Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC)

Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC) er et initiativ tatt av Sunnaas sykehus HF. Målet å etablere et internasjonalt, ledende forsknings-, innovasjons- og utdanningsmiljø innenfor spesialisert rehabilitering.

Visjonen

​​​Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC) skal være et internasjonalt, ledende, flerfaglig og dynamisk forsknings-, innovasjons- og utdanningsmiljø innenfor spesialisert rehabilitering.

Akademiske partnere og industripartnere skal samarbeide i et aktivt sykehusmiljø som Sunnaas sykehus, for å utvikle fremtidens rehabiliteringsløsninger. Utvikling av nye rehabiliteringsløsninger skal skje i et nært samarbeid med brukere.

Innenfor feltet rehabilitering er det i dag et svakt kunnskapsgrunnlag. Behovet for å satse mer på forskning og innovasjon understrekes av evalueringer og revisjoner, samt tydelige målsettinger og ambisjoner fra Regjeringen.

Konsulentselskapet KPMG gjorde på oppdrag fra Helsedirektoratet en evaluering av Helse- og omsorgsdepartementets Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019).

Et av hovedfunnene deres var at det er:

«Svake systemer for erfaringsutveksling og læring. Det er bred enighet om at det er et for svakt kunnskapsgrunnlag i dette området, men forskning er fremdeles ikke prioritert». 

KPMG anbefaler derfor å styrke forskning innenfor dette feltet.

Evaluering av opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)

I 2021 kom Riksrevisjonen med følgende konklusjon etter revisjon av helseforetakene:

"Ettersom forskning er én av helseforetakenes fire lovpålagte hovedoppgaver, må forskning være integrert i både planlegging og gjennomføring av pasientbehandling og helseforetakenes samlede virksomhet. Å integrere kliniske studier i pasientbehandlingen er dessuten en forutsetning for at flere pasienter skal kunne delta i kliniske studier. Det krever blant annet en kulturendring og endrede prioriteringer, i tillegg til at oppgaver som er knyttet til kliniske studier, må ses på som en del av driften."

Undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene

Videre har Regjeringens nasjonale handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 en klar visjon og målsetning når det gjelder kliniske studier:

"Regjeringens visjon er at klinisk forskning skal være en integrert del av all klinisk praksis og pasientbehandling. Behovet for å fremskaffe forskningsbasert kunnskap gjennom kliniske studier bør vurderes systematisk på alle beslutningsnivåer i tjenesten…Skal visjonen realiseres bør effekten av all behandling som tilbys pasienter i tjenesten dokumenteres systematisk. Her vil kliniske intervensjonsstudier og kliniske registerbaserte studier være sentrale virkemidler."

Nasjonal handlin​gsplan for klini​ske studier 2021-2025​​

Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering, og klinisk aktivitet er på et høyt internasjonalt nivå. Videre har Sunnaas et aktivt innovasjons- og forskningsmiljø med et veletablert nasjonalt og internasjonalt nettverk, flere akademiske II-erstillinger ved OsloMET, Universitetet i Oslo og Norges Idrettshøyskole, samt gjesteprofessorater fra flere utenlandske universitet. 

Det er ca. 30 pågående ph.d.-prosjekter og flere mastergrads- og bachelorprosjekter i tilknytning til Sunnaas, og det produseres årlig 60-70 vitenskapelige publikasjoner.

​Sunnaas har gjennom 10 års satsning på innovasjon etablert et tett og godt samarbeid med helsenæringen. Sykehuset har de siste årene forespørsler/kontakt med 40-50 firmaer hvert år, gjennomfører kliniske oppdragsstudier innenfor både medikamentstudier og medisinsk teknisk utstyr. Kjerneverdiene profesjonalitet, engasjement og glede lever godt synlig i organisasjonen. ​

Det er forventninger i feltet om at Sunnaas tar en enda tydeligere rolle så det er dette sterke utgangspunktet SRC skal bygge videre på i samarbeid med ulike partnere fra akademia og næringsliv.

Arbeidet med å utvikle SRC er i startfasen.

Hovedsamarbeidspartner er OsloMet - Storbyuniversitetet og ​Intelligent Helse-programmet. Det er stor interesse blant ulike akademiske institusjoner, for å være med å realisere SRC. Også Nes​odden kommune som vertskommune støtter opp om initiativet gjennom en egen samarbeidsavtale.

Andre samarbeidspartnere er Norges Idrettshøgskole, Intervensjonssenteret ved Oslo univers​itetssykehus og Fysio​line​​.​

Det er for tiden dialog med flere akademiske miljøer, kommuner og næringsliv med tanke på et videre samarbeid.​​​​

SRC skal på sikt levere:

 • Innovasjon:
  • Metodeutvikling, validering, implementering og evaluering av nye produkter/løsninger både i primær- og spesialisthelsetjeneste, samt hjemme hos brukere
 • Utvikle opplæring/kurs/utdanningsprogram i samarbeid med industri og akademiske institusjoner nasjonalt og globalt
 • Internasjonale rehabiliteringskurs og konferanser
 • Forskning
  • Forskningsdrevet innovasjon
  • Kliniske studier
  • Behandlingsstudier
  • Persontilpasset medisin​​

Anne Catrine Trægde Martinsen, forskningsdirektør

Anne Catrine Trægde Martinsen

forskningsdirektør

anne.catrine.traegde.martinsen@sunnaas.no

Ingeborg Guttormsgaard Austrått

rådgiver personal- og virksomhetsstyring

INGUAU@sunnaas.no 40 48 46 44

Relaterte nyheter

 • Plakat med informasjon om konferansedato
  23. august 2023
  Intelligent helse - fremtidens rehabilitering 2023

  19.-20. oktober inviterer Sunnaas sykehus og OsloMet konferansen intelligent helse - fremtidens rehabilitering. 

 • Gruppebilde på takteraasse med oslofjorden i bakgrunnen
  16. juni 2023
  Forskningssamarbeid OsloMet, Singapore og Sunnaas sykehus

  Tirsdag var vi fikk vi besøk av en delegasjon av klinikere og forskere fra National University of Singapore og Singapore Institute of Technology. Besøket var et direkte resultat av samarbeidet mellom OsloMet og Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC).

 • En hånd som holder et lite tre
  7. mars 2023
  Såkornmidler fra OsloMet til rehabiliteringsprosjekter

  OsloMet storbyuniversitetet og Sunnaas sykehus styrker samarbeidet gjennom satsingen på intelligent helse og Sunnaas Rehabilitation Center (SRC). Nylig fikk tre rehabiliteringsprosjekter tildelt midler.

Sist oppdatert 08.08.2023