Nasjonal helse- og samhandlingsplan - en start?

Vi i Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) hadde store forventninger da helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol la frem den lenge varslede helse- og samhandlingsplanen 1. mars.

Publisert 13.03.2024

Stortingsmeldingen er ment å dekke både den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten og samhandlingen mellom nivåene. Målsettingen er å skape gode pasientforløp og likeverdige tjenester i hele landet. 

I planen står det at regjeringen vil at det skal bli enklere å mestre et liv med sykdom eller funksjonsnedsettelse. For å få til dette ønskes økt oppmerksomhet på rehabilitering og på å videreutvikle lærings- og mestringsvirksomhet. 

Samarbeid for effektive habiliterings- og rehabiliteringstjenester

I avsnittet som omhandler rehabilitering og habilitering, bekrefter planen at det er et mål at habiliterings- og rehabiliteringstilbud i størst mulig grad skal gis i kommunen - eller som et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Videre står det at helsedirektoratet arbeider med å innføre systematisk funksjonskartlegging både i kommuner og i helseforetak, og at et desentralisert tjenestetilbud skal ivaretas i de regionale helseforetakenes kjøp av private og ideelle tjenestetilbud. Planen påpeker også at de private og ideelle rehabiliteringsinstitusjonene foreløpig ikke inngår i helsefellesskapene, men beskriver at disse bør inkluderes på en hensiktsmessig måte for å sikre gode rehabiliteringsforløp for pasientene.

Gjennom arbeidsrettet rehabilitering, og ved at arbeidsinkludering settes som mål for pasienter som mottar rehabilitering i helse- og omsorgstjenesten, ønsker regjeringen å bidra til at flere med helseutfordringer kan stå i arbeid. 

Bærekraftige helsetjenester for alle

Gjennom tjenester som rehabilitering og lærings- og mestringstiltak, settes pasienter med funksjonsnedsettelse og skade i stand til å mestre egne liv, og til deltakelse sosialt og i arbeidslivet. En forutsetning for en mer bærekraftig helsetjeneste er derfor økte ressurser til denne type tjenester.  

Vi i RKR opplever at den nye stortingsmeldingen forsøker å rette oppmerksomheten mot viktigheten av rehabilitering, men er likevel usikre på om tiltakene som presenteres i planen er nok til å bidra til den ønskede dreiningen?

Men kanskje det er en start?