Koordinerende enheter følger opp Riksrevisjonens funn

Samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten må styrkes og koordinerende enheter (KE) spiller en nøkkelrolle i dette arbeidet.

Publisert 22.04.2024
Sist oppdatert 23.04.2024

Koordinerende enheter i helse- og omsorgstjenestene må styrkes

Rapporten om rehabilitering i helse- og omgorgstjenestene som Riksrevisjonen lanserte tidligere i år viser blant annet at over 85 % av kommunene mangler lovpålagt kompetanse, og bare en av fire kommuner har de anbefalte rehabiliteringstjenestene. Tre av tyve helseforetak/sykehus har ikke satt av ressurser til arbeidet med koordinerende enhet. 

Riksrevisjonen anbefaler i sin rapport at de koordinerende enhetene i helseforetakene styrkes slik at de fungerer etter hensikten. 

Rapport - Rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene (Riksrevisjonen)

Etablering av regionalt prosjekt  

Regionalt helseforetak i Helse Sør-Øst oppretter denne våren et prosjekt som oppfølging av oppdragsdokument for 2024 fra Helse- og omsorgsdepartementet, og i tråd med anbefalingene til Riksrevisjonen. 

Målet med prosjektet å sørge for at koordinerende enheter, ved organisatorisk plassering lokalt og regional, på best mulig måte understøtter god koordinering i sykehusene, og ivaretar sitt overordnede ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.  

Enhet for somatikk og rehabilitering (HSØ) leder prosjektet, med ønsket deltakelse fra hvert helseforetak/sykehus, Regional koordinerende enhet, brukerrepresentanter og tillitsvalgt. KS/helsefelleskap vil inviteres etter hvert, og ved behov. 

Prosjektgruppen vil begynne med en kartlegging av organisering av koordinerende enheter i helseforetak, lokale og regionale organiseringer i tillegg til kartlegging av kontaktleger og individuell plan. Prosjektet er ment å dekke alle deler av pasientforløpet, inkludert komplekse og sammensatte pasientforløp, og således ikke bare somatisk rehabilitering. 

Oppstart av prosjektet er planlagt til 1. mai, med en varighet ut året. 

Oppdragsdokument 2024 - Helse Sør-Øst RHF

Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator 

Pådriver for koordinerende enheter

Regional koordinerende enhet (RKE) leder regionalt nettverk av koordinerende enheter i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst, og skal være en pådriver for funksjonen koordinerende enhet ved blant annet å invitere til fysiske møteplasser for dette nettverket.  

Da nettverket møttes til halvårlig samling 18. april ble blant annet funnene og anbefalingene til Riksrevisjonen om tilstedeværelse og betydning av koordinerende enheter presentert, i tillegg til prosjektet som nå etableres av RHF'et.

Deltakerne i nettverket diskuterte spesielt hvordan plassering av koordinerende enhet i organisasjonen påvirker arbeidet, og ikke minst hvordan RKE kan være pådriver for en enhet som ikke finnes i helseforetak eller kommune.  

Vi må sikre at vi går mot det samme målet 

RKE og nettverket av koordinerende enheter støtter prosjektet om organisering av koordinerende enhet og koordineringsordningene i spesialisthelsetjenesten, og vil samtidig fortsette sitt arbeid med å være pådriver for de koordinerende enhetene. 

Nettverket består av representanter fra alle koordinerende enheter i helseforetakene i helseregionen, fra de private sykehusene som har avtale med det regionale helseforetaket, representanter fra brukerrådet i RKE og representanter fra Helse Sør-Øst RHF.  

Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst