Tekstversjon av podkastlyd:

TRS podden: Bil og kortvokst

I denne episoden snakker ergoterapeut Unni Steen med sosionom Brede Dammann om det å være kortvokst og bilkjøring. Hvilke rettigheter har man når det gjelder tilpasning av bil i forhold til blant annet øvelseskjøring og er det mulig å søke om stønad til kjøp av bil?

Hei Brede, i dag skal vi lage en podcast om et tema som opptar oss nemlig bil og kjøreopplæring og tilpasning og slikt.
0:17
Men først må vi si hvem vi er. Ja, jeg er Brede Dammann. Jeg er sosionom på TRS og har vært her i mange år og fått mye spørsmål om dette temaet og jeg er Unni Steen er ergoterapeut i samme team som deg, og vi har jo med folk som er kortvokste eller som har skjelettforandringer som medfører kortvoksthet blant annet.
0:41
Dette er jo et tema som vi har fått mye spørsmål om opp gjennom årene, men det er blitt spesielt aktuelt nå som nikk eller og så Norsk interesseforening for kortvokste, tok kontakt med oss for det. De hadde mye ungdommer som spurte om ting, og da har jo vi laget en hadde et dialogmøte, et digitalt møte på nettet i disse disse tider, og det var 6 deltakere og noen foreldre, og det var et nyttig møte hvor vi fikk deres spørsmål, og så fikk de delt litt erfaringer.
1:16
Og ut fra det så har vi og laget ny informasjon på nettsidene som skulle være litt mer tydelige.
1:23
Og så fant vi ut at vi trengte å lage en podcast for å kunne svare litt på noen av de spørsmålene vi får.
1:31
Mm.
1:36
Ja og når vi får spørsmål og snakker om bil, så er det jo ofte spørsmålet dreier seg jo om øvelseskjøring, og det er jo ofte ungdommer som ser fram mot hva.
1:47
Nå nærmer jeg meg 16 år og skal begynne å å kjøre. Men er det så enkelt eller hva er det egentlig som skal til for å for å få begynt å kjøre?
1:59
Det er jo ikke så enkelt, hvis man har kortvokst og ikke når ned til pedalene i familiens bil. Så mange er jo frustrert over det, og det er kjempe forståelig. Det skal vi si litt om. Hvordan kan løses? Men først må jeg si at det er viktig å vite at man som alle andre i Norge må fylle helsekravene til og til å ta førerkort for noen diagnoser innebærer innebærer at man har litt sånn nedsatt reaksjons eller evne eller vansker med å oppfatte litt sånn sammensatte situasjoner og da.
2:30
Er det viktig å få gjort en undersøkelse om man rett og slett er i stand til å kjøre bil. Det er veldig få, men det er viktig at man begynner der sånn at man ikke er langt ute i prosessen før man finner ut av dette. Og det kan man søke om et kjøre vurderingsopphold på sunnaas for eksempel. Dette står det mye om på nettsidene til sundås. Ja, og når du så kommer så langt som at du faktisk kan kjøre, så er det jo kanskje spørsmålet om, hva skal man kjøre og hvordan kan man øvelseskjøre, kan man kjøre i egen bil eller?
3:00
Nå er det har jeg kjøreskolene tilpassede biler, eller?
3:​05
Hvordan pleier du å gå fram der når du får de spørsmålene? De fleste kortvokste trenger ikke så mye utstyr de trenger for lengre pedaler og så noe tilpasning av sete, så ikke det er for dypt.
3:17
Og da er det flere veier å gå fram det ene at man kan sjekke med kjøreskoler i nærheten om de kan ha dette utstyret.
3:25
Og hvis man ikke finner noen, så kan man øvelseskjøre altså få tilpasset foreldrenes bil. Man kan søke om den tilpasningen med pedaler og sete gjennom nav.
3:36
Men det er litt skjær i sjøen fordi at da skal det helst gå 11 år før man får tilpasset en ny bil og dermed kan ha trøbbel du få tilpasset sin egen bil hvis det blir aktuelt.
3:47
Men det er noen sånne andre lurer løsninger sånn som noen legatmidler som kan man kan få søke om for å finansiere det utstyret som skal til, og det står det om på våre nettsider. Noen kjøper utstyret selv med pedaler og setepute.
4:03
Men det må være godkjent og riktig montert.
4:06
Og så er det jo noen som hvis man må ha store tilpasninger, så at man venter til at man har søkt og kanskje fått tilskudd til sin egen tilpassede bil. Men det er ikke så ofte når det er kortvokste.
4:19
Men hvis man er tilpasset egen bil foreldrenes bil, så kan kjøreskolen bruke den til øvelseskjøring.
4:26
Og da kan du til og med få dekket utgifter på den bilen. Var det ikke sant? Noen får dekket drivstoff, men jeg tror ikke det står noen steder, men det må man avtale med kjøreskolen.
4:36
Mm.
4:43
Da har vi jo snakket litt om det som gjelder alle som skal ha seg bil, men så er det jo også en del spørsmål om det å få støtte til bil som som jeg også er en mulighet.
4:55
Får du mye spørsmål om det? Ja, det er det mye spørsmål om, og det er jo blitt et stadig mindre nåløye. Men det er 3 hovedtemaer det ene er at man må ha en varig funksjonsnedsettelse som gjør at man ikke kan benytte offentlig transport. Og så er det ikke så svart hvitt fordi at.
5:14
Det de sier at det skal være en for stor belastning å ta offentlig kommunikasjon til å fungere med det man skal fungere med dagliglivet om det er jobb eller utdanning eller e greie oppgavene i dagliglivet.
5:26
Og det kan dreie seg om og komme seg til bussen. Det kan dreie seg om å komme seg inn på bussen opp på setet og sånne ting må beskrives godt. Det er en del sånn personlig informasjon som må beskrives.
5:38
Og det er vel litt avhengig av når på året og sånne ting også så det. Det er ikke alle dager som er like eller som den her, og noen ganger så må man på en måte beskrive det når det er vanskeligst og når det er altså man skal jo klare dette hele året rundt på is og snø og alle slags forhold som man må beskrive når det virkelig er vanskelig og at det ikke transporten offentlig transport kan dekke det behovet du har for å komme deg dit du skal. Og så er det noe med dette med at den belastningen.
6:09
Det, selv om de kan klare å gå til bussen, så om belastningen er så stor at det ikke har noe krefter til det de skal gjøre når de kommer frem, så skal det også tas hensyn til vel eller skrive.
6:23
Og så er det dette her at du må beskrive behov.
6:26
Hvor du har forbil for navs kaller det et reelt og betydelig transportbehov for bil, og det må du beskrive veldig godt. Og nå er søknaden heldigvis blitt mye bedre. At du før du må beskrive hvor du skal og hvor ofte du skal ha dit alt med besøk i venn og familie og gjøre innkjøp og alt du alt du trenger bil til og hva du ikke får gjort hvis du ikke har bil.
6:48
Og det er vel også der med å tenke på hva man kunne ønske å gjøre når man har en transport som er egnet, så det er ikke. Det er ikke bare hva du gjør, aktivitetene du er i gang med nå, men det er også hva du kunne ønsker å drive med.
7:06
Og så er det en del transportforhold som eller transportordninger da som finnes med transport til og fra lege og til skole og arbeidsreiser og testekort og og elektrisk rullestol som man må beskrive. Hva?
7:17
Man trenger bil til utover disse transport måtene.
7:23
Mm.
7:27
Det er mange som har hørt om at det finnes 2 ulike ting man kan søke på på nav. 2 ulike biltyper kan du si litt om hva forskjellen på de 2 er?
7:37
Ja, det er på en måte 2 tilskuddsordninger. Det ene er tilskudd til de til bil til de som er i utdanning eller arbeid.
7:45
Og det er ofte en personbil før den blir den andre typen tilskudd. Det er tilskudd til spesialtilpasset kassebil, og det er for de som er avhengig av å ha med seg enten altså ha med seg rullestol. Enten kjører inn med rullestol, i hvert fall ha den med seg som dit man kommer.
8:02
Og for begge 2 så gjelder det at det mai at de ikke skal kunne benytte offentlig transport og de tingene vi nevnte tidligere. Det ligger helt i bunn, men det med utdanning og arbeid det. Det kan være altså utdanning er at man driver med en utdanning utover videregående skole og arbeid kan være at man er i lære eller at man har en sånn godkjent arbeidsrettede tiltak som fører til arbeid også. Man må jo ikke være i når man ikke være i full jobb.
8:29
Men det skal være lønnsarbeid. Det skal ikke være tiltaksarbeid hvor det er offentlige støtte til det bare. Ja, de er heller riktig.
8:39
Å kassebil kan selvfølgelig også være at man trenger den for å komme i jobb eller utdanningssted.
8:45
Men da den kan man også få hvis man trenger bil bare for å dekke eller bare og bare, men for å dekke alt annet transportbehov i dagliglivet, så den kan man få hvis man ikke er i arbeid eller utdanning også.
8:57
9:05
Mange vil jo søke bil tidlig, men hvorfor er det lurt å vente til man er 18 år før man søker om stønaden?
9:12
Det er fordi.
9:15
Det før 18, så går dere det blir det beregnet ut fra foreldrenes inntekt, så det er mange som da ikke vil få det som kanskje kunne fått bil hvis de venter til i 18. Så det er en ren økonomisk vurdering i det. Ja.
9:33
Mm, så det er en sånn behov økonomisk behovsprøving i hvor stort stønaden blir det? Absolutt.​

9:33
Mm, så det er en sånn behov økonomisk behovsprøving i hvor stort stønaden blir det? Absolutt.
9:40
Ja, nå har vi snakket litt om om det med å beskrive funksjonen, men det er jo også det å beskrive transportbehovet som er en utfordring, og som mange synes er vanskelig. Har du noen tanker og tips på den biten? Ja, og det er. Det er ofte det man får avslag på, fordi ikke det. Jeg har beskrevet godt nok, og det er søkeren selv som han beskriver hva man trenger bil til.
10:05
Og der står det nå heldigvis i søknaden. En del tips om hva man skal beskrive.
10:14
Søknaden om stønad til bil da den den ligger jo vet jeg på nav sine nettsider og er nå digital.
10:23
Viktig å ha med 3 parter når man skal fylle ut denne søknaden. Og det er jo da personene selv som må beskrive det, og så er det fastlegen som og som må være med å uttale seg. Og så er det veldig lurt å ha en ergo eller fysioterapeut i kommunen som kjenner lokale forhold. Men er det jo ofte du har kontakt med dem, hvordan de beskriver situasjonen? De skal skrive en funksjonsvurdering, og det da ligger som et eget skjema inne i den søknaden.
10:54
Og de skal beskrive da hva som er van som gjør at det er vanskelig for den som søker å benytte buss og tung. Og det er det når det er kortvokste. Det er snakk om, så er det veldig lurt å beskrive høy man er, for eksempel at buss, buss trinnet rekker helt opp på låret, så det er en del sånne ting som vi laget igjen. Veiledning som ligger på nettsidene våre, som er en tips om hva som bør stå og tas med i den funksjonsvurderingen, så ser vi vel ofte at det er lurt å ha et.
11:27
En samtale og dialog rundt dette her, og at det ikke bare er å sende papirer frem og tilbake, for vi har vel litt erfaring for at for eksempel fastlegene skriver.
11:37
At vedkommende kan gå igjen noen 100 meter, men det.
11:41
Det er kanskje på en god dag, og.
11:44
Voldsom belastning og at det ikke kommer fram tydelig nok i legeerklæringene. Fastlegen skal rett og slett svare ja eller nei på. Man kan bruke offentlige kommunikasjon, og det er ikke et ja, nei spørsmål, egentlig fordi at man kan kanskje gjøre det på en god dag som du sier, og på sommeren når det ikke er glatt og alt og man ikke har med seg noe særlig bagasje. Men det de skal svare på er om offentlig kommunikasjon er en måte å dekke transportbehov på for den personen hver dag går det rundt.
12:14
Nå har vi snakket litt om begrensninger nå, at det kan være vanskelig å få det hvis man har gangfunksjonen for bil og at man må være i arbeid og sånne ting. Men hvis du får avslag på det av ulike grunner, hva er det har da løpet kjørt eller kan man likevel?
12:35
Kjøre og få hjelp til bil og tilpasninger.
12:40
Ja det er jo det er jo som jeg sa nåløyet, så det er mange som får avslag. Men men det som heldigvis er bra, er at man likevel kan få tilpasset bilen hvis man må kjøpe bilen ​selv, så får får man de som skal til for å tilpasse bilen, og det er vanlig hjelpemiddel, søknad, og det er ikke avhengig av inntekt og det da. Det er nesten ikke hørt noe, eller akkurat noen som får avslag på det, men det er det jeg tilpasset det utstyret det skal vare i 11 år, sånn at den bilen du tilpasser den må ikke være for gammel, for da må du hvis du skal kjøpe deg ny bil og få over.
13:15
For det utstyret til en ny bil, så må du bekoste det selv.
13:19
Og så er det sånn at hvis du har fått avslag nå, men din funksjon endrer seg at du har behov for for andre behov for bil senere, så kan man søke på nytt med nye begrunnelser.
13:33
Og da vil jeg igjen henvise til nettsidene våre jeg hvor det er nå står ganske mye god inn informasjon og lenker til nav sine sider som også har blitt veldig flinke til å formulere seg litt klart.
13:49
Mm.


Sist oppdatert 05.01.2023