• 22.06.2018
  Ny rehabiliteringsdefinisjon

  Etter en omfattende høringsrunde foreligger nå den nye definisjonen av habilitering og rehabilitering med fokus på pasientens mål.

 • 22.06.2018
  RKR tar tempen på bruken av kunnskapsbasert praksis i rehabilitering

  RKR har gjennomført anonymiserte spørreundersøkelser om bruk av kunnskapsbasert praksis i rehabiliteringstjenestene i Helse Sør-Øst. Resultatet er nå publisert i BMC Health Services Research. 

 • 29.04.2018
  De aktive ingrediensene i rehabilitering: RTT blir RTSS

  En gruppe forskere har forsøkt å finne frem til de aktive ingrediensene i rehabilitering. Nå har de langt på vei lykkes gjennom Rehabilitation Treatment Specification System (RTSS). To av forskerne, Tessa Hart og John Whyte, gir oss svaret...

 • 29.04.2018
  Nye ledere og ny modell for fagnettverkene

  Dr. Martijn A. Spruit, ledende internasjonal forsker på lungerehabilitering, sentral i European Respiratory Society, og medforfatter i flere ERS/ATS-retningslinjer, er ny leder for Fagnettverk for lungerehabilitering i Helse Sør-Øst. 

 • 27.04.2018
  Kommunalt pasientregister (KPR) er opprettet

  Nå kan endelig helsetjenesten i kommunene samle inn pasientdata til statistiske formål. Det ble mulig ved opprettelsen av Kommunalt Pasientregister (KPR).   

 • 27.04.2018
  Er det behov for en bred ny Masterutdanning i fysioterapi?

  Helsedirektoratet har lagt frem en rapport om opprettelse av en mer omfattende Masterutdanning innen fysioterapi. Her er Fysioterapiforbundets reaksjon på rapporten.

 • 26.04.2018
  RKR arbeider med innføring av retningslinjer for hjerneslag

  Med de nye retningslinjene for hjerneslag er det første gang vi i kompetansetjenesten får mulighet til å igangsette arbeid med kartlegging og implementering av en nasjonal retningslinje fra Helsedirektoratet. 

 • 23.03.2018
  Effekten av kreftrehabilitering

  Det er mange ulike typer tiltak som utgjør helheten i kreftrehabilitering. For å finne ut hva som har effekt, må delelementer studeres hver for seg. POLARIS- prosjektet har tatt den store jobber med å innhente originaldata fra studier fra h...

 • 03.03.2018
  Hva kan vi forvente oss for rehabiliteringsfeltet i de nye utviklingsplanene?

  De nye utviklingsplanene for helseforetakene ligger nå ute til høring. Vi har kontaktet noen sentrale aktører i feltet som har vært med å utforme planene i egne foretak, for å høre nærmere om hvilke planer og tiltak de mener vil møte fremti...

 • 02.03.2018
  Intensiv trening og rehabilitering ved hjerneslag

  Behandlingsmetoder i hjerneslagrehabilitering gjennomgår stadig store forandringer. Det har tradisjonelt vært mange forskjellige metodiske tilnærminger. Dagens kunnskap forteller oss at høy intensitet gir bedre effekt enn trening med lav in...

 • 16.02.2018
  Early Career-program for unge talenter innen rehabilitering

  For at vi skal fortsette den gode utviklingen av feltet, må vi starte tidlig med en satsing på lærevillige og vitebegjærlige unge talenter. Gjennom det nye Early career-programmet ønsker RKR å engasjere unge fagpersoner og ledere i et felles nettverk. 

 • 26.01.2018
  Musikk i rehabilitering

  Musikk bli stadig mer brukt som terapiform i rehabilitering. Audun Myskja, lege, forfatter og musiker, har lenge vært talsperson og forsket på effekten av musikk i trening av ulike pasientgrupper, blant annet Parkinsons sykdom. Nå får han f...

 • 26.01.2018
  Implementering av kunnskapsbasert praksis

  Det å holde seg kontinuerlig oppdatert på ny kunnskapsbasert praksis er en forutsetning for å levere kvalitet på alle nivåer innen helse, og i all behandling av pasienter. Likevel viser forskning at det å informere klinikere om ny kunnskaps...

 • 20.12.2017
  Julehilsen fra RKR

 • 18.12.2017
  Gangtrening i forurenset luft gir ingen hjerte/kar-gevinst

 • 18.12.2017
  Har TENS effekt på gangfunksjon og balanse etter hjerneslag?

  En oppsummering med metaanalyse av flere studie påstår at Transkutan elektrisk nervestimulering (TENS), men kommentarer plukker fra hverandre premissene.

 • 30.11.2017
  Ledernettverket ser på leders rolle i kvalitetsarbeidet

  Med fokus på leders rolle i kvalitetsarbeidet, fikk medlemmene møte en rekke helseledere som fyller rollen som inspiratorer og tilretteleggere for fremtidens helsetjenester. 

 • 30.11.2017
  Kunnskapsimplementering som virker!

  Det er nå publisert en artikkel basert på Kunnskap-til-handling-modellen til Ian Graham, som også danner grunnlaget for RKRs kunnskapstranslasjonsprosjekt (KT). Jenni Moore, som nå jobber for RKR, er hovedforfatter for artikkelen i Archives...

 • 30.11.2017
  Virtual Reality og robotteknologi i rehabilitering

  Det er viktig med forskning for å se om bruken av ny teknologi som Virtual Reality-spill og robotteknologi inn i rehabilitering og opptrening, har effekt eller ikke. Tidligere i november ble det publisert to store oppsummeringer av studier...

 • 29.11.2017
  Review of 2017

  It has been a pleasure to work with the Nettverk this year!

 • 29.11.2017
  Verktøykassen for lungerehabilitering fylles opp

  Stacey Haukeland-Parker oppsummerer året i nettverket for lungerehabilitering

 • 29.11.2017
  Milepæler for Kreftrehabiliteringsnettverket i 2017

  Nettverksleder Torhild Birkeland i nettverket for Kreftrehabilitering takker for seg, og kan se tilbake på viktige milepæler som nettverket har oppnådd. 

 • 29.11.2017
  Kunnskapsekspertene anbefaler MiniBESTest

  Kunnskapsekspertene har talt, og anbefaler MiniBESTest som verktøy for kartlegging av fall og balanse hos voksne med nevrologiske sykdommer, lungesykdommer, personer med hjerneslag og eldre. 

 • 28.11.2017
  Implementering av høyintensiv gangtrening for slagpasienter

 • 30.10.2017
  Masteroppgave om kunnskapsbasert praksis i rehabiliteringsfeltet

  Linn Lien Lømo, student ved Arbeid- og organisasjonspsykologistudiet ved UiO, fikk toppkarakter på arbeidet med å vise hva som fremmer og hemmer samarbeid og kunnskapsdeling i rehabiliteringsfeltet.

 • 29.10.2017
  Ny definisjon på rehabilitering

 • 29.10.2017
  Helseatlas med fokus på lungerehabilitering

 • 29.10.2017
  Rehabiliteringskompetanse i kommunene

  Læringsmoduler for å styrke rehabiliteringskompetansen i kommunene er nå til utprøving i Hamar, Larvik, Fredrikstad og Nesodden.

 • 30.06.2017
  Fritt behandlingsvalg også for rehabilitering

  Fra 1. juli blir også private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene en del av fritt behandlingsvalg. Alle tilbud ved offentlige behandlingssteder og private med avtaler, vil være tilgjengelig på Helsen...

 • 30.06.2017
  Håpets bygg åpnet på Aker

  En milepæl er nådd med åpningen av nytt Kreftrehabiliteringssenter ved Aker helsearena. Initiativtaker er Torhild Birkeland med hjelp og støtte fra fagnettverket for kreftrehabilitering. 

 • 28.03.2017
  Kreftrehabilitering - et forsømt område

  Håvard Aagesen har nylig utgitt boken «Ingenmannsland». Det er en viktig bok. Den setter ord på det som tusenvis av kreftpasienter opplever i større eller mindre grad. Helbredet for kreft, ikke lenger syk, men heller ikke frisk.

 • 24.03.2017
  Vikersund kurbad med egen kunnskapsekspertgruppe

  I 2016 startet kompetansetjenesten rekruttering og opplæring av kunnskapseksperter (KE). Nå skal ansatte ved Vikersund kurbad bli kunnskapseksperter og starte egen gruppe. 

 • 21.03.2017
  Kunnskapsekspertene pilottester Mini-BESTest

  Den første gruppen av Kunnskapseksperter, med deltakere fra Unicare FRAM, Landaasen Rehabiliteringssenter, Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering og LHL-klinikkene Glittre, er nå i ferd med å gjennomføre et pilotprosjekt for implemente...

 • 21.03.2017
  Derfor er fagnettverk viktig

  Jeg er med i fagnettverket for å sette søkelys på kreftrehabilitering fra et brukerperspektiv, og på den måten være en endringsagent.

 • 21.03.2017
  Verktøy i fokus for lungenettverket

  Nettverket for lungerehabilitering har hatt sin tredje vårsamling og nettverksleder Stacey Haukeland-Parker ønsket medlemmene velkommen til en arbeidsøkt med fokus på verktøy som skal bidra til økt kvalitet og bedre behandling for lungepasienter.  

 • 27.02.2017
  Is pride allowed in our achievements so far?

  Change management is complex topic! Since writing the blog last month, about our role as potential radical for change, I have been thinking about the perceived cost of change.

 • 26.01.2017
  Kreftrehabiliteringssenteret ved Aker nærmere realisering

  Øverst på agendaen til Nettverket for kreftrehabilitering i Helse Sør-Øst er realiseringen av et Kreftrehabiliteringssenter ved Aker helsearena. Nettverksleder Torhild Birkeland lanserte kongstanken og jobber nå iherdig, sammen med nettverk...

 • 11.01.2017
  Being a brain injury radical!

  Quality Improvement initiatives start with a  process of thinking that can be guided by a structured set of questions. 

 • 11.11.2016
  Opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering

  Regjeringen har satt av 200 millioner kroner i statsbudsjettet i sin opptrappingsplan for å gjøre kommunene i stand til å utvikle sine habiliterings- og rehabiliteringstilbud. God start mener noen, alt for lite mener mange. 

 • 11.11.2016
  PROMIS inntar Europa

  PROMIS, måleverktøyet for pasientrapporte resultater, er i ferd med å bli tatt i bruk i flere europeiske land. Det har gått fra å være hovedtema på den internasjonale konferansen for livskvalitetsmål, ISOQOL i København, til å få sin egen konferanse. 

 • 11.11.2016
  Jan Egil Nordvik i ACRM Measurement Network Group

  American Congress of Rehabilitation Medicine har 18 nettverk og "special interest"-grupper. Jan Egil Nordvik, leder for RKR, er nå valgt inn i styringsgruppen for Measurement Network Group, som jobber med funksjon og effektmål. 

 • 11.11.2016
  Rapport fra rehabiliteringskonferansen 2016

  - God helse er ikke fravær av sykdom, men evnen til å mestre eget liv, sa statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth Normann, til de mer enn 300 deltakerne på årets rehabiliteringskonferanse. 

 • 10.11.2016
  Harahjerter med mye åttåt for Ledernettverket

  Ledernettverket for rehabilitering i Helse Sør-Øst hadde sin sjette samling i høst og fikk oppleve at livet består av litt haraball, menn med harehjerter som går fort og langt, og gode ledere som kan gjete kongens harer.

 • 10.11.2016
  Hvor går USA nå - innen rehabilitering?

  Den årlige konferansen til American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM) er en temperaturmåler for verdens mest innflytelsesrike rehabiliteringsmiljøer. Konferansen er kjent for sin tverrfaglighet, unike bredde og inkluderende stil, m...

 • 27.10.2016
  Ytre faktorer påvirker veien til aktive liv etter slag

  Hvilken rolle spiller faktorer i omgivelsene for at slagrammede raskere skal kunne ta opp igjen ønskede aktiviteter etter et slag?

 • 27.10.2016
  Vurdering av VR-dataspill som fremmer bevegelse hos slagrammede

  Mange mennesker som er rammet av slag har ofte vansker for å bevege en arm eller hånd. Bruk av dataspill kan gi effektiv trening og være et supplement til andre treningsmetoder.

 • 27.10.2016
  Virtual Reality i slagrehabilitering

  Det pågår mye forskning og utvikling på bruk av Virtual Reality i slagrehabilitering. Virtual Reality er bruk av dataspill som gjenskaper deler av virkeligheten og som plasserer personens egenaktivitet inn i spillet ved hjelp av bevegelsessensorer.

 • 27.10.2016
  Verdens helseorganisasjon med ny klassifisering av helseintervensjoner

  På samme måte som Carl von Linné systematiserte og klassifiserte planter og dyr (biologiske taxonomier), forsøker nå rehabiliteringsfeltet å gjøre med klassifiseringssystemet ICHI og rehabiliteringstaksonomien RTT.

 • 27.10.2016
  Unicare FRAM feirer

  Man tror det skjer mirakler her, men det er ikke mirakler, det er proffe folk, sa Jo Kobro under feiringen av nytt bygg og ny organisering av Unicare FRAM.

 • 27.10.2016
  Underveis med kvalitetsindikatorer

  Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus, har fått støtte fra Helsedirektoratet til utvikling av kvalitetsindikatorer for rehabilitering av muskel-skjelett sykdom og plager.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.