Spinal cord prevention of falls study

Fall hos personer med traumatisk ryggmargsskade

Personer med ryggmargsskade har varierende grader av redusert fysisk funksjon på grunn av lammelser av muskler og nedsatt følelse. Dette fører ofte til redusert balanse og dermed en økt risiko for å falle og for å skade seg ved fall. Det er imidlertid gjort få studier om fall i denne pasientgruppen.

Prosjektet er avsluttet.

​Forskere ved Sunnaas Sykehus HF, Rehab Station Stockholm/Spinalis og Karolinska institutet, Stockholm har studert forekomst av fall og fallskader samt forsøkt å identifisere risikofaktorer for fall i et utvalg på 224 personer med ryggmargsskade i minst 1 år etter skaden oppstod. Alle ble fulgt i ett år og rapporterte om fall og fallskader.

Resultatene viste at å falle var vanlig og skjedde oftere hos deltakerne i studien enn hva som er forventet hos funksjonsfriske. Flesteparten av dem som kunne gå, falt minst 1 gang årlig og halvparten flere enn 2 ganger årlig. Rullestolbrukere falt noe mindre; 2/3 falt minst 1 gang årlig. Omtrent halvparten av de registrerte fallene skjedde innendørs, som skiller seg fra funksjonsfriske som for det meste faller utendørs.

Fall i seg selv er ikke nødvendigvis et problem, med mindre det får uheldige konsekvenser som skade eller redsel for å falle f.eks. fordi det er vanskelig å komme seg opp igjen. Deltakerne rapporterte mange fall med skade, men bare et fåtall av skadene var alvorlige. Fem prosent, både blant gående og rullestolbrukere, opplevde brudd eller andre alvorlige skader. Mange rapporterte om blåmerker og skrubbsår. Det var en tendens til at innendørs fall ga mer alvorlige skader enn utendørs fall. For å kunne forebygge fall og fallskader var det ønskelig å identifisere risikofaktorer. Det har ikke vært enkelt siden fall har mange og sammensatte årsaker. I vår studie var gjentatte fall forrige år både for gående og rullestolbrukere den viktigste prediktoren.

Etter å ha studert fall of fallskader jobber forskergruppen videre med å finne strategier og tiltak for å forebygge fall og fallskader.

  • Vivien Jørgensen, Sunnaas sykehus HF
  • Arve Isak Opheim, Sunnaas sykehus HF
  • Kirsti Skavberg Roaldsen, Sunnaas sykehus HF
  • Johan K Stanghelle, Sunnaas sykehus HF
  • Emelie Butler Forslund, Rehab Station Stockholm/Spinalis
  • Claes Hultling, Rehab Station Stockholm/Spinalis
  • Kerstin Wahman, Rehab Station Stockholm/Spinalis
  • Erika Franzén, Karolinska Institutet
  • Åke Seiger, Karolinska Institutet
  • Agneta Ståhle, Karolinska Institutet

Spørsmål om studiene kan rettes til kirsti.skavberg.roaldsen@ki.se eller vivien.jorgensen@sunnaas.no

Sist oppdatert 17.07.2023