Studier og utdanning

De fleste med sjeldne diagnoser følger vanlige utdanningsløp. Diagnosen kan imidlertid medføre noen utfordringer. Det finnes ulike tiltak som skal legge til rette for at alle får mest mulig likeverdige muligheter. Felles for de aktuelle rettighetene er at de må etterspørres før de blir tilbudt. Det er derfor viktig at den enkelte kjenner til de muligheter som finnes og gjør et valg ut fra denne kunnskapen.

Dame som studererØkonomiske rettigheter og muligheter

De som har en funksjonshemming kan ha spesielle økonomiske utfordringer. Dette kan være på grunn av utgifter direkte knyttet til det å leve med diagnosen, men kan også ha indirekte årsaker, for eksempel kan det kreve så mye tid og krefter å leve med diagnosen at det ikke blir mulig å ta jobb i ferier og ved siden av studier. For å kompensere for dette finnes det muligheter for å søke om økonomisk støtte innenfor det ordinære utdanningsløpet.

Gjennom Lånekassen kan det søkes om:

 • Støtte om sommeren
  • Elever og studenter i høyere utdanning som ikke kan jobbe i sommerferien på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan få støtte i tolv måneder
 • Ekstrastipend
  • Elever og studenter i høyere utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan få et ekstrastipend.
 • Støtte ved forsinkelse ut over ett undervisningsår
  • Dersom læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet ikke er tilpasset funksjonshemmingen og studieprogresjonen påvirkes kan lån omgjøres til stipend.
 • Rentefritak på studielånet kan søkes ved:
  • Sykdom
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Arbeidsledighet

Les mer på Lånekassen sine sider

Ytelser fra NAV:

 • Tilleggsstønader som følge av funksjonshemming:
  • Læremiddel. Dersom du på grunn av funksjonshemming har særlig store utgifter til bøker og undervisningsmateriell sammenliknet med andre elever, kan du få dekket de faktiske utgiftene.
  • Boutgifter. Dersom du deltar i arbeidsrettet aktivitet eller arbeidsrettet utredning, kan du få dekket nødvendige merutgifter.
  • Reiseutgifter. Dersom du deltar i arbeidsrettet aktivitet eller arbeidsrettet utredning, kan du få dekket nødvendige utgifter.   

Les mer om regelverket på NAV sine sider

Les veileder om NAVs virkemidler for støtte i studiesituasjonen

Fond og legater

Mange fond og legater gir støtte til studier og utdanning:

 • Norges Handikapforbund disponerer Karla og Knut Stiansens legat gir støtte til funksjonshemmet ungdom under utdannelse. 

 • Stiftelsen Sophies Minde gir stipend til bevegelseshemmede som tar utdanning på bachelor- eller masternivå i Norge eller utlandet.

Tilrettelegging og tilpassing av studier og utdanning

Tilrettelegging

Utdanningsstedet skal så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov.  Det kan da være snakk om all form for tilrettelegging som f.eks:

Kontaktperson for personer med nedsatt funksjonsevne på studiestedene

Alle læresteder er pålagt å ha en egen kontaktperson samt en egen handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser. Kontaktpersonen vil ha kjennskap til aktuelle tiltak og tilretteleggingsmuligheter både i forhold til den praktiske gjennomføringen av studiene og forhold som bolig- og transportspørsmål.

Se oversikten over kontaktpersoner for funksjonshemmede på alle Norges universiteter, vitenskapelige høyskoler, statlige og private høyskoler.

Ta kontakt med det enkelte studiested for å få mer informasjon.

Mentor

Mentor er et tilskudd fra NAV for å frikjøpe en kollega eller en medstudent, med bistand for å mestre en jobb eller utdanning. Utdanningsstedet søker NAV om refusjon for utgiftene til mentor, ta derfor kontakt med studiestedet ved behov for tjenesten.

Opptak

I forhold til det å komme inn på studier, finnes det også aktuelle tiltak. Mange opplever at diagnosen fører til utfordringer gjennom skolegangen i form av fravær fra undervisningen. Noen har sykdomsperioder som krever operasjoner eller tilsyn. Andre har smerteproblematikk eller trettbarhet som gjør at de blir hengende etter resten av klassen og må jobbe for å ta igjen det tapte faglig sett. Noen har gjennomførte skolegangen, men med et karaktersnitt som ble noe dårligere enn det deres evner skulle tilsi.  

 • Det er mulig å søke om særskilt vurdering dersom du mener resultatene dine fra videregående er dårligere enn det som kreves for utdanningen, og at dette skyldes sykdom eller funksjonsnedsettelse. 

Les mer om særskilt vurdering hos Samordnaopptak.no

Les mer om rettigheter i høyere utdanning

Valg av yrke, søke jobb og tilrettelegging i arbeidslivet

Hvilket yrke skal du velge? Hvordan går du frem når du skal søke jobb? Hvilke rettigheter og muligheter har du for tilrettelegging av arbeidssituasjonen? Dette har vi samlet informasjon om på en egen side.


Fant du det du lette etter?