Historie

Dame i rullestor med en jente

Trenings- og rådgivningssenteret, TRS, ble opprettet i 1992 som et modellprosjekt under Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede. Fra starten var senteret administrativt lagt inn under Oslo kommune, Sunnaas sykehus.

Les prosjektra​pporten fra TRS-prosjektet, 1996​

I 1997 ble det besluttet at TRS skulle ha varig drift, og i 1999 ble senteret organisert som en enhet i Etat for rådssekretariater og andre helse- og sosialfaglige oppgaver under Sosial- og Helsedepartementet. Fra 2002 var senteret underlagt Avdeling for sjeldne funksjonshemninger i Sosial- og helsedirektoratet. Fra 2004 ble TRS en del av Sunnaas sykehus helseforetak i Helse Sør-Øst RHF.

Senterets drift har hele tiden vært finansiert over statsbudsjettet.

TRS har fra starten vært geografisk plassert ved Sunnaas sykehus. Bygningen som huser senteret er en ombygget hybelblokk. Ombyggingen ble finansiert av staten og overført til Sunnaas sykehus i 1999. TRS har fram til 2004 leiet lokalene av sykehuset.

Diagnosegruppenes interesseorganisasjoner sto sentralt ved opprettelse og igangsetting av TRS, og brukermedvirkning er en sentral føring i alt arbeid ved senteret.

Fram til 1999 hadde TRS en styringsgruppe, og fra juli 1999 og fram til 2004, et eget styre der representanter for brukerne av TRS var i flertall. Sunnaas sykehus og Helse Sør-Øst har en organisasjonsmodell som ikke tillater et eget styre for TRS. Fra høsten 2005 ble det etablert et kompetanseråd ved TRS. Kompetanserådet er lagt ned. En ny form for brukermedvirkning utarbeides. Brukermedvirkningen skal sikre best mulig kompetanse ved utforming og gjennomføring av tjenester. Dessuten skal denne sørge for systematisk tilbakemelding om erfaring med tjenestene.

TRS startet med fem diagnosegrupper. Fra 1999 ble utvidet til syv grupper.  For en av diagnosegruppene hadde senteret kun tilbud til dem som var over 16 år, men fra 2005 gir TRS tilbud til barna i denne gruppen. Nå gir TRS tilbud til en rekke diagnoser.

I 2014 ble Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser etablert. TRS er faglig en del av kompetansetjenesten, sammen med ni andre sentre. Samtidig er TRS fremdeles organisatorisk en del av Sunnaas sykehus.

Se høydepunkter fra TRS' historie som ble presentert på 25-årsjubileet i 2017.

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 02.08.2023