Systematisk kunnskapsoppsummering om langvarige smerter og fatigue ved diagnosene multiple osteokondromer og Olliers sykdom

Prosje​​​ktbeskrivelse

Prosjekttype: 

Annet forskningsprosjekt

​Sta​​tus: 

Pågående, startet 2022, planlagt avsluttet 2024

​Ansvarlige for studien: 

Ariane Kwiet, Brede Damman og Trine Bathen, TRS

Samar​​​​beidspartner: 

Forskningsbibliotekar Hilde Strømme, Medisinsk bibliotek ,Universitetet i Oslo

​​Formål og hvilken nytte har dette for brukerne av TRS?

Formålet med studien er å få en oversikt over forskningen og det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om langvarige smerter og fatigue ved disse diagnosene. Dette vil kunne gi kunnskap som er viktig i møte med både fagpersoner, personer med diagnosene og deres pårørende. Det vil også kunne legge grunnlag for videre internasjonal forskning.

​​Bakgrunn:

TRS erfarer at smerter og fatigue er vanlige plager hos personer med multiple osteokondromer og Olliers sykdom. Det synes imidlertid å finnes lite eller spredt forskningsbasert kunnskap. Vi mener det er viktig å systematisere og kritisk vurdere den kunnskapen som finnes, både om forekomst av langvarige smerter og fatigue, mulige årsaksmekanismer, måleverktøy og behandlingsmetoder.

​Metode ​og målgruppe:

Vi vil utføre en systematisk review, med systematisk litteratursøk og kritisk vurdering. Vi vil inkludere alle studier som rapporterer resultater om langvarige smerter og / eller fatigue hos personer med diagnsoene multiple osteokondromer og Olliers syndrom. Arbeidet vil bli utført etter gjeldende anbefalinger for systematisk review (PRISMA).

Protokoll for studien er registrert i PROSPERO, internasjonal database for registrering av protokoll for systematisk review.

Her kan du lese protokollen hos PROSPERO (på engelsk)

​Resultater:

Resultater planlegges publisert som en vitenskapelig artikkel i et fagfellevurdert internasjonalt tidsskrift. Det vil også bli laget populærvitenskap​​elige presentasjoner.

 

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 10.02.2023