Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC)

Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC) er et initiativ tatt av Sunnaas sykehus HF. Målet å etablere et internasjonalt, ledende forsknings-, innovasjons- og utdanningsmiljø innenfor spesialisert rehabilitering.

Visjonen

​​​Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC) skal være et internasjonalt, ledende, flerfaglig og dynamisk forsknings-, innovasjons- og utdanningsmiljø innenfor spesialisert rehabilitering.

Akademiske partnere og industripartnere skal samarbeide i et aktivt sykehusmiljø som Sunnaas sykehus, for å utvikle fremtidens rehabiliteringsløsninger. Utvikling av nye rehabiliteringsløsninger skal skje i et nært samarbeid med brukere.

Innenfor feltet rehabilitering er det i dag et svakt kunnskapsgrunnlag. Behovet for å satse mer på forskning og innovasjon understrekes av evalueringer og revisjoner, samt tydelige målsettinger og ambisjoner fra Regjeringen.

Konsulentselskapet KPMG gjorde på oppdrag fra Helsedirektoratet en evaluering av Helse- og omsorgsdepartementets Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019).

Et av hovedfunnene deres var at det er:

«Svake systemer for erfaringsutveksling og læring. Det er bred enighet om at det er et for svakt kunnskapsgrunnlag i dette området, men forskning er fremdeles ikke prioritert». 

KPMG anbefaler derfor å styrke forskning innenfor dette feltet.

Evaluering av opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)

I 2021 kom Riksrevisjonen med følgende konklusjon etter revisjon av helseforetakene:

"Ettersom forskning er én av helseforetakenes fire lovpålagte hovedoppgaver, må forskning være integrert i både planlegging og gjennomføring av pasientbehandling og helseforetakenes samlede virksomhet. Å integrere kliniske studier i pasientbehandlingen er dessuten en forutsetning for at flere pasienter skal kunne delta i kliniske studier. Det krever blant annet en kulturendring og endrede prioriteringer, i tillegg til at oppgaver som er knyttet til kliniske studier, må ses på som en del av driften."

Undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene

Videre har Regjeringens nasjonale handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 en klar visjon og målsetning når det gjelder kliniske studier:

"Regjeringens visjon er at klinisk forskning skal være en integrert del av all klinisk praksis og pasientbehandling. Behovet for å fremskaffe forskningsbasert kunnskap gjennom kliniske studier bør vurderes systematisk på alle beslutningsnivåer i tjenesten…Skal visjonen realiseres bør effekten av all behandling som tilbys pasienter i tjenesten dokumenteres systematisk. Her vil kliniske intervensjonsstudier og kliniske registerbaserte studier være sentrale virkemidler."

Nasjonal handlin​gsplan for klini​ske studier 2021-2025​​

Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering, og klinisk aktivitet er på et høyt internasjonalt nivå. Videre har Sunnaas et aktivt innovasjons- og forskningsmiljø med et veletablert nasjonalt og internasjonalt nettverk, flere akademiske II-erstillinger ved OsloMET, Universitetet i Oslo og Norges Idrettshøyskole, samt gjesteprofessorater fra flere utenlandske universitet. 

Det er ca. 30 pågående ph.d.-prosjekter og flere mastergrads- og bachelorprosjekter i tilknytning til Sunnaas, og det produseres årlig 60-70 vitenskapelige publikasjoner.

​Sunnaas har gjennom 10 års satsning på innovasjon etablert et tett og godt samarbeid med helsenæringen. Sykehuset har de siste årene forespørsler/kontakt med 40-50 firmaer hvert år, gjennomfører kliniske oppdragsstudier innenfor både medikamentstudier og medisinsk teknisk utstyr. Kjerneverdiene profesjonalitet, engasjement og glede lever godt synlig i organisasjonen. ​

Det er forventninger i feltet om at Sunnaas tar en enda tydeligere rolle så det er dette sterke utgangspunktet SRC skal bygge videre på i samarbeid med ulike partnere fra akademia og næringsliv.

Arbeidet med å utvikle SRC er i startfasen.

Hovedsamarbeidspartner er OsloMet - Storbyuniversitetet og ​Intelligent Helse-programmet. Det er stor interesse blant ulike akademiske institusjoner, for å være med å realisere SRC. Også Nes​odden kommune som vertskommune støtter opp om initiativet gjennom en egen samarbeidsavtale.

Andre samarbeidspartnere er Norges Idrettshøgskole, Intervensjonssenteret ved Oslo univers​itetssykehus og Fysio​line​​.​

Det er for tiden dialog med flere akademiske miljøer, kommuner og næringsliv med tanke på et videre samarbeid.​​​​

SRC skal på sikt levere:

 • Innovasjon:
  • Metodeutvikling, validering, implementering og evaluering av nye produkter/løsninger både i primær- og spesialisthelsetjeneste, samt hjemme hos brukere
 • Utvikle opplæring/kurs/utdanningsprogram i samarbeid med industri og akademiske institusjoner nasjonalt og globalt
 • Internasjonale rehabiliteringskurs og konferanser
 • Forskning
  • Forskningsdrevet innovasjon
  • Kliniske studier
  • Behandlingsstudier
  • Persontilpasset medisin​​

Anne Catrine Trægde Martinsen, forskningsdirektør

Anne Catrine Trægde Martinsen

forskningsdirektør

anne.catrine.traegde.martinsen@sunnaas.no

Ingeborg Guttormsgaard

rådgiver personal- og virksomhetsstyring

Ingeborg.Guttormsgaard@sunnaas.no 40 48 46 44

Relaterte nyheter

  Sist oppdatert 08.08.2023