En mann som holder en kopp

Offentlig utdanningsplan

Leger i spesialisering (LIS)

Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens.

Om utdanningsvirksomheten

Sunnaas sykehus tilbyr hele utdanningsløpet for legespesialitet fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) og deler av utdanningsløpet til legespesialiteten nevrologi (NEV). Klinisk tjeneste og utdanningstilbud ved sykehuset er også relevant for andre legespesialiteter, for eksempel allmennmedisin.

Sykehuset er ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Sykehuset skiller seg fra de andre helseforetakene ved at faglig organisering, forskning, innovasjon, samhandling og kompetanseutvikling i sin helhet er rettet mot det spesialiserte pasienttilbudet innen fagområdet fysikalsk medisin og rehabilitering.

Pasienttilbudet er basert på høyspesialisert tverrfaglig rehabiliteringskompetanse og målgruppen er pasienter med komplekse kognitive og/eller motoriske funksjonstap etter sykdom og skade. Personer som har pådratt seg ryggmargsskader, hjerneskader eller alvorlig skade i to eller flere kroppsregioner, utgjør de største pasientgruppene i sykehuset. I tillegg bruker mange pasienter med kroniske nevrologiske eller muskel- og skjelettsykdommer sykehusets tjenester. Helseforetaket har en egen enhet for barn og unge. TRS, som er ett av landets ni kompetansesentre for sjeldne sykdommer, er lagt til Sunnaas sykehus.

Utdanning, forskning og innovasjon står sentralt i foretakets virksomhet. Sykehuset har leger i universitetsstillinger innen fagområdet fysikalsk medisin og rehabilitering ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Sykehuset har også universitetsstillinger i andre helseprofesjoner, en utstrakt internasjonal virksomhet og ansvaret for regional koordinerende enhet (RKE) og regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR).

1. mars 2019 startet sykehusets forskriftsfestet legespesialistutdanning.

Se lenkene under for mer informasjon om legenes spesialistutdanning og –godkjenning i henhold til forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Nasjonal nettside for LIS-utdanning

Helsedirektoratets nettside om spesialistgodkjenning

Spesialistforskriften

Fysikalsk medisin og rehabilitering er en legespesialitet hvor man jobber med å fremme funksjon, aktivitet og deltagelse hos personer med akutte og kroniske lidelser i nervesystemet, muskel-/ skjelettsystemet, sirkulasjonssystemet, samt ved kreftsykdommer og kroniske smerter. I rehabilitering er opplæring et sentralt element, sammen med medikamentell behandling, trening, tilpasning av hjelpemidler og tilrettelegging, både i hjemmet og på arbeidsplassen. Organiseringen i tverrfaglige team er en sentral og grunnleggende del av arbeidet. Legen fungerer som leder av dette teamet, og har det medisinske ansvaret.

Fagområdets bredde og kompleksitet stiller krav til høy medisinsk kompetanse og gode evner til samarbeid og kommunikasjon. På bakgrunn av sin medisinske kompetanse, akademiske utdanning og overordnede ansvar for rehabiliteringsprosessen, har spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering en viktig rolle i både klinisk- og forskningsvirksomhet innen fagområdet. Per 2019 har sykehuset 13 utdanningsstillinger til spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) og er med dette Norges største fagmiljø for legers spesialistutdanning til FMR.

I standard utdanningsløp vil LIS ha 3,5 års klinisk tjeneste ved Sunnaas sykehus. I et fem års utdanningsløp vil LIS rotere slik anført i Tabell 1a og 1b. Det er inngått et samarbeid om 6-12 måneders klinisk tjeneste i fysikalsk medisin ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo Universitetssykehus Ullevål og avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering, Vestre Viken Drammen. 

Det vil variere hvor LIS starter/avslutter sitt utdanningsløp og om LIS er sammenhengende 12 måneder i et programområde før rotasjon til annet programområde (se programområder under "Klinikk").

Suppleringstjeneste står oppført i både standard og alternativt LIS utdanningsløp ved Sunnaas sykehus. Ut i fra erfaring vil denne tjenesten være fundert på en eller flere av følgende:

 1. Standard utdanningsløp var ikke tilstrekkelig for å få innfridd konkrete læringsmål. Årsaken til dette kan være organisatoriske, pasientgrunnlaget i aktuelle periode eller arbeidsmessige/personlige forhold hos aktuelle LIS.
 2. LIS ønsker spesialisering/fordypning utover LM kravene.
 3. Som del av sykehusets strategiske kompetanseutvikling.
Tabell 1a. Standard utdanningsløp ved Sunnaas sykehus. Med suppleringstjeneste menes tjeneste hvor FKM/FMR/NEV LM kan innfris.

Sunnaas sykehus programområde ryggmargsskade

6 mnd. + 6 mnd.

Sunnaas sykehus programområde hjerneskade

6 mnd. + 6 mnd.

Sunnaas sykehus programområde vurdering, hjerneskade senfase og smerterehabilitering

6 mnd. + 6 mnd.

Fysikalsk medisinsk poliklinikk (OUS*, VV**)

6 mnd.

Supplerings-tjeneste

6 mnd.

Annen spesialitet(annet sykehus)

12 mnd. eller 6 mnd + 6 mnd.

12 måneder12 måneder12 måneder6 måneder6 måneder12 måneder

*Oslo universitetssykehus
**Vestre Viken sykehus

Tabell 1b. Alternativt utdanningsløp ved Sunnaas sykehus. Med suppleringstjeneste menes tjeneste hvor FKM-/FMR-/NEV LM kan innfris.
Sunnaas sykehus programområde ryggmargsskade 

6 mnd. (+ 6 mnd.)
Sunnaas sykehus programområde hjerneskade
 
6 mnd. (+ 6 mnd.)
Sunnaas sykehus programområde Vurdering og smerterehabilitering
 
6 mnd. (+ 6 mnd.)
Fysikalsk medisinsk poliklinikk
(OUS*, VV**)

6 mnd. (+ 6 mnd.)
Supplerings-tjeneste 
 
6-12 mnd.
Annen spesialitet
(annet sykehus)
 
12 mnd. eller 6 + 6 mnd.
6-12 mnd.6-12 mnd.6-12 mnd.6-12 mnd.6-12 mnd.12 mnd.

Som vist i tabell 2 har sykehuset også samarbeidsavtaler med Vestre Viken, Diakonhjemmet sykehus, Lovisenberg sykehus, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Sykehuset Østfold Kalnes om 6-12 måneders tjeneste i annen spesialitet (FMR LM 80 og 81). Spesialitetene det er inngått avtaler om er nevrokirurgi, nevrologi, revmatologi, psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin, onkologi, indremedisin og ortopedi.

Tabell 2. Tjeneste annet HF for spesialiteten FMR ved Sunnaas sykehus (gjennomstrømming)
LIS fra helseforetak/ utdannings-virksomhetSkal oppnå hele/deler av FMR læringsmål Ved spesialiserings-tjeneste ved HF/læringsstedLærings-aktiviteter som skal utføresVed læringssted (klinikk/ Avdeling
/seksjon)
Estimert
tjenestetid
Sunnaas Sykehus HF43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 46, 49, 51, 54, 55, 58 Oslo Universitetssykehus
 
Vestre Viken, Drammen
Klinisk tjenesteFysikalsk medisinsk poliklinikk
nakke-ryggpoliklinikk

Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Drammen

6 mnd.

6-12 mnd.

Sunnaas Sykehus HF80, 81Oslo Universitetssykehus,
Vestre Viken,
Diakonhjemmet,
Lovisenberg,
Akershus Universitetssykehus,
Sykehuset Østfold Kalnes
Klinisk tjenesteNevrokirurgi, nevrologi, revmatologi, psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin, indremedisin, ortopedi, onkologi6 + 6 mnd. eller 12 mnd.

Faget nevrologi omfatter somatiske sykdommer og funksjonsforstyrrelser i sentralnervesystemet, de perifere nerver og i muskulatur. En spesialist i nevrologi må ha kompetanse på diagnostikk, medisinsk behandling, habilitering og rehabilitering av pasienter med somatiske sykdommer, skader, misdannelser og funksjonsforstyrrelser i det perifere og sentrale nervesystem, samt muskelsykdommer i alle faser av sykdomsforløpet.

Ut i fra pasientgrunnlag og problemstillinger er Sunnaas sykehus avhengig av høyt kompetansenivå innen nevrologi. Sykehuset har mål om å til enhver tid ha minst fire nevrologer og organisert utdanningsvirksomhet for spesialiteten nevrologi. Sunnaas sykehus kan ikke være en hoved-utdanningsinstitusjon i nevrologi, men enkelte LM kan oppnås ved tjeneste her.

Hvilke NEV LM som kan innfris ved Sunnaas sykehus ble høsten 2018 forankret i Helse Sør-Østs regionale utdanningsutvalg (tidligere rotasjonsråd) for nevrologi.

Oversikt over hvilke NEV LM som helt eller delvis kan innfris ved Sunnaas sykehus

Med dette som bakteppe har Akershus universitetssykehus og Sunnaas sykehus inngått en samarbeidsavtale slik at LIS NEV ved Akershus universitetssykehus kan få ett år tellende nevrologitjeneste ved Sunnaas sykehus.

Både pasientgrunnlag, overlappende FMR og NEV LM, og det at internundervisningen ved Sunnaas sykehus gjennomføres samlet for FMR og NEV, tilsier at det er potensial for at flere FMR LIS ved Sunnaas sykehus vil kunne oppnå flere NEV LM og inntil ett år tellende tjeneste for denne spesialiteten. Se Tabell 1 for detaljer i avtalen med Akershus universitetssykehus.

Tabell 1. Avtale i nevrologi med A-HUS
SpesialitetLæringsmål ved samarbeids-foretakLæringsarena i mottagende HF

Nærmere spesifisert avdeling

Varighet for rotasjon. Normert tidEstimert årlig antall LISMerknader
NevrologiJmfr. vedlegg fra sluttrapport LIS rotasjonsråd NEV:
NEV 12, NEV 16, NEV 19, NEV 31, NEV 32, NEV 50, NEV 51, NEV 53
Sunnaas sykehus NesoddenAlle avdelinger som inngår i programområdene ryggmargsskade, hjerneskade, og vurdering og smerterehabilitering6-12 måneder
0-1
LIS ved Akershus universitetssykehus kan oppnå alle LM i eget HF med unntak av nevrokirurgi. Avtalen er derfor basert på frivillig tjeneste ved annet HF.

Om

Pasienttilbudet ved Sunnaas sykehus består av 159 senger og er organisert i én klinikk med tre programområder inndelt i åtte avdelinger (se under for detaljer). Alle sengepostavdelingene har en teamkoordinator og et høyspesialisert tverrfaglig rehabiliteringsmedisinsktilbud hvor følgende yrkesgrupper inngår: legespesialist og LIS, sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopeder/pedagoger, psykologer og sosionomer. Sykehuset hadde i 2018, 3194 innleggelser og 5182 polikliniske konsultasjoner.

Sykehusets laboratorievirksomhet inkluderer klinisk fysiologisk laboratorium, klinisk kjemisk laboratorium, bevegelseslaboratorium, urodynamisk laboratorium, laboratorium for spill- og VR teknologi og robot treningslaboratorium. Sykehuset utfører også svelgfunksjonsundersøkelser (tverrfaglig dysfagi utredninger med bruk av videofluoroskopi) og har utstyr for konvensjonell røntgen hvor det ukentlig tas undersøkelser ved radiografer som vurderes av radiologer fra Oslo universitetssykehus. Sykehuset har også andre husovergripende enheter hvor de ansatte har spesialisert kompetanse etter funksjon- eller fagområde, for eksempel: spastisitetsklinikk, sexologer, kliniske ernæringsfysiologer, idrettspedagoger, farmasøyt, hygienesykepleier og kvalitetsrådgivere.

Sykehuset har samarbeidsavtaler og regelmessige klinikker med eksterne spesialister som håndkirurg, nevrokirurg, ortoped, plastikkirurg, psykiater, barnelege, radiolog og urolog. Sykehuset har også samarbeidsavtaler med ortopediske verksted hvor ett av disse leier lokaler og er fysisk tilstede på Sunnaas sykehus  3-4 dager i uken.

Programområde ryggmargsskade

Avdeling for oppfølging
Avdelingen har 17 senger primært til kontroll-, vurderings- og problemløsningsopphold for pasienter med ryggmargsskade. I nåværende organisering er det to overleger og én LIS ved avdelingen.

Avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade

Avdelingen har 17 senger til primærrehabilitering ved multitraume/amputasjon, brannskade og akutte nevrologiske tilstander (f.eks. Guillain-Barré, critical illness). Kontroll- og vurderingsinnleggelser for disse pasientgruppene ligger også til denne enheten. I nåværende organisering er det én overlege og to LIS ved avdelingen.

Avdeling for ryggmargsskade

Avdelingen har 16 senger til primærrehabilitering av pasienter med spinale skader/sykdommer. Til enheten hører også barne- ungdomsenheten med fem senger hvor alle barn/ungdom ligger, uavhengig av diagnose, funksjonstap og fase i rehabiliteringen. I nåværende organisering er det tre overleger og én LIS ved avdelingen.

Programområde hjerneskade

Avdeling for traumatisk hjerneskade

Avdelingen har 16 senger til primærrehabilitering av pasienter med traumatisk hjerneskade og middels til store behov for hjelp i ADL, herunder pasienter med nedsatt bevissthet og pasienter i posttraumatisk forvirringstilstand. Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved locked-in syndrom bruker også senger i denne enheten. I nåværende organisering er det to overleger og én LIS ved avdelingen.

Avdeling for hjerneslag

Avdelingen har 16 senger til primærrehabilitering av pasienter med hjerneslag med middels til store behov for hjelp i ADL. I både avd. for traumatisk hjerneskade og avd. for hjerneslag behandles også pasienter med ervervet hjerneskade av annen årsak, f.eks. encefalitt, anoksisk hjerneskade, hjernesvulst mm. I nåværende organisering er det én overlege og én LIS ved avdelingen.

Avdeling for kognitiv rehabilitering

Avdelingen har 20 senger for pasienter med lette til moderate kognitive funksjonsnedsettelser etter ervervet hjerneskade og ingen til middels store behov for hjelp i ADL. I nåværende organisering er det én overlege og én LIS ved avdelingen.

Programområde vurdering, smerterehabilitering og senfaserehabilitering hjerneskade

Avdeling for vurdering

Avdelingen har 50 senger og tilbyr en rekke rehabiliteringsprogrammer for pasienter i senere faser både individuelt og gruppebasert. Disse inkluderer

 • individuelt og gruppeprogram for pasienter med langvarige smertetilstander
 • rehabiliteringsprogram for pasienter med hypermobilitetstilstander
 • vurderingsprogrammer ved nevrologiske tilstander, som
  • oppfølgingsprogram etter gjennomgått hjerneslag
  • voksne med CP
  • hereditær spastisk paraparese
  • følgetilstand etter poliomyelitt
 •  funksjonsrettede vurderingsprogrammer som
  • rehabiliteringspotensial
  • arbeidsevne
  • transportvurdering/førerkort
  • gruppeopphold med fokus på trening og/eller mestring (intensiv språktrening, intensiv håndtrening, hukommelsesgruppe, senfasegruppe, aktiv i rullestol mm.)
 • vurderingsprogram for spise-/svelgfunksjon hvor legene deltar i gjennomføringen av videofluoroskopi-undersøkelsene 

I nåværende organisering er det fem overleger og fire LIS ved avdelingen.

Avdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjeneste

Avdelingen inkluderer en generell poliklinikk for sykehusets målgrupper, treningspoliklinikk (Studio 99) og en arbeid og helsepoliklinikk for pasienter med muskelskjelett tilstander. Poliklinikkene er lokalisert på Nesodden og Aker Helsearena. I 2014 var det totalt ca. 4500 polikliniske konsultasjoner. Ansvaret for inntak til sykehuset tilligger også denne enheten.
I nåværende organisering er det tre overleger og én LIS ved avdelingen.

Sunnaas sykehus inkludert TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har per 2019 13 stillinger for leger i spesialisering (LIS) innen fysikalsk medisin og rehabilitering, og følgende spesialister i faste stillinger (antall i parentes)

 • fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) (21)
 • nevrologi (NEV) (4)
 • anestesiologi (2)
 • indremedisin (1)
 • allmennmedisin  (1)
 • barnesykdommer (1)

Legenes arbeidsoppgaver på sykehuset faller innenfor fire hovedområder:

 1. rehabiliteringsmedisin - diagnostiske vurderinger og behandlingstiltak som krever legekompetanse,
 2. rehabiliteringsledelse – faglig ledelse av tverrfaglig team og den individuelle pasientens rehabiliteringsprosess,
 3. prosjekter – innen fagutvikling, kvalitet, , forskning, og innovasjon
 4. faglig og/eller administrativ ledelse - per 2019: avdelingsoverlege, klinikkoverlege, medisinsk fagsjef, fagdirektør, forskningsdirektør.

Legegruppen er også representert i styret til Sunnaas sykehus (ansattrepresentant Akademikerne) og flere i legegruppen sitter som medlemmer og/eller ledere i ulike interne og eksterne råd og utvalg.

Leger i klinikk deltar i en todelt vaktordning:

 • Primærvaktordning (13-delt) dekkes av LIS. All primærvakt er aktiv vakt, i gjennomsnitt er det 12,9 timer vakt per uke.
 • Bakvaktordning (16-delt) hvor 12 av 16 leger er spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, de andre er spesialister i hhv. nevrologi (2), anestesiologi (1) og indremedisin (1) med flere års klinisk erfaring fra Sunnaas sykehus.

I den enkelte LIS sin tjenesteplan fremkommer 150 timer årlig fordypning og øremerket undervisningstid inkludert gruppeveiledning (38 Power Point-basert internundervisning tirsdager kl. 12.15-13, 16 gruppeundervisninger og fem gruppeveiledninger onsdager kl. 13-16). Tidspunkt for individuell veiledning avtales med veileder, og leder for legene bestemmer tidspunktene for halvårige evalueringskollegium.

Hver avdeling har et «Ny lege på avdeling»-dokument. Dette dokumentet er utarbeidet av leger som kjenner avdelingen og er ment å lette oppstartfasen som ny lege. Avdelingsoverlege er dokumenteier og den som endelig bestemmer innholdet.

Eksempler på innhold

 • kontaktinformasjon
 • faste møter/visitt og andre avdelingsspesifikke rutiner
 • rutiner relatert til aktuelle avdelings nevrokirurgiske- og /eller ortopediske kontroller
 • informasjon som bør inngå i journaldokumentasjon (innkomst, journalnotat, målmøte, epikrise, henvisninger etc.)
 • de hyppigst brukte diagnosekodene og relevante læringsmål

Dokumentet evalueres i forbindelse med hver LIS rotasjon (15. mars og 15. september). 

Det er også utarbeidet en sjekkliste for vaktrelaterte problemstillinger og -prosedyrer. Sykehuset har som krav at denne og to opplæringsvakter skal være gjennomført før første selvstendige vakt.

Ny LIS vil ved oppstart få tildelt veileder, individuell plan i Kompetanseportalen og i løpet av de første to uker ha en introduksjonssamtale med leder for legene, utdanningsansvarlig overlege og utnevnt veileder. Det er leder for legene som innkaller til dette møtet og det er utarbeidet en retningslinje for hva møtet skal inneholde og hvilke dokumenter som skal inngå. Første veiledningsmøte mellom veileder og LIS bør avholdes innen fire uker etter oppstartdato.

I tillegg til sykehusets LIS utdanningsprogram, har legegruppen særfaglige møter hver dag kl. 8.30-9.00 og hver onsdag kl. 12.15-13.00. Se tabell under for detaljer.

Tabell 1. Legegruppens møte-fora
Hva, når og tematikkStruktur
Morgenmøte mandag til fredag kl. 8.30-9.00
Vaktrapport, kvalitet og pasientsikkerhet, rehabiliteringsmedisin, fagutvikling, metode og forskning.
Daglig kl. 8.30-8.45: Aktuell informasjon, vaktrapport, nye primæropphold pasienter.
Mandag og fredag kl. 8.45-9.00: Vaktrelatert pasientgjennomgang og problemsstillinger.
Tirsdag, onsdag og torsdag: Tematid etter liste.
Lunsjmøte onsdager kl. 12.15-13.00
Avdelingsoverlegeforum, fagråd legeggruppen, overlegenes fag- og veilederforum, til disposisjon.

Firedelt struktur med følgende møtefora ca. en gang per måned

 1. Avdelingsoverlegeforum
 2. Fagråd legegruppen
 3. Overlegenes fag/veilederforum
 4. Til disposisjon

Legegruppens fagmappe

Legegruppen har en fagmappe for arkivering av fagrelaterte dokumenter. Utdanningsutvalget er ansvarlig for fagmappen. Fagmappen er under kontinuerlig utvikling og er per tiden inndelt i undermappene:

 1. Tematiske områder
 2. Legenes spesialist- og videreutdanning
 3. Forskning, prosjekter, kvalitet, fagutvikling
 4. Medisinstudentundervisning
 5. Møtevirksomhet, utvalg

Sykehusets forskningsvirksomhet er organisert i egen avdeling. Sykehuset etablerte i 2016 fire tematiske forskningsgrupper (ryggmargsskade, hjerneskade, bevegelse og funksjon og sjelden diagnoser). Det er leger med i alle de tematiske forskningsgruppene og den interesserte LIS er velkommen til å delta på tematiske forskningsgruppemøter. Samlet sett har sykehuset mange prosjekter og høy veilederkapasitet for LIS som ønsker å involvere seg i forskning. Som formell forskerskolering inngår undervisning i forskning og metode i sykehusets utdanningsprogram (se senere). I tillegg presenteres ulike forskningsprosjekter jevnlig i legenes morgenmøte og i andre møtefora som LIS deltar eller er velkomne til å delta i. For å innfri felles kompetansemodul (FKM) LM stilles krav om prosjektarbeid (se senere).

I 2018 hadde sykehuset tre leger (én professor og to førsteamanuensiser) tilknyttet det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Utover disse tre legene var det seks andre leger med doktorgradskompetanse (fire legespesialister og to LIS) og seks som holder på med ph.d. (fire overleger og to LIS). I 2018 utgikk det mer enn 60 publikasjoner fra Sunnaas sykehus hvor flere hadde en av sykehusets leger som medforfatter.

Sykehuset har flere gjesteprofessorer, hvor to av disse er leger og spesialister i rehabiliteringsmedisin (Katharina Stibrand Sunnerhagen fra Sahlgrenska Universitetssykehus, Göteborg, og Fin Biering-Sørensen fra Københavns Universitet).

Forskningsaktiviteten og veilederkapasiteten ved sykehuset er kjennetegnet av høy tverrfaglighet. For eksempel har fysioterapigruppen åtte ansatte med ph.d. og ti med masterkompetanse, psykologene har ti ansatte med ph.d. og det er ph.d.-kandidater innen de fleste yrkesgrupper (for eksempel logopedi, ernæringsfysiologi, ergoterapi og sosialt arbeid (sosionom)). Til enhver tid foregår det ca. 20 ph.d.-prosjekter som er administrert av forskningsavdelingen og 12-18 ph.d.-prosjekter som er tilknyttet sykehuset.

Alle LIS kan få installert End Note og SPSS på egen bærbar PC. Når det gjelder litteraturtilgjengelighet, har ikke Sunnaas sykehus de samme tilgangene som Oslo Universitetssykehus. Dette løses med godt samarbeid med bibliotekarene ved Universitetsbiblioteket og Helse Sør-Øst regional forskningsstøtte. I tillegg har flere av sykehusets forskere bistilling ved Universitetet i Oslo, OsloMet eller Karolinska Sjukhuset, og tilgang til databasene som disse institusjonene har avtale med.

Administrerende direktør er overordnet ansvarlig for legenes utdanningsvirksomhet ved Sunnaas sykehus. Ansvaret for forsvarlig og hensiktsmessig gjennomføring av utdanningen følger så linjeledelsen fra administrerende direktør via klinikksjef til enhetsleder for leger. Gjennom medisinsk fagsjef og utdanningsutvalget for leger sikres fagmiljøet og LIS innflytelse på utformingen av utdanningstilbudet.

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalg oppnevnes og ledes av medisinsk fagsjef. I tillegg til medisinsk fagsjef består utdanningsutvalget av minst to legespesialister og to LIS. Utdanningsutvalget for legene koordinerer ulike aktiviteter og oppgaver relatert til legenes spesialist- og videreutdanning (strategisk kompetanseutvikling). Utdanningsutvalget er spesielt ansvarlig for organisert internundervisning tirsdag, tematid morgenmøte onsdag, gruppeundervisning onsdag og gruppeveiledning.

Årsplan oppgaver og aktiviteter LIS-utdanningen (pdf)

I forbindelse med ny LIS-utdanning er det utarbeidet en treårig internundervisningsplan som gjør rede for alle læringsmålene i FMR og FKM for spesialiseringsperioden (FKM 2 og 3) samt 37 av 65 læringsmål i NEV. Fjernundervisning i fysikalsk medisin og rehabilitering er tatt inn i internundervisningsplanen siden det anses som et godt tilbud og legegruppen ved Sunnaas sykehus ønsker å være en del av det nasjonale fagmiljøet for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Undervisningsplan

Utdanningsutvalget er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av sykehusets treårige undervisningsplan. Innholdet i denne planen er beskrevet detaljert i et eget dokument og fremkommer i de elektroniske læringsmål-/kompetanseplanene for henholdsvis FMR, NEV og FKM. 

Tre års internundervisningsplan for LIS ved Sunnaas sykehus (pdf)

Planen rulleres over tre år hvor alle temaer som er oppført skal holdes i angitt semester. Det vil være 21 uker med organisert undervisning om våren og 17 uker om høsten.

Treårs PowerPoint-undervisning tirsdager (pdf)

Treårs gruppeundervisning onsdager (pdf)

Alle LIS blir involvert i undervisningen, og har ansvar for minst én undervisning per år som krever selvstendig forberedelse og gjennomføring. Klinikken har 20 prosent undervisningsansvarlig lege med spesielt ansvar for å lede og følge opp undervisningsprogrammet. Siden januar 2019 har det vært et samarbeid med avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus, Ullevål om felles internundervisning en tirsdag per måned. Tematid onsdager i tidsrommet kl. 8.40(45)-9.00 er fordelt på alle LIS og hovedsakelig kasuistikk og artikkelgjennomgang. Til gruppeundervisningen og relatert supervisjon/veiledning benyttes ressurspersoner fra forskningsavdelingen, Klinisk etikk-komite, enhet for kvalitet og pasientsikkerhet og avdeling for innovasjon med enhet for teknologi og e-helse. 

Høst/vinter 2019/2020 vil nevrokirurgisk og ortopedisk kontroll bli tatt inn i utvidet morgenmøte for presentasjon av dagens pasienter med vektlegging av billeddiagnostikk og kliniske funn.

I tillegg til undervisningsaktiviteten over, foregår det en rekke avdelingsvise, tverrfaglige og simuleringslæringsaktiviteter som legegruppen deltar i som undervisere eller tilhørere. Sykehuset har flere kompetansegrupper (afasi, førerkortvurdering, kognitiv rehabilitering, respirasjon, smerte, spastisitet) som gjennomfører regelmessige fagseminarer og det er ofte forelesninger ved besøkende (klinikere, forskere, industri) og opplæring i medisinsk-teknisk utstyr. Legene deltar også i klinisk undervisning av medisinstudenter og andre studenter i helsefaglig utdanning.

Fordypningstid

LIS har i tjenesteplan 150 timer fordypning per år. LIS avtaler hvordan fordypningstiden skal brukes med supervisor og veileder og beskriver dette i individuell utdanningsplan. Til hjelp i planleggingen er det utarbeidet et dokument "Fordypningsdagssysler" som blant annet har linker til sentrale elektroniske kunnskapskilder og kontaktinformasjon til ressurspersoner for hospitering internt og eksternt.

Veiledning

Sykehuset har i perioden mars 2018 til februar 2019 sertifisert mer enn to tredeler av sykehusets overleger via internt veileder-/supervisørkurs (to dager + en dag + en halv dag). Det er etablert veilederforum for legespesialister og erfarne LIS med veileder-/supervisjonsroller og veiledning/supervisjon er tatt inn som gruppeundervisning i sykehusets treårige internundervisningsplan. Sykehuset vil i løpet av 2019/2020 utdanne én til to "superveiledere" via TTT-kurset i regi Helse Sør-Øst regionalt utdanningssenter. Superveilederne vil få et spesielt ansvar for å ivareta, opprettholde og videreutvikle legegruppens veiledning-, supervisjon- og vurderingskompetanse.

Enhetsleder for legene er ansvarlig for at alle LIS har veileder. Sykehusets faste ansatte spesialister i FMR og NEV ivaretar veiledning og vurdering. Årlig skal det gjennomføres minimum ti veiledninger, henholdsvis fem gruppeveiledninger og fem individuelle. Disse skal dokumenteres i Kompetanseportalen med et kort referat forfattet av LIS og godkjent av veileder. Utdanningsutvalget har ansvar for å gjennomføre fem årlige planlagte gruppeveiledninger. Veileder og LIS har ansvaret for å gjennomføre fem planlagte veiledningssamtaler.  Undervisningsaktivitet relatert til FKM LM kommer i tillegg og benevnes gruppeundervisning.

Alle LIS-ansatte ved Sunnaas sykehus må gjennomføre et prosjektarbeid for å oppnå kompetansekravene i felles kompetansemodul for kvalitet og pasientsikkerhet, kunnskapshåndtering og forskningsforståelse.

Tematikk og omfang vil variere, men alle prosjektene skal resultere i et skriftlig sluttprodukt. Prosjektet kan være et fagutvikling- kvalitetsforbedring-, forskning- eller innovasjonsprosjekt relevant for klinikk Sunnaas sykehus. Sluttproduktet kan være et fag-/prosedyredokument i kvalitetssystemet Heliks, prosjektrapport, abstrakt, prosjektprotokoll eller fagartikkel.

Retningslinjer for prosjektarbeid i LIS-utdanningen (pdf)

Vurderingsform for de enkelte FMR, NEV eller FKM LM er angitt i aktuelle læringsmål-/kompetanseplan i Kompetanseportalen. Vurdering av om læringsmål er oppnådd skjer ved signatur av supervisør og/eller veileder i Kompetanseportalen. I tvilstilfeller skal eventuelt andre kolleger og evalueringskollegium konsulteres. En del læringsmål signeres først etter gjennomgang i halvårig evalueringskollegium, og noen læringsaktiviteter signeres av kun LIS. Oppnådde læringsmål godkjennes i siste instans av leder for leger i klinikk. 

LM som inngår i gruppeundervisning evalueres på basis av såkalt mappevurdering og godkjennes i evalueringskollegium. Med dette menes det at LIS kan få innfridd et LM basert på dokumenterte aktiviteter som underbygger læringmålet, for eksempel undervisningsoppgaver, SIM, journaldokumenter (innkomst, epikrise, journalnotat, erklæringer, henvisninger etc.), møter (for eksempel klinisk etikk-komité), lege på Camp Spinal/Brain Camp, deltagelse arbeidsgrupper, kvalitet- og prosjektarbeid, Heliks-dokumenter, roller/verv (for eksempel utdanningsutvalget, tillitsvalgt).

I evalueringskollegiet møter veiledere, utdanningsansvarlige overleger og leder. Det er utarbeidet et retningslinjedokument for evalueringskollegium.

Retningslinjer for evalueringskollegium (pdf)

Individuell utdanningsplan for leger i spesialisering ved Sunnaas sykehus er en plan for hvordan utdanningsløpet best kan gripes an. Av planen skal det fremgå hvilke læringsmål og læringsaktiviteter som LIS trenger å arbeide med i de kommende 6-12 måneder. Planen kan justeres i forbindelse med veiledning underveis i LIS-løpet og minst to ganger per år i forbindelse med tidspunkt for halvårlig evaluering og avdelingsrotasjon. Den individuelle utdanningsplanen skal sørge for en gjensidig forpliktelse mellom LIS, veileder og leder og være et verktøy for planlegging og oppfølging av den enkelte LIS.  I forbindelse med ny LIS-utdanning har sykehuset ny mal for individuell utdanningsplan.

Individuell utdanningsplan (pdf) 

I alle sykehusets kliniske avdelinger arbeider LIS under supervisjon av legespesialist. I tillegg til legespesialister bidrar også sykehusets mer erfarne LIS, nevropsykologer, kliniske voksenpsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, spesialsykepleiere (f.eks. psykiatrisk sykepleier, uroterapeut), sosionomer, ernæringsfysiologer, sexologer, idrettsterapeuter, liason-psykiater og teamkoordinatorer i supervisjonen.

Der LIS får hovedansvar for en pasient, skal det alltid være definert hvilken overlege som har supervisjonsansvar. Alle epikriser som skrives av LIS kontrasigneres av ansvarlig overlege inntil LIS vurderes som kompetent til selvstendig signatur. Dersom overlege ikke er legespesialist (for eksempel konstituert), er det definert hvilken overlege som har spesialistansvaret (f.eks. avdelingsoverlege eller overlege fra annen avdeling). Avdelingene har regelmessige team- og tverrfaglige møter rundt den enkelte pasient. Frem til LIS har kompetanse til å gjennomføre møter, visitter og spesialiserte prosedyrer, deltar både overlege og LIS.

Læringsarenaer for ferdighetstrening i møteledelse, undersøkelsesmetodikk og spesialiserte prosedyrer er ad hoc og planlagt supervisjon i klinisk praksis samt gruppeundervisning.

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Dokumentasjonen i Kompetanseportalen danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist.

Den enkelte LIS sin rotasjon til ulike læringsarenaer i utdanningsløpet for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering baserer seg på den enkeltes arbeidsavtale, generell og individuell utdanningsplan, Læringsmålplanen (Kompetanseportalen) og vurderinger fra evalueringskollegium.

LIS får som hovedregel delta på nasjonale kurs (fri med lønn). Dersom for mange (ut fra avdelingenes drift) ønsker å dra på samme kurs, må de som har kommet kortest i spesialiseringen vente til neste kurs.

Ved klinisk tjeneste ved annet sykehus (annen spesialitet eller fysikalsk medisinsk poliklinikk i spesialiseringsløp for FMR), tildeles LIS supervisør på nytt tjenestested men beholder LIS-veileder fra Sunnaas sykehus.

Sykehusets generelle utdanningsplan og relaterte dokumenter skal revideres årlig på tidspunkt for tilbakemelding fra Helsedirektoratet. Tilbakemeldingen fra Helsedirektoratet vil bli drøftet i Utdanningsutvalget og legge grunnlaget for eventuell revisjon. Endringer vil bli presentert legegruppen i etablerte møtefora, for eksempel tematid morgenmøte og/eller onsdags lunsjmøte.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med enhetsleder for legene eller medisinsk fagsjef.

Sist oppdatert 13.11.2019