Rehabilitering - definisjoner og styringsdokumenter

Rehabilitering er helsetjenester med formål om å forbedre funksjon som er nedsatt grunnet langvarig eller kronisk sykdom/skade, eller gjøre det enklere for personer å leve med følgevirkningene av langvarig eller kronisk sykdom/skade.

Helsedirektoratet, Norge, fra 2001 - 2018

«Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.» Forskrift om habilitering og rehabilitering.§3

Fra 2018 kom en ny definisjon fra Helsedepartementet

«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene. Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet

WHO - World Health organization I

A progressive, dynamic, goal oriented and often time-limited process, which enables an individual with an impairment to identify and reach his/her optimal mental, physical, cognitive and/or social functional level.

WHO - World Health organization II

Rehabilitation of people with disabilities is a process aimed at enabling them to reach and maintain their optimal physical, sensory, intellectual, psychological and social functional levels. Rehabilitation provides disabled people with the tools they need to attain independence and self-determination.

http://www.who.int/topics/rehabilitation/en/

Free dictionary

Rehabilitation is a treatment or treatments designed to facilitate the process of recovery from injury, illness, or disease to as normal a condition as possible.

Svensk

Rehabilitering: insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Socialstyrelsen

Neurorehabilitation

Rehabilitation, by definition, is a process of enabling someone to live well with an impairment in the context of his or her environment and, as such, requires a complex, individually tailored approach (Hammel 2004a, in : Stokes, M (ed). Physical management in neurological rehabilitation, 2end edn Elsevier, Edinburgh, 379-392)

Cancer rehabilitation

involves helping a person with cancer to help himself or herself to obtain maximum physical, social, psychological, and vocational functioning within the limits imposed by disease and its treatment (Cromes 1978)

Pulmonary rehabilitation

is a comprehensive intervention based on a thorough patient assessment followed by patient-tailored therapies that include, but are not limited to, exercise training, education, and behavior change, designed to improve the physical and psychological condition of people with chronic respiratory disease and to promote the long-term adherence to health-enhancing behaviors.” Juni 2013 An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Key Concepts and Advances in Pulmonary Rehabilitation

Sykepleie i rehabilitering

Sykepleie i rehabilitering beskrives som en aktiv, målrettet prosess basert på individets samlede ressurser, der sykepleier i samhandling med andre aktører assisterer personen, familien og nettverket til mestring av eget liv. Gjennom relasjonsarbeid og intervensjoner, basert på fortid, nåtid og fremtid, etablerer sykepleieren et gjenoppbyggende miljø, ivaretar grunnleggende behov, fremmer verdighet og bistår personen med erfaring av ulike livsfenomen.

2021

Oppdragsdokument HF

2020

KPMG - Evaluering av opptrappingsplan for rehabilitering 2017-2019

2019

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.)

Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn

Helsenæringen Sammen om verdiskaping og bedre tjenester - Meld. St. 18

Høringsutkast - regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2035

Pakkeforløp

Rehabiliteringsbehov er nevnt i alle kreft pakkeforløp, og er tenkt utdypet mer i «pakkeforløp-hjem», som per 2021 er under utarbeidelse.

Pakkeforløp hjerneslag fase 1 sa lite om rehabilitering. Pakkeforløp hjerneslag fase 2 kom i 2019, med anbefalte kriterier for hvilke pasienter som skal rehabiliteres og hvor.

Oversikt over alle pakkeforløp - Helsedirektoratet

2018

NOU 2018: 16 Det viktigste først — Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester

Kvalitet og pasientsikkerhet 2017

Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre

2017

Nasjonal veileder - Oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Pakkeforløp hjerneslag - fase 1

Nasjonale handlingsprogrammer for kreft

Frisklivssentraler - veileder og oversikt

Etablering av Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

2016

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)Pakkeforløp kreft

IPLOS-registeret - kommunal omsorg og rehabilitering tjenestedata

Førerkortveileder

Helsepersonelloven

2015

St. Meld. 14 Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner

Brosjyre/veiledning - Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal veileder - Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp

Prioriteringsveileder - fysikalsk medisin og rehabilitering

St. meld. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Nasjonal helse- og sykehusplan

St. Meld. 19 Folkehelsemelding - mestring og muligheter

2014 og tidligere

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008–2011

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)

St. meld 47 - Samhandlingsreformen

Statistikk/Samdata Helsedirektoratet

Helsedirektoratet - undersøkelse om behov og tilbud innen habilitering og rehabilitering 2014

Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren?

Rapporten ser på hva slags reelle endringer Samhandlingsreformen hadde ført til i kommunene per 2012, og hva slags føringer som virker (lovpålegg og finansiering) og hva som ikke virker (anbefalinger og intensjoner).

Helsedirektoratet/Rambøll 2012 - undersøkelse om rehabilitering i kommunene


 

Sist oppdatert 17.08.2023