige tilbud fra Sunnaas sykehus vil ikke bli påvirket dersom du takker nei til å delta. 

Noen vil kunne oppleve undersøkelsene ved Sunnaas sykehus som slitsomme, og oppleve forbigående tretthet. Deltakelse krever en del egeninnsats i behandlingsperioden og enkelte kan oppleve noe kortvarig ubehag ved utstrakt bruk av VR, som slitenhet, kvalme eller svimmelhet. Dette vil vi følge med på, og gi råd om for de det gjelder. 

Din deltakelse i denne studien vil kunne bidra til kunnskap som kan være til nytte for andre personer som har skadet hjernen. 

Kontaktinformasjon

  • Prosjektleder: Marianne Løvstad, professor II/psykologspesialist og fagsjef i psykologi, tlf. 93 452 003, Marianne.Lovstad@sunnaaas.no
  • Sveinung Tornås, forsker, ph.d., innovasjonssjef Sunnaas sykehus, tlf. 99 159 137, sveinung.tornaas@sunnaas.no 
  • Truls Johansen,ph.d.-kandidat og prosjektmedarbeider, tlf. 97 631 756, truls.johansen@sunnaas.no 
  • Martin Matre, ph.d.-kandidat og prosjektmedarbeider, tlf. 958 70 663, martin.matre@sunnaas.no