Telemedisinsk språktrening etter hjerneslag

Prosjektet undersøker effekten av telemedisinsk språktrening. Nasjonale retningslinjer for hjerneslag anbefaler fem timer språktrening per uke, noe som ikke virkeligheten per i dag. Telemedisin kan bidra til et bedre tilbud.

Om studien

Hovedmålet med studien er å se om intensiv telemedisinsk språktrening gitt etter et hjerneslag, vil gi bedre språkfunksjon sammenlignet med afasirammede som ikke får denne treningen. Livskvalitet, gjennomførbarhet, brukervennlighet og tilfredshet med treningen vil også undersøkes.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å være aktuell for studien må du ha afasi som følge av hjerneslag med benevningsvansker (prosentilskåre < 70 ved NGA-deltest benevning).

Du må være over 16 år for å delta.

Dersom du av medisinske eller kognitive årsaker ikke er i stand til å gjennomføre språktrening 5 timer per uke er du ikke aktuell for deltakelse.

Du må ha norsk som hovedmål.

Hva innebærer studien?

Forskningsprosjektet er en randomisert studie, som betyr at deltakerne blir delt inn i to grupper gjennom loddtrekning. Den ene gruppen får ekstra språktrening via videokonferanse, den andre gruppen får ikke ekstra språktrening. Gjennom sammenligning av de to gruppene vil vi se om treningen har effekt.

Deltakerne i begge gruppene skal fortsette med logoped trening som vanlig. Den telemedisinske språktreningen er i tillegg til de timene deltageren allerede har via kommune/privat logoped.

Alle deltakerne vil gjennomgå språktester og spørsmål på tre forskjellige tidspunkter. Deltakerne i behandlingsgruppen vil få språktrening med logoped ved Sunnaas sykehus via videokonferanse en time, fem ganger per uke, i fire uker.

Språktreningen skjer i eget hjem på en bærbar datamaskin man får låne. Opplæring vil bli gitt og det er ingen krav til datakunnskaper.

Deltakerne i gruppen som ikke får telemedisinsk språktrening, vil ved siste undersøkelse få vurdering om de kan være aktuelle for et intensivt språktreningsopphold i gruppe ved Sunnaas sykehus.

Prosjektperiode

01.08.2015 - 31.07.2019

Studien gjennomføres i regi av Sunnaas sykehus. Pasienter er rekruttert på tre måter:

  • Slagavdelinger i Helse Sør-Øst (Ullevål, Bærum, Kalnes, Aker, Ahus).
  • Direkte fra Sunnaas sykehus, både inneliggende pasienter samt tidligere pasienter.
  • Pasienter som har fått informasjon om prosjektet via annonsering på nett/aviser og via andre eksterne samarbeidspartnere, som for eksempel andre rehabiliteringsinstitusjoner og private/kommunale logopeder.

Vær oppmerksom

Fordeler

Telemedisinsk språktrening kan generelt være et bidrag til et mer tilfredsstillende rehabiliteringstilbud av afasipasienter i Norge. Som deltaker i prosjektet bidrar man til forskning på feltet. Telemedisin kan bedre tilgjengeligheten av rehabiliteringstilbudet og korte ned ventetider. Redusert reisetid og lavere reisekostnader for pasient eller terapeut er også fordeler.

Studiedeltakerne i behandlingsgruppen, vil få mer språktrening enn det som er standard per i dag. De som ikke får behandling (kontrollgruppen), vil ved tremåneders oppfølging vurderes for deltakelse i et annet språktreningstilbud ved Sunnaas sykehus, gruppeopphold med intensiv språktrening (SunCIST).

Ulemper

Deltakelse i denne studie medfører få skadelige elementer, og det er ingen kjente ulemper av psykisk, sosiale eller praktisk karakter. Personvern, konfidensialitet og risikovurdering er undersøkt i tidligere gjennomført pilotstudie. Behandlingen for deltakerne i behandlingsgruppen gis i tillegg til standard terapi. Effekten av terapien er ennå ikke fullstendig kjent, så det kan diskuteres hvorvidt tidsbruk av den telemedisinske behandlingen er en uleilighet. Grunnet mangel på studier som har undersøkt telerehabiliteringens effekt, tilbys det en behandling hvor effekten ennå ikke er fullstendig vitenskapelig kartlagt.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder
Frank Becker
ph.d., klinikkoverlege Sunnaas sykehus HF
Førsteamanuensis UiO, Institutt for klinisk medisin
frank.becker@sunnaas.no 

Hege Prag Øra
Lege og ph.d.-stipendiat
Sunnaas sykehus HF
tlf. 993 08 574
hege.ora@sunnaas.no