Transkribert podkastlyd

Skolestartkurs studie

Her finner du en tekstversjon av podkasten.


0:07
0 minutter 7 sekunder
Jeg heter Gry Velvin og jobber på TRS kompetansesenter som forsker og sosionom.
0:13
0 minutter 13 sekunder
Vi har vært en forskningsgruppe som har evaluert betydningen for foreldre og delta på skolestart. Kurs som TRS kompetansesenter arrangerer årlig.
0:29
0 minutter 29 sekunder
I 20 år har vi på TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, holdt skolestart kurs for foreldre til barn som skal begynne i første klasse.
0:40
0 minutter 40 sekunder
Vi har nettopp gjort en studie av langtidseffekten og betydningen foreldrene mener at deltakelse på skole startkurset har hatt for dem, både når det gjelder å håndtere utfordringer, men også å se muligheter når deres barn skal begynne på skolen.
0:57
0 minutter 57 sekunder
I denne podcasten skal vi derfor høre litt mer om hvilke erfaringer og hvilken betydning deltakelse på skolestart kurset egentlig har hatt for familier som har barn med sjeldne diagnoser.
1:12
1 minutt 12 sekunder
En far beskriver for eksempel, han opplever at han har fått en annen måte å tenke på. Jeg føler ikke lenger at det trenger å vinne kampene. Jeg prøver å bli mer objektiv, og jeg har mer forståelse, og da er det sånn at vi finner bedre løsninger sammen. Og det eksemplet viser oss blant annet at foreldre ofte kan være veldig sånn rettighetsfokusert mens.
1:43
1 minutt 43 sekunder
At de i løpet av kurset har endret sin måte å tenke på, og at de tenker at de skal samarbeide med med skolen om å finne gode løsninger fremfor å ha en mer tilnærming der man på en måte skal konfrontere og kreve tilrettelegging for eksempel.
2:02
2 minutter 2 sekunder
Spesialpedagog Ellen Berg, som vi hørte her har jobbet i mange år med skolestart, kursene for foreldre til barn med sjeldne diagnoser.
2:11
2 minutter 11 sekunder
Bakgrunnen for disse kursene var at vgs stadig fikk spørsmål fra foreldre om overgangen mellom barnehage og skole. De ønsket besøk fra fagpersoner som kunne gi informasjon til barnets skole og delta på foreldremøter.
2:27
2 minutter 27 sekunder
Alle disse utreisende ble etter hvert for omfattende til å gjennomføre.
2:32
2 minutter 32 sekunder
Og sånn ble skolestart kursene til, forteller ellen bergh.
2:38
2 minutter 38 sekunder
Det ble da til at vi arrangerte årlige kurs ofte i februar, det våren før de da begynner å skulle ungene skulle begynne på skolen.
2:48
2 minutter 48 sekunder
Og etter hvert så var det. Eller i starten så var det 5 dagers kurs, men etter hvert så har både innholdet og varigheten, og hva som har blitt vektlagt vært varierende. Men uansett så har hovedmålet med de i skole startkursene vi har holdt på med i mange år vært og trygge både foreldrene og ungene i overgangen mellom barnehage og skole.
3:15
3 minutter 15 sekunder
De temaene vi har vektlagt på skolestart. Kursene er basert på både de spørsmålene foreldrene har stilt i årenes løp, men også på det vi som ansatte har ansett som viktig og sentralt.
3:29
3 minutter 29 sekunder
Og følgende tema har vært i fokus, det er samarbeid mellom hjem og skole. Det dreier seg om åpenhet og informasjon om barnets situasjon diagnose, både når det gjelder styrker og svakheter og utfordringer.
3:46
3 minutter 46 sekunder
Det gjelder barnets medvirkning.
3:49
3 minutter 49 sekunder
Det dreier seg om både læringsmål og aktiviteter i skolen.
3:53
3 minutter 53 sekunder
Videre, så har vi hatt om kartlegging og det å vurdere behov for fysisk tilrettelegging.
4:01
4 minutter 1 sekund
Det har dreid seg om transport og forflytning.
4:05
4 minutter 5 sekunder
Og det å vurdere behov for hjelp og assistanse i skolehverdagen.
4:11
4 minutter 11 sekunder
Forhold er knyttet til overføringsmøter mellom barnehage og skole.
4:16
4 minutter 16 sekunder
Og hvilke kontaktpersoner og samarbeidspartnere foreldre kan ha både i og utenfor skolen.
4:23
4 minutter 23 sekunder
Og det dreier seg har altså dreier seg om å være forenlig til barn med en sjelden diagnose og det å være annerledes i skolestarten.
4:33
4 minutter 33 sekunder
Studien vi har gjort har sett på hvordan foreldrene opplevde å delta på skolestart kurset, hva de opplevde som viktig, og hvilken betydning. Det fikk senere at de hadde deltatt.
4:46
4 minutter 46 sekunder
84% rapporterte at deltakelse på kurset hadde bidratt til å bedre skole hjemsamarbeidet.
4:54
4 minutter 54 sekunder
Alle foreldre rapporterte at informasjonen som ble formidlet på kurset var av stor verdi og svært nyttig. Foreldrene opplevde og få økt kompetanse, og at de tilegnelse nye kunnskap som følge av kurset og det de løftet fram, handler om at de fikk gode praktiske råd.
5:16
5 minutter 16 sekunder
De opplevde at de fikk kunnskap om hvordan de skulle gå fram i prosessen fra barnehage til skole.
5:24
5 minutter 24 sekunder
Videre så opplevde de det som positivt og få informasjon om praktisk tilrettelegging på skolen.
5:33
5 minutter 33 sekunder
Og at det ble vektlagt at man var løsningsorientert.
5:38
5 minutter 38 sekunder
Ellers så opplevde de som også nyttig at de kunne dele og diskutere erfaringer med andre foreldre.
5:45
5 minutter 45 sekunder
Foreldrene fikk økt kjennskap til skolesystemet, og at de også fikk informasjon om hvilken kontakt kontaktpersoner som kunne bistå dem i overgangen mellom barnehage og skole. Foreldrene rapporterte at de opplevde at de var mer forberedt og mer avslappet i forkant av skolestarten. På forhånd opplevde vi at de var engstelig usikker, og de var redd for at barnet dømmes ikke skulle bli inkludert, og de var også engstelige for mobbing. Det ble både informert og drøftet hvordan man skal informere om barnets diagnose.
6:21
6 minutter 21 sekunder
Og de hadde mange spørsmål knyttet til det etter kurset så opplevde de både mer trygghet i forhold til det med åpenhet og informasjon.
6:30
6 minutter 30 sekunder
Og de og det å dele tanker og følelser med andre foreldre og vi ansatte opplevde best på som positivt, og de opplevde at de fikk være en del av et fellesskap og at de ikke føler seg så alene og isolert som de hadde opplevd i forkant av kurset.
6:52
6 minutter 52 sekunder
I tillegg viser studien at foreldrene opplever det som lettere å kommunisere hva barnet har behov for av tilrettelegging eller andre typer behov i skolesituasjon. De opplever at de kommuniserer mer profesjonelt og i mindre grad er emosjonell når de skal snakke om ungene sine.
7:13
7 minutter 13 sekunder
Og de vet veldig tydelig nå hvem de skal kontakte, og at de er i stand til å kommunisere på en sånn måte at det er forståelig for lærere som ikke har kjennskap til sjeldenfeltet, og ofte også heller ikke funksjonshemming.
7:30
7 minutter 30 sekunder
Studien viser at foreldrene som deltok på kurset har et udekket behov for tilgang på informasjon, kunnskap og å kunne dele erfaringer med andre foreldre i samme situasjon.
7:43
7 minutter 43 sekunder
Funnene tyder også på at skole startkurs kan trygge foreldrene, hjelpe dem til å håndtere problemer som dukker opp i overgangen mellom barnehage og skole.
7:56
7 minutter 56 sekunder
Funn fra denne studien ville kunne ha overføringsverdi til andre foreldre med barn med funksjonshemming.
8:05
8 minutter 5 sekunder
Den kan gi inspirasjon til at andre kan igangsette slike kurs, og da spesielt fordi vi har kunnskap fra andre studier som viser at foreldre med barn med funksjonshemming opplever at de må kjempe mot skolesystemet for at barna skal få den tilretteleggingen de har krav på i skolehverdagen.
8:28
8 minutter 28 sekunder

Sist oppdatert 09.02.2024