Klinisk utprøvingsstudie i av hånddesinfeksjonsdispenseren Resani

Resani har utviklet en ny type hånddesinfeksjonsdispenser, som implementerer data som et verktøy for å forhindre spredning av patogener gjennom å spore håndhygiene. All innsamlet data fra enhetene vil til enhver tid kunne gi et detaljert bilde over etterlevelse.

​​​Resani AS er en liten oppstartsbedrift i Stavanger som har som mål å bekjempe helsetjenesteassosierte infeksjoner på helseforetak verden over. Infeksjoner i forbindelse med sykehusinnleggelse er et stort problem. Norske helseforetak er best i Europa, men fortsatt bare med en etterlevelse på 20-50%. 

Sykehuset har hatt vært i dialog med firmaet siden 2014, gjennom idé og tidlig utviklingsfase. Firmaet har nå laget en fungerende prototype som er mulig å teste ut i klinisk setting. 

Om testbedsamarbeid

Forventninger om økt samarbeid mellom helsenæringen og den offentlige helse- og omsorgstjenesten (Helsenæringsmeldingen) har medført at Sunnaas sykehus mottar stadig flere henvendelser fra næringslivet. For å gjøre det enklere for firmaene som tar kontakt, men også for at sykehuset skal klare å håndtere en økende mengde forespørsler, har sykehuset systematisert arbeidet rundt henvendelsene. Dette har resultert i konseptet «Testbed».

Med «Testbed» mener vi hvordan sykehuset samarbeider med ulike aktører fra næringslivet rundt testing og utvikling av produkter, tjenester eller løsninger. I tett samarbeid med forskningsavdelingen gjennomføres også kliniske studier eller multisenterstudier. 

​​

Hva er unikt med dispenseren

  • ​Alltid korrekt dose (3ml)
  • Fokus på helsearbeiderne - nøyaktig plassering av håndsprit dreper bakterier mer effektivt
  • Berøringsfri for å unngå spredning av patogener
  • Kombinasjonen av dispenser og app/nettside muliggjør anonym sporing av bruk, og basert på predefinerte terskelverdier, vil det være mulig å iverksette tiltak som forhindrer infeksjonsutbrudd

Gjennomfø​ring

To damer står foran en dispenser og holder opp kort
Mona Jørstad og Marianne Lobinger tester ut den nye dispenseren.

30 dispensere er byttet ut med dagens dispensere i avdeling for kognitiv rehabilitering. Ansatte er delt inn i to kohorter, som alle bærer hvert sitt RFID-kort og når de er innen rekkevidde av dispenseren, vil det registreres når de bruker hånddispenseren eller at de har vært innen rekkevidde, men ikke brukt den. I løpet av 3 måneder får firmaet tilbakemeldinger på funksjon og brukervennlighet i et reelt sykehusmiljøet i det som er en avgjørende fase av utviklingen.

På bakgrunn av tilbakemeldingene gjøres løpende justeringer og utbedringer.

Prosjektsammensetn​ing

Prosjekteier

Geir Ove Karlsson, konstituert ​​direktør for teknologi, digitalisering og tjenesteinnovasjon.

Prosje​ktleder

Lene Mosberg, testbedkoordinator

Prosjektgruppe

  • Cecilie Hamnes, avdelingsleder
  • Benedicte Bjordal, ergoterapispesialist
  • Anna Elisabeth Lagerwall, spesialsykepleier
  • Birgithe Teige, hygienesykepleier
  • Corina Marin, stedlig leder eir
  • Petter Aslaksrud, ingeniør

Sist oppdatert 12.12.2022