Organisering av tjenesteapparatet

Mann ser på organisasjonskart illustrasjon

Organisering av tjenesteapparatet

Personer som har eller er pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparatet som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser diagnosen kan ha. Det kan dreie seg om både synlige og usynlige plager, som påvirker livsutfoldelse og realisering av muligheter. Det er viktig at involverte instanser får tilgang til god informasjon, slik at de kan velge rett tiltak og fatte vedtak. Hjelpeapparatet har ulike ansvarsområder og nivåer som det kan være vanskelig å få oversikt over. Instansene som nevnes under har ansvaret for de vanligste ytelsene.

Tjenestetilbudet er organisert under ulike paraplyer der kommunen, NAV og spesialisthelsetjenesten ledes og finansieres fra ulikt hold. I tillegg kommer andre instanser som lånekassen, husbanken med mer som har ansvar for særskilte ordninger.

NAV

Tjenestetilbudene i NAV omfatter arbeidsrettede tiltak og tjenester, trygdeytelser, tekniske hjelpemidler til varig bruk og økonomisk sosialhjelp. Les mer på NAVs nettside eller kontakt ditt lokale NAV-kontor.

Kommunen

Kommunen har ansvar for helsetilbud utenom sykehusene og hjelpemidler av midlertidig karakter. Alle kommuner skal ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, som skal ha en oversikt over tilbudet i kommunen og helseregionen. Les mer om koordinering av tjenester på helsedirektoratets nettsider.

Kommunen har ansvar for tjenester til praktisk bistand, herunder brukerstyrt personlig assistanse og hjemmehjelp. Videre har kommunen ansvar for omsorgslønn og avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Kommunen samarbeider med Husbanken om låne- eller tilskuddsordninger til ulike boligformål.

Kommunen har også ansvar for barnehager og grunnskole, herunder retten til spesialpedagogisk hjelp under skolepliktig alder, støttekontakt, individuelt habiliteringstilbud, samt utforming og oppfølging av individuell plan.  Les mer om hvilke helse og omsorgstjenster kommunene er forpliktet til å tilby sine innbyggere. Kontakt din kommune for nærmere oversikt over tjenestetilbudet i din kommune.

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen har ansvar for:

  • Videregående opplæring for unge mellom 16 og 19 år, og for fagopplæring (lærlingordningen).
  • Voksenopplæring og pedagogisk-psykologisk tjeneste/oppfølgingstjeneste.
  • Tannhelse og tannlegetjenester for alle under 18 år, samt for andre grupper som er nevnt i Lov om tannhelsetjenesten.       
  • Tildeling av skoleskyss for grunnskole og videregående skole for dem med rett til skoleskyss uavhengig av avstand til skolen. Spørsmål om skoleskyss og søknad om dette tas opp med den enkelte skole.
  • Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort) . Dette er aktuelt ved manglende evne til å benytte seg av kollektivtilbudet. Kontakt din fylkeskommune for nærmere informasjon. 
Les mer om Fylkeskommunens oppgaver hos Ung.no

Fant du det du lette etter?