Digital postgang

Digital postgang er et innovasjonsprosjekt for bruk av programvaren DigiLink til å sende og videresende alle typer brev direkte fra pasientjournalsystemet DIPS til Digipost. Løsningen gjør det mulig å sende med valgfrie – og individuelt tilpassede vedlegg. Det er en løsning med høyeste sikkerhetsnivå som halverer utgiftene til postutsendelser og som frigjør betydelig med tid til andre oppgaver.

​Mål/h​​ensikt

Målet med prosjektet har vært å etablere en sikker og effektiv digital løsning for utsending og videresending av brev, ved hjelp av programvareløsningen DigiLink. Løsningen skal bidra med å oppfylle krav til svartid på brev, til pasienter, henviser og behandlingsteder. Den vil også effektivisere nåværende tids- og ressurskrevende arbeidsoppgaver og redusere kostnader knyttet til porto, papir, utskrift og konvoluttering. Det gir følgende gevinstområdene:

  • Økt sikkerhet
  • Økonomisk nytte
  • Organisatorisk nytte
  • Miljø ved bortfall av behov for papir og redusert CO2 avtrykk

Om​ prosjektet

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Sunnaas sykehus HF, MediLink Software AS, Digipost (Posten Norge AS) og Sykehuspartner HF for å etablere bruk av programvareløsningen DigiLink fra MediLink Software. Programvaren muliggjør digital utsending av brev direkte fra elektronisk pasientjournal EPJ/ DIPS til Digipost. Det både for utsending til mottakere med digital og ikke-digital postkasse. Løsningen har høyeste sikkerhetsnivå.

MediLink Software planlegger integrasjon mot flere tjenester som f.eks. den digitale postkassen e-boks og Postens signeringstjeneste.

Den første dialogen mellom Sunnaas sykehus HF, MediLink Software og Digipost startet høsten 2016. Prosjektet startet opp høsten 2017 og ble fullført høsten 2019.

Prosjektdeltakere

Interne prosjektdeltakere

  • Else Hoft, rehabiliteringsrådgiver i regional koordinerende enhet
  • Grete Brun, sekretær i regional koordinerende enhet
  • Jon Ivar Sørland, prosjektleder og leder for regional koordinerende enhet 

Samarbeidspartnere

Sist oppdatert 12.12.2022