Tidlig kartlegging av pasienter med hjernerystelse, lett traumatisk hjerneskade (mTBI), og effekt av gradert fysisk aktivitet

Det overordnede formålet ved prosjektet er å bidra til forskningsbasert kunnskap som kan danne grunnlag for retningslinjer for undersøkelse, råd, veiledning, behandling og oppfølging av pasienter med lett TBI (traumatic brain injury). Lett TBI er årsak til store helserelaterte problemer for mange.

Hjernerystelse (Commotio cerebri / «Concussion») klassifiseres som lett TBI. Det er mangel på kunnskap om riktig oppfølging av denne pasientgruppen. Pasienter med hjernerystelse som oppsøker helsetjenesten i akuttfasen (< 72 timer) får i dag beskjed om å unngå sansestimuli, fysisk aktivitet, arbeid/studier og kognitiv aktivitet inntil «de føler seg bra». De fleste som pådrar seg hjernerystelse får et kort forløp hvor tilstanden går over av seg selv og ikke medfører varige plager, mens mellom 10 - 30 % får vedvarende plager. Når plagene varer over tre måneder kalles de persisterende post-commotio symptomer («persistent post-concussion symptomes» - PPCS).

Det planlegges inkludering av 20 voksne pasienter i aldersgruppen 18-67 år som nylig har pådratt seg hjernerystelse.

Prosjektet er en feasibility studie for å se på gjennomførbarhet og evaluering av medisinske screening verktøy utviklet for gjeldende pasientgruppe. Metoden innebærer en klinisk undersøkelse og veiledning ved lege, fysioterapeut og psykolog (tester og undersøkelser for fysisk, psykisk og kognitiv funksjon). Data innhentes også ved hjelp av standardiserte spørreskjema.

Resultatene kan benyttes prognostisk, til å gi råd om behandling og monitorere fremgang/bedring. Mange er plaget i en slik grad at det medfører redusert funksjon og livskvalitet ved at de ikke /eller kun i noen grad er i stand til å returnere til arbeide eller skole/studier. Prosjektet vil kunne bidra med økt forskningsbasert kunnskap om pasientgruppen, for helsepersonell som jobber med pasientgruppen, mulig redusere bruk av helsetjenester og ha samfunnsøkonomisk gevinst ved raskere tilbakegang til skole og arbeid.

Om studien

15 % av alle som får hjernerystelse opplever vedvarende plager utover 4 uker. Det er lite kunnskap om årsakene til dette. Sunnaas sykehus gjennomfører nå en pilotstudie for å skaffe mer kunnskap om hvilken oppfølging personer som har pådratt seg hjernerystelse trenger.

Hvem kan delta?

Personer som nylig har pådratt seg en hjernerystelse kan delta.

Dersom du ønsker å delta i prosjektet kan du kontakte Sunnaas sykehus poliklinikk på telefon 906 84 166.

Hva innebærer studien?

Det innebærer først to oppmøter på Sunnaas sykehus poliklinikk i Oslo (Aker sykehus) innenfor tidsrommet 3 - 10 dager etter at du pådro deg skaden. Deretter er det et oppmøte på samme sted for en kontroll etter 3 måneder. Du vil bli undersøkt av et tverrfaglig team med lege, fysioterapeut og psykolog. Du vil få vite mer om undersøkelsene ved å ta kontakt med Sunnaas sykehus poliklinikk, se kontaktinformasjon under.

Vær oppmerksom

Fordelen ved å delta er at du får spesialiserte råd og anbefalinger om aktiviteter, aktivitetsnivå, trening, samt hvordan du skal forholde deg til symptomene dine i jobb/skole og fritid. Rådene tar utgangspunkt i dine testresultater. Du får dermed et tilbud utover det som gis av ordinære råd etter en hjernerystelse.

Ulempen ved å delta er at du vil kunne oppleve forbigående økning av hjernerystelse symptomer under eller etter testene. Hvis du mot formodning opplever vedvarende symptomforverring etter gjennomført testing/undersøkelse, vil du ha mulighet for ny vurdering av din tilstand og/eller treningsprogram ved behandlingsansvarlig lege.

Kontaktinformasjon

Sunnaas sykehus poliklinikk telefon 906 84 166.

Anne Marie Lannem, prosjektleder og seniorforsker
Telefon 951 01 005
anne.lannem@sunnaas.no  

Fant du det du lette etter?