Utvikling av helautomatisk desinfiseringsløsning i pasientrom

Prosjektet skal utvikle en løsning for helautomatisk desinfisering av pasientrom. Smitte og antibiotikaresistens utgjør en av de største utfordringer for helsetjenesten i årene som kommer. Resistente bakterier som vedvarer over måneder og år, er en økende global utfordring. Smittevernloven er tydelig på at alle mennesker skal ha like god behandling selv ved påvist eller mistenkt smitte. Automatisert desinfeksjon av rommet bidrar til økt pasient- og ansattsikkerhet.

 

Mål og ​hensikt

Etablere helautomatisk løsning for desinfisering av et rom for pasienter med påvist smitte. Prosjektet skal forbedre kvaliteten på smittevernarbeidet. Dagens løsning, med manuelle desinfiseringsmaskiner, skal videreutvikles. En fastmontert løsning, med startpanel på utsiden av rommet, skal installeres i ett av smitterommene og deretter testes systematisk. Prosjektet skal levere en proof-of-concept løsning og rapport slik at resultater kan breddes til andre sykehus og organisasjoner.

Om p​rosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus HF og det private næringsliv ved Decon-X International AS og Tronrud Engineering. Prosjektet er delfinansiert av Helse Sør-Øst RHF.

Oppstart januar 2018
Fullført januar 2019

Pasientrom med helautomatisk desinfiseringsløsning tas i bruk i januar 2019.

Prosjektsammensetning

Prosjekte​​ier:

Sunnaas sykehus HF ved avdelingsleder eiendom og intern service, Inger Nitteberg

Prosj​ektleder:

Sunnaas sykehus HF ved enhetsleder eiendom og intern service Ann-Sissel Pettersen

Samarbe​idspartnere:

Decon-X International AS - Helge Fanebust
Tronrud Engineering AS - Erik HjertaasSist oppdatert 16.12.2022