En doktorgradsavhandling om sjeldne funksjonshemminger og kroppsøvingsfaget

Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn

Denne studien har som mål å bidra til økt kunnskap om hvordan Stortingets ambisiøse politiske prosjekt om en inkluderende skole blir fulgt opp i praksis. Søkelyset rettes spesielt mot hva det vil si å tilby barn og unge et inkluderende kroppsøvingsfag.

Illustrasjon barn kroppsøving

Om stu​dien

Type studie: Doktorgradsarbeid                                                                             

Ansvarlig: Ellen Berg Svendby                                              

Finansiert av: Norges Idrettshøgskole og TRS                               

Avsluttet 2013 

Dagens skole skal tilby alle barn og unge en tilpasset og likeverdig opplæring i en inkluderende fellesskole. Dette gjelder selvsagt også i det obligatoriske kjernefaget kroppsøving. Studien viser at det er et gap mellom retorikken om en inkluderende skole og det barna erfarer i praksis i kroppsøvingsfaget.

Måten kroppsøvingsfaget praktiseres på begrenser mulighetene for å skape et inkluderende læringsmiljø. Det blir spesielt fremtredende ved at praksiser i faget vektlegger tradisjonelle idretter med bestemte prestasjonsformer og bevegelsesløsninger. Det medfører at en bestemt type evne, bestemte ferdigheter og visse type kropper verdsettes mens andre marginaliseres og ekskluderes. Mange av barna og de unge strever derfor med 'å passe inn', og opplever at de må 'pendle' mellom det å være innenfor og utenfor opplæringstilbudet og klassefellesskapet. Studien viser også at barn og foreldres kompetanse er en uutnyttet ressurs, og at ulikhet i forutsetninger anses som et 'problem' fremfor en berikelse. 

Studien synligjør følgende faktorer som er spesielt avgjørende for å utvikle et mer inkluderende kroppsøvingsfag. Det handler om å:

  • Fokusere på at kroppsøvingsfaget er et læringsfag – der ulike pedagogiske tilnærmingsmåter tas i bruk for å fremme barn og unges læring og deltagelse
  • Fremme utvikling og mestring med utspring i en bred forståelse av bevegelser
  • Fremme økt grad av medvirkning og anerkjennelse av barn og foreldres kompetanse
  • Skape en god relasjon og et godt samspill mellom elev og lærer  
  • Utvikle et samarbeid mellom elev, foreldre, skole og øvrig hjelpeapparat som preges av en 'vi-holdning'. Det betyr samhandling tuftet på et felles ønske og mål om å skape et inkluderende kroppsøvingsfag.

Publiserte res​ultater fra studien

 

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 05.12.2022