et prosjekt finansiert av Fysiofondet

FARBART

Prosjektets fulle navn er “Facilitators, Barriers, and Knowledge Translation Interventions to Successfully Implement High-Intensity Gait Training”, og er et forskningsprosjekt i forlengelsen av implementeringsprosjektet FIRST.

Teoretisk rammeverk for implementeringsprosessen i FIRST har vært KTA (Knowledge-to-Action), mens FARBART i tillegg benytter Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR), som er godt egnet til å identifisere forskjellige påvirkende faktorer. Metodene som benyttes er spørreundersøkelse og intervju av klinikere og pasienter som har deltatt i FIRST. 

Gjennom intervjuer med helsepersonell og pasienter har prosjektet til hensikt å kartlegge hvilke mekanismer som påvirker vellykket implementering av intensiv gangtrening (HIGT). 

Det er gjennomført spørreundersøkelse og fokusgruppeintervju med 13 klinikere og intervjuer med 19 pasienter som har hatt hjerneslag og som fått HIGT. Dataene fra fokusgruppeintervjuene er nå analysert, og den første artikkelen er underveis (per februar 2024). 

Prosjektet er et samarbeid mellom RKR, Indre Østfold kommune, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS og Sykehuset i Vestfold, Kysthospitalet, og er finansiert av Fysiofondet.  

Ansvarlig for prosjekter er Julia Aneth Mbalilaki, RKR

Sist oppdatert 27.02.2024