FIRST- Norge

Intensiv gangtrening etter hjerneslag

FIRST-Norge er implementeringsprosjekt med mål om å innføre regelmessige målinger av funksjon, deriblant målinger av gangfunksjon og balanse, og å innføre intensiv og variert gangtrening som et ordinært treningstilbud til pasienter med gangvansker etter slag.

Om studien

Hensikten med denne implementeringsstudien er å innføre systematiske funksjonsmålinger og å gi et mer variert og intensiv gangtreningstilbud til pasienter med gangvansker etter et slag som er innlagt til rehabilitering i Sunnaas sykehus. Prosjektet har to faser. I fase 1 registreres resultater av trening slik den gjennomføres i sykehuset i dag gjennom bruk av funksjonstester. I fase 2 innføres intensiv gangtrening med de samme funksjonsmålinger. Resultatene fra de to fasene sammenlignes.

Vitenskapelig tittel

Focused Intensive Repetitive Stepping Training - Norway

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter innlagt i slagavdelingen ved Sunnaas sykehus og som fyller kriteriene for å delta, vil bli forespurt.

Hva innebærer studien?

I fase 1 vil 30 deltakere bli testet grundig og jevnlig med ulike mål der mål for gange og balanse er de viktigste. Behandling og trening vil være som vanlig ved rehabiliteringsopphold i slagavdelingen.

I fase 2 av prosjektet vil 30 pasienter gjennomgå samme grundige testing som i fase 1. I tillegg vil fokus for fysisk trening med fysioterapeut være på variert og intensiv gangtrening med varighet 1 time 4 dager pr. uke. Intensitet på treningen måles i forhold til den enkeltes maksimale hjertefrekvens, og treningen skal ligge på 70-85% av beregnet maksimal hjertefrekvens.

Vær oppmerksom

Resultatene fra prosjektet vil ikke ha direkte betydning for pasientens behandling, men kan gi verdifull kunnskap og forståelse av mekanismer som kan gi bedre behandling i framtiden.

Deltagelse medfører ingen risiko eller intet ubehag utover det å måtte trene hardt for dem som inkluderes i fase 2.

Kontaktinformasjon

Ellen Høyer, prosjektleder Sunnaas sykehus, ellen.hoyer@sunnaas.no tlf: 66 96 96 32.

Hovedansvarlig for prosjektet

Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering, Sunnaas sykehus HF

Andre deltakere som rekrutterer pasienter

Stavanger universitetssykehus
Sykehuset Innlandet
Unicare Bakke
Skogli helse- og rehabiliteringssenter AS