• 01.07.2020
  Fra to-dagers rehabiliteringskonferanse til ukentlig rehabiliteringswebinar

  Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) vil høsten 2020 gjennomføre en rekke med ukentlige webinarer hvor fagpersoner vil belyse ulike temaer innen rehabilitering. Hva med å legge ditt rehabiliteringsteams fagmøter til våre webinarer i høst?

 • 22.06.2020
  Pasientforløp for rehabiliteringstilbud covid-19 pasienter

  Fagråd rehabilitering har på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF utarbeidet en rapport som beskriver et pasientforløp for rehabilitering av pasienter med covid-19.

 • 30.04.2020
  Rehabiliteringskonferansen 2020 er avlyst

  I samråd med ledelsen i Helse Sør-Øst er det dessverre besluttet at den Regionale rehabiliteringskonferansen HSØ 2020 avlyses. Dette på grunn av uforutsigbarhet knyttet til korona-utbruddet.

 • Virtuell Walk the walk workshop med RKR
  13.03.2020
  Skjermbasert workshop på kort varsel

  Da Koronavirus la plutselige hindringer måtte RKR hive seg rundt for å opprettholde opplæring i intensiv gangtrening for fysioterapeuter fra tre deltakende sykehus samt fra Oslo kommune.

 • 14.02.2020
  Kjernesett for måling i nevrologisk fysioterapi

  En ekspertgruppe i det amerikanske fysioterapeutforbundet anbefaler dette kjernesettet til måling av effekt i nevrologisk rehabilitering.

 • Monitorering av hjertefrekvens sone Oslo FIRST studien
  08.01.2020
  FIRST Oslo artikkel publisert i STROKE

  STROKE har publisert FIRST Oslo artikkelen om implementering av en langt mer intensiv type trening etter hjerneslag på Aker Helsearena. Mer intensiv gangtrening gir forbedret resultat sammenlignet med ordinær rehabilitering.

 • Mari Klokkerud bilde
  24.08.2019
  Hva er viktig for deg?

  Når jeg nå i høst, tiltrer som ny leder for den Regionale kompetansetjenesten for rehabilitering, ønsker jeg å starte med de samme spørsmålene som ledesnor. Hva er viktig for dere som jobber i rehabiliteringstjenester i Helse Sørøst? Og hva...

 • 01.05.2019
  Kunnskapsbasert kognitiv rehabilitering

  ACRM Brain Injury Special Interest Group har publisert en systematisk kunnskapsoversikt som gir en oppdatering på effekten av kognitiv rehabilitering etter alvorlig hjerneskade (TBI) og hjerneslag.

 • 01.05.2019
  Bruk av Bobath-metoden for behandling av slagpasienter

  En nylig publisert kunnskapsoppsummering viser at Bobath-metoden ikke er bedre enn andre tilnærmingsmetoder innen behandling av pasienter etter hjerneslag.

 • 30.04.2019
  Fra forskning til varig verdiskaping

  Vårsamling i Ledernettverket fulgte opp temaet Innovasjon, som også var på agendaen for fire år siden. Den gang oppfordret Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, til mer åpenhet og deling for å omsette forskning...

 • 30.04.2019
  KreftREHAB 2019 - en vei videre

  Nasjonalt nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering inviterte til den fjerde nasjonale kreftrehabiliteringskonferansen, denne gangen i Stavanger.

 • 30.04.2019
  VR-trening kombinert med instrumenttrening gir best effekt

  En nylig publisert randomisert studie indikerer at VR-teknologi kombinert med instrumenttrening er mer effektivt for å fremme finmotoriske funksjoner i overekstremiteter, sammenlignet med vanlig terapi.     

 • 26.03.2019
  Hva kan Videncenter for Rehabilitering og Palliation hjelpe oss med?

  REHPA har arbeidet systematisk med kartlegging for å avdekke behovene til hver enkelt bruker, definere behandling og innsatser, og deretter måle effekten av behandlingen hele veien i forløpet. Denne erfaringen vil de nå dele med kreftnettverket. 

 • 01.02.2019
  Armfunksjon etter hjerneslag

  En ny artikkel ser nøyere på de mest vanlige måleskjemaene for armfunksjon etter hjerneslag. I hvor stor grad måler de det som er viktig for pasienter og pårørende, og ikke bare helsepersonell?

 • 01.02.2019
  Rapport om bruk av retningslinjer for hjerneslag i HSØ

  RKR har gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan de 47 anbefalingene i de nye retningslinjene for hjerneslag blir fulgt opp hos tverrfaglige team på sykehus og rehabiliteringssentre i regionen.

 • 01.02.2019
  FIRST Oslo, så LIFT Oslo

  De fleste kjenner intensiv gangtreningprosjektet, FIRST Oslo, ved Aker helsearena. Resultatet av dette har inspirert både de involverte teamene, beslutningstakere og ledere i Oslo kommune, som nå har bevilget 2 millioner kroner til oppfølgi...

 • 31.01.2019
  Asker kommune satser på kunnskapseksperter

  Det har lenge vært et politisk ønske om å overføre ansvar for en del rehabiliteringstjenester fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Asker kommune tar ansvar og utdanner kunnskapseksperter for å styrke og videreutvikle rehab...

 • 31.01.2019
  Har speilterapi effekt?

  Tidligere forskning har vist at speilterapi kan være et nyttig supplerende tiltak for å trene opp armfunksjonen til slagpasienter. En ny randomisert studie viser imidlertid at speilterapi ikke har noen effekt i forhold til kontrollgruppen s...

 • 31.01.2019
  Et skritt videre for aktive ingredienser i rehabilitering

  Januarnummeret av Archives of Physical Medicine and Rehabilitation (APMR) for 2019 har en rekke artikler fra Dr. John Whyte og kolleger om klassifiseringssystemet RTSS som beskriver de aktive ingrediensene i rehabilitering.

 • 31.01.2019
  Vilje som aktiv ingrediens i rehabilitering

  «Volition" eller viljestyring, er et sentralt begrep i det nye klassifiseringssystemet for rehabiliteringsintervensjoner, RTSS. En ny artikkel, med John Whyte som hovedforfatter, beskriver hvilken rolle viljestyring har for å oppnå gode res...

 • 18.12.2018
  Kunnskapsoppsummering om tverrfaglige psykososiale tiltak ved kreft endelig publisert!

  RKR har samarbeidet med Hilde Tinderholt Myrhaug i Folkehelseinstituttet på denne systematiske oversikten.

 • 13.12.2018
  Trening mot utmattelse

  En annen ny meta-analyse fra POLARIS viser positiv effekt av trening på kreftrelatert fatigue.

 • 13.12.2018
  Psykososiale tiltak ved kreft

  To meta-analyser, ulikt resultat?

 • 13.12.2018
  Julehilsen til våre samarbeidspartnere

  Det nærmer seg jul og vi i RKR vil benytte anledningen til å takke våre partnere og kontakter gjennom det siste året for et godt samarbeid.   

 • 10.12.2018
  "Walk the Walk"

  RKR tilbyr omfattende opplæring i høyintensiv gangtrening for klinikere i Oslo kommune. Tilbudet omfatter både personlig opplæring i USA og nettbasert kursing. 

 • 20.11.2018
  Øvelsesdatabasen for fysioterapeuter er oppdatert

  Fysioterapeuter ved Sunnaas sykehus har oppdatert den norske versjonen av databasen med 500 nye øvelser.  

 • 07.11.2018
  Lungenettverket sammen om systematisk datainnsamling

  Nettverk for lungerehabilitering besluttet på forrige samling å publisere en studie basert på felles datasett og innsamling av pasientdata fra lungepasienter i Helse Sør-Øst.  

 • 07.11.2018
  Kreftnettverket går nye veier med REHPA ved roret

  REHPA er Danmarks nasjonale kompetansesenter for rehabilitering og palliasjon. De driver med utstrakt kartlegging, forskning og formidling av kunnskap om kreftrehabilitering og andre livstruende sykdommer. REHPA skal nå lede samlingene i Ne...

 • 05.11.2018
  RKR rekrutterer kunnskapsambassadører

  RKR rekrutterer klinikere til å være med i et program for å teste ut Kunnskapsambassadørrollen. Hvis du vil være med på dette banebrytende prosjektet, kan du melde deg på innen 15. desember.

 • 05.11.2018
  PROMIS endelig på norsk

  RKR har endelig fått godkjent norsk versjon av pasientrapporteringsskjemaene i PROMIS PROFIL57. Nå løftes verktøyet nasjonalt og vi inviterer våre venner i praksisfeltet til å være med å evaluere resultatet. 

 • 29.04.2018
  De aktive ingrediensene i rehabilitering: RTT blir RTSS

  En gruppe forskere har forsøkt å finne frem til de aktive ingrediensene i rehabilitering. Nå har de langt på vei lykkes gjennom Rehabilitation Treatment Specification System (RTSS). To av forskerne, Tessa Hart og John Whyte, gir oss svaret...

 • 29.04.2018
  Nye ledere og ny modell for fagnettverkene

  Dr. Martijn A. Spruit, ledende internasjonal forsker på lungerehabilitering, sentral i European Respiratory Society, og medforfatter i flere ERS/ATS-retningslinjer, er ny leder for Fagnettverk for lungerehabilitering i Helse Sør-Øst. 

 • 27.04.2018
  Kommunalt pasientregister (KPR) er opprettet

  Nå kan endelig helsetjenesten i kommunene samle inn pasientdata til statistiske formål. Det ble mulig ved opprettelsen av Kommunalt Pasientregister (KPR).   

 • Pasient og fysioterapeut
  27.04.2018
  Er det behov for en bred ny Masterutdanning i fysioterapi?

  Helsedirektoratet har lagt frem en rapport om opprettelse av en mer omfattende Masterutdanning innen fysioterapi. Her er Fysioterapiforbundets reaksjon på rapporten.

 • 26.04.2018
  RKR arbeider med innføring av retningslinjer for hjerneslag

  Med de nye retningslinjene for hjerneslag er det første gang vi i kompetansetjenesten får mulighet til å igangsette arbeid med kartlegging og implementering av en nasjonal retningslinje fra Helsedirektoratet. 

 • Pasient og helseperson ved et vann
  23.03.2018
  Effekten av kreftrehabilitering

  Det er mange ulike typer tiltak som utgjør helheten i kreftrehabilitering. For å finne ut hva som har effekt, må delelementer studeres hver for seg. POLARIS- prosjektet har tatt den store jobber med å innhente originaldata fra studier fra h...

 • Klosser som er satt sammen_samarbeid om utviklingen videre
  03.03.2018
  Hva kan vi forvente oss for rehabiliteringsfeltet i de nye utviklingsplanene?

  De nye utviklingsplanene for helseforetakene ligger nå ute til høring. Vi har kontaktet noen sentrale aktører i feltet som har vært med å utforme planene i egne foretak, for å høre nærmere om hvilke planer og tiltak de mener vil møte fremti...

 • 02.03.2018
  Intensiv trening og rehabilitering ved hjerneslag

  Behandlingsmetoder i hjerneslagrehabilitering gjennomgår stadig store forandringer. Det har tradisjonelt vært mange forskjellige metodiske tilnærminger. Dagens kunnskap forteller oss at høy intensitet gir bedre effekt enn trening med lav in...

 • 16.02.2018
  Early Career-program for unge talenter innen rehabilitering

  For at vi skal fortsette den gode utviklingen av feltet, må vi starte tidlig med en satsing på lærevillige og vitebegjærlige unge talenter. Gjennom det nye Early career-programmet ønsker RKR å engasjere unge fagpersoner og ledere i et felles nettverk. 

 • Operaen i Oslo
  26.01.2018
  Musikk i rehabilitering

  Musikk bli stadig mer brukt som terapiform i rehabilitering. Audun Myskja, lege, forfatter og musiker, har lenge vært talsperson og forsket på effekten av musikk i trening av ulike pasientgrupper, blant annet Parkinsons sykdom. Nå får han f...

 • 26.01.2018
  Implementering av kunnskapsbasert praksis

  Det å holde seg kontinuerlig oppdatert på ny kunnskapsbasert praksis er en forutsetning for å levere kvalitet på alle nivåer innen helse, og i all behandling av pasienter. Likevel viser forskning at det å informere klinikere om ny kunnskaps...

 • 20.12.2017
  Julehilsen fra RKR

 • 18.12.2017
  Gangtrening i forurenset luft gir ingen hjerte/kar-gevinst

 • 18.12.2017
  Har TENS effekt på gangfunksjon og balanse etter hjerneslag?

  En oppsummering med metaanalyse av flere studie påstår at Transkutan elektrisk nervestimulering (TENS), men kommentarer plukker fra hverandre premissene.

 • 30.11.2017
  Ledernettverket ser på leders rolle i kvalitetsarbeidet

  Med fokus på leders rolle i kvalitetsarbeidet, fikk medlemmene møte en rekke helseledere som fyller rollen som inspiratorer og tilretteleggere for fremtidens helsetjenester. 

 • 30.11.2017
  Kunnskapsimplementering som virker!

  Det er nå publisert en artikkel basert på Kunnskap-til-handling-modellen til Ian Graham, som også danner grunnlaget for RKRs kunnskapstranslasjonsprosjekt (KT). Jenni Moore, som nå jobber for RKR, er hovedforfatter for artikkelen i Archives...

 • 30.11.2017
  Virtual Reality og robotteknologi i rehabilitering

  Det er viktig med forskning for å se om bruken av ny teknologi som Virtual Reality-spill og robotteknologi inn i rehabilitering og opptrening, har effekt eller ikke. Tidligere i november ble det publisert to store oppsummeringer av studier...

 • 29.11.2017
  Review of 2017

  It has been a pleasure to work with the Nettverk this year!

 • 29.11.2017
  Verktøykassen for lungerehabilitering fylles opp

  Stacey Haukeland-Parker oppsummerer året i nettverket for lungerehabilitering

 • 29.11.2017
  Milepæler for Kreftrehabiliteringsnettverket i 2017

  Nettverksleder Torhild Birkeland i nettverket for Kreftrehabilitering takker for seg, og kan se tilbake på viktige milepæler som nettverket har oppnådd. 

Fant du det du lette etter?