Tekstversjon av podkastlyd:

Aktivitetspodden episode 3

I denne episoden snakker fysioterapeut Kerstin Lundberg Larsen med ergoterapeut Trine Bathen om å være fysisk aktiv når man lever med en sjelden diagnose og opplever fatigue. Hvilke hensyn kan man ta og hvordan kan fysisk aktivitet hjelpe?

0:11

Hei hei, kjerstin hei alle går nå er det tid for den evige podden var igjen. Jeg er veldig morsomt. Ja, det er koselig. Hvordan er det med energinivå ditt da? Ja, du vet at i natt sover jeg litt dårlig ja, så da kan man være litt trøtt, men jeg tror hvis man snakker om fatigue, så.
0:33
Er den ikke så høy? Nei, de trodde jo helle du pleier ikke. Det var den jeg tenker på som fatigue? Nei, men jeg er veldig glad for at vi nå skal snakke om litt ordentlig og fatigue er, og da har vi så heldige å ha vår kjære kollega ergoterapeut trine båten ja på besøk i studio. Hun er så flink.
0:57
Så da.
0:58
Tenker jeg det fineste at du intervjuer henne. Det tror jeg blir best. Ja OK, da ser vi.
1:17
Velkommen til poden trinnet 1000 takk du er jo ergoterapeut her hos oss på theris og har jobbet her en god stund siden totusenogåtte og du har.
1:31
Som vi har tenkt og gjort veldig mye, men blant annet har du gjort en del prosjekter, og du har lest mye om begrepet fatigue. Det har jeg jo vært interessert i å møtt som ergoterapeut, og så før jeg begynte på TS når jeg jobbet med slagrehabilitering og på tv, så har jeg jo møtt som mange som har snakket om at det er et stort problem i hverdagen deres, så derfor så har vi også gjort flere prosjekter her på TS, blant annet fordi foreningene for diagnosen også.
2:03
Pekte på at dette må vi vite mer om, for det er et ganske utbredt problem blant våre diagnoser. Det opplever vi vel i klinikken og og vi har gjort flere prosjekter om med spørreskjema og studier om dysmeli om marfan, multiple øst og kondomer og ryggmargs språk som du har vært med på? Ja.
2:31
Men nei, da må vi starte med å si litt om. Hva er nå dette fatigue?
2:36
Ja, det tror jeg ikke noe kort svar.
2:40
Og det er det mange som har prøvd å skjønne noe av.
2:45
Sånn som tretthet er jo noe alle opplever småbarnsforeldre som har sovet dårlig om natten og sånn, men fatigue er vel da. Tenker man seg at det er mye mer det altomslukende at det er en tretthet som på en måte går utover ting i hverdagen. Jeg tenker at man ofte kan oversette det med utmattelse som er på en måte litt mer enn 30 eller slitenhet. Og det som er vanskelig er at.
3:15
På Norsk har vi ikke noe ord som egentlig oversetter fatigue. Noen av de definisjonene som brukes de der oversetter man fatigue med at det er både tretthet, utmattelse og slitenhet, så vi bruker på en måte alle 3 ordene.
3:33
For å prøve å forklare det på Norsk? Ja, det er riktig. Ja, og så finnes det egentlig da litt forskjellige typer fabrikk? Ja, i hvert fall i litteratur. Så snakkes det om at man deler i det som kalles fysiologisk fatigue eller motorisk fatigue og subjektiv eller opplevd fatigue og den motoriske. Da tenker man nede på muskulaturen og det fysiske systemet i kroppen at evnen til fysisk yteevne er nedsatt.
4:06
Riktig, så det er kanskje sånn som fysioterapeuter også møter? Ja, ja, absolutt. Og og du har fortalt at i en del studier så prøver man å måle det med rent sånn fysisk attester som til eksempel 6 minutters gangtest.
4:24
Noe som vi fy.
4:27
Sutera iuft er egentlig kanskje mer, sier som en sånn test for å måle helhetlig kapasitet inntil muskulære utmattelse eller tretthet, og det brukes jo litt forskjellig, og det brukes jo også muskelstyrke tester og de begrepene går litt i hverandre og opplever jeg i hvert fall i de artiklene jeg har lest at utholdenhet og muskelstyrke og muskulær tretthet at det blandes litt.
4:57
Ja, så det er ikke så lett å sette seg inn i. Nei, det er det ikke, men den subjektive hver da eller opplevde fatiguen. Der bruker vi ofte spørreskjema. Ja, det finnes massevis av standardiserte spørreskjema. For det er klart når det handler om subjektiv opplevelse, så er det hva personen opplever som er det som er riktig. Den som opplever at man har en helt sånn tretthet som går ut over alt i hverdagen. Det er den som sitter på.
5:27
Fasiten om hvordan det oppleves, så enten spør man spørreskjema om, hvor mye har du og hvor lite? Og er det verre enn før og eller at det er mange spørsmål som går på hvordan tretthet påvirker hverdagen.
5:44
Riktig og det som gjør at vi bruker de her spørre regimene, det er jo at de ofte har gjort på veldig mange andre grupper enn våre. Det finnes tall som sier noe om hvordan den norske befolkningen kan være litt sett, ha det med fatigue. Det er vel omtrent 20% i den norske normalbefolkningen som sier at de har stor fatigue. Men det er klart når du snakker om normalbefolkningen, så inkluderer du jo også folk som har kroniske sykdommer.
6:17
Ja og de er jo en del av den delen av befolkningen som sier at de har opplevd mye fatigue i hverdagen.
6:29
Så hva er det da som vil tenke kan påvirke fatigue hos våre diagnoser? Det man i hvert fall vet fra forskning, både på våre diagnoser og på mange andre, er jo at det her med smerter ser ut til å kunne ha en sterk sammenheng, og det med fysisk rekondisjonering at man er i dårlig form og også det med bruk av noen medisiner.
6:58
Ja for spesielt det om man har smette, så går man inn kanskje jernet på noe medisiner og leser du på dom bivirkningene, så er det veldig ofte tretthet som er en bivirkning på dem. Medisinene, så det er blitt, så har det blitt det halen. Her kan det jo godt være. Og er man tvedt, så er man selvfølgelig mindre fysisk aktiv. Og så blir det en spiral som da går liksom lenger og lenger ned og det samme med smerter, vel?
7:28
Ja absolutt, og så er det jo sånn. Det kan jo også gjelde ryggmargsbrokk personer med ryggmargsbrokk, men også personer med marfan at man sover dårlig om man har pustestopp mens man sover, som også kalles søvnapné. Og det er jo vist å ha sammenheng med fatigue i mange andre diagnoser også, så det tenker jeg jo viktig å få undersøkt, og så kan det jo være infeksjoner og mangelsykdommer og sånn.
8:00
Men, som også gir fatigue selvfølgelig korona.
8:04
Ja absolutt.
8:06
Altså dette med mentale utfordringer. Det med å ha kognitive vansker for eksempel bruker du jo masse mer energi på å klare å henge med.
8:19
Mm.
8:22
Ja trøndervær er det da de personene som ringer til oss og spør dem om, eller hva lurer dem på? De lurer jo på om det er vanlig når du har for eksempel med fan eller dysmeli at man kan ha de også ha fatigue. Det synes jeg er et spørsmål vi ofte får, både når personer med diagnose, celler, ringer eller foreldre, og også fagpersoner. Det er så uvanlig at det også er barn som.
8:52
Har vært fatigue. Jeg har i hvert fall vært borti det. De vet lite om det tror jeg, og en del av den forskningen vi har sett på, så er det jo mye mindre forskning om barn enn det det er med voksne.
9:07
Men det er ikke så uvanlig at jeg får telefoner fra foreldre eller lærere som har barn med dryss med liv eller ryggmarg i språk og som.
9:17
Som spør om ja, dette barnet hen en han han kommer fra skole så så må han bare legge seg ned.
9:29
Det er ikke så uvanlig, det tror jeg. Nei det.
9:32
Ja og jeg synes jo en del voksne sier at det er vanskelig å snakke om det. Det er jo også et symptom som er litt sånn uberegnelig. Du er kanskje i full form en dag og så etterpå, så har du en nedtur noen dager og så noen og noen føler seg litt låter. Tror jeg at jeg i hvert fall blir sett på som later, tror jeg for noen det der med at formen varierer så veldig.

10:02
Det er veldig typisk for en del med ryggleie språk som kan ha hatt en veldig fin dag og gjort veldig mye gøy ting.
10:11
Og det resulterer i at man i stort sett må være hjemme i ro i 2 døgn etterpå for å få tilbake energien. Og det er vel ofte litt sånn det er at man har en dårlig periode, og så skal man ta alt igjen da i full fart når man føler seg litt bedre og så blir det litt sånn bergodalbane.
10:34
Som vi velkommen litt tilbake til, ja, men hva hva man kan gjøre nede? Ja, riktig, men man vet jo ikke helt hva dette skyldes. Nei, nei, og og veldig mange av våre diagnoser har mange ting som kan påvirke.
10:55
Graden av energi, eller?
10:57
Men vi skal ikke kalle det. Ja, jeg tror det er ganske stor enighet om at fatigue er et fenomen som skyldes mange ting.
11:06
Em at det er ikke en årsak, men det kan være mange årsaker på en gang. Ja, og det kan kanskje være det forskjellige årsaker for forskjellige personer med samme diagnose. Ja, ikke sant?
11:25
Men da er det jo sånn at en av dommen eller ett av de tiltakene som man kan gjøre for å kanskje få det litt bedre. Det er å være mer fysisk aktiv, og det finnes det veldig gjort en del studier på. Det finnes det også på noen av våre grupper, blant annet en liten studie om voksne med marfan og en liten studie om barn med osteogenesis. Sin perfekt da.
11:53
Som har sett på det med gradert trening, og for noen da også kombinert med andre tiltak. Og det antyder jo at det kan de ha nytte av og at det kan hjelpe i forhold til fatigue. Det er jo sånn at det her er ute en fasit som gjelder for alle, men for noen så kan det hjelpe med såkalt gradert trening, og det handler jo om å.
12:23
Begynner veldig rolig. Det handler om å gjøre noe som man synes er morsomt, tenker jeg ikke gå inn på et treningssenter om rundt liker å være på et treningssenter.
12:37
Og så finnes det jo også en sammenheng med psykisk helse og fatigue? Ja, det tror jeg er kjent at både depresjon og angst og også kan gi fatigue. Det gir jo også betydelig grad av stress og opplevelse og ikke mestre hverdagen. Og så kjenner vi jo en del av våre diagnoser som også lever med kanskje livstruende konsekvenser. Det eller de har folk i sin familie eller sine barn. De har jo mye bekymring.
13:07
Og at det også påvirker og kan gi fatigue det er kjent, så det er mange faktorer som kan spille inn.
13:17
Når vi nå snakker om det eller faktorer som kan påvirke fatigue, så tenker jeg at her er det kjempeviktige at man får en god nok oppfølging, og gjerne har vi tverrfaglig team.
13:32
Ja, jeg tror det er viktig for hver enkelt person at man starter med en ordentlig utredning og prøve å kartlegge hva er faktorene for dette mennesket og så tenke hva man skal gjøre for behandlingen vil jo bli veldig forskjellig ut fra hva som gjelder for den enkelte.
13:58
Fysisk aktivitet er jo kjent at det har god effekt for blant annet depresjon. Ja, det er det vel en del forskning på begge ganske mye.
14:09
Og for noen så er det kanskje et fint sted å starte med litt fysisk aktivitet i hverdagen hjemme i samarbeid med en fysioterapeut kanskje. Og så kan noen ha god nytte av et rehabiliteringsopphold nå sted?
14:26
Rehabiliteringsopphold finnes det mange steder i hele Norge. Jeg vil ikke det jo da det finnes det, og det er ikke så vanskelig å finne ut av det, og man går inn på nettsidene som heter.
14:42
Regional koordinerende enhet.
14:46
Som ligger på sunnaas, har blant annet og jo flere helseregioner har vel det? Ja, det er enkelt. Helseregion har for sin del, og det er hva man søker på, hvilke diagnoser og ulike tilstander sånn smerter til eksempel. Så kan man si hvilke opptreningssenter eller rehabiliteringssenter som som har tilbyr terreng gruppen, og det er fastlegen som søker disse rehabiliteringsoppholdene er jo ofte sånn at de tar tak i litt.
15:16
Ulike ting ja, at de ser på mange av disse faktorene som vi har snakket om at de først og fremst kanskje også kartlegger hva som er problemstillingen for den enkelte og hvilke mål den enkelte har for sin. Det er blitt høyringa, og så kan det være en fin kickstart egentlig for at da er du et sted der du ikke har alt det hjemme, jobb, familie, venner, alt må ting.
15:47
Utdannet at du er et sted der du kan konsentrere deg på deg og din fysiske aktivitet, og at du også tar tak i støtte til å tenke dette med mentale utfordringer. Å se på hvilke aktiviteter du har i hverdagen og belastninger. Og kanskje det er noe hjelpemiddel du skulle trengt for å få det litt lettere?
16:13
Det vil jo ofte være det sånne typer vurderinger man gjør på et sånt rehabiliteringsopphold og ikke minst diskutere mestringsstrategier sammen med andre, og at man blir mer klar over også hvilke automatiske tanker man har og hva man kanskje kan ende det på. For vi har jo alle en del vaner og sånn ting i hodet som vi tenker at sånn må det gjøres hvor mange tellekanter man må ha i skapet og hvor mye støvdotter man må ha rundt seg eller ikke har rundt seg, ikke sant?
16:48
Så ja, nei, så det finnes noe man kan gjøre om man opplever at man har fått trygg. Det gjør det absolutt.
16:57Sist oppdatert 04.01.2023