En internasjonal multisenterstudie i Norge, Sverige, USA, Kina, Russland, Israel og Palestina

Ryggmargsskade blant barn og unge

Hensikten med studien er å bidra med kunnskap gjennom internasjonalt samarbeide mellom ti rehabiliteringsinstitusjoner i syv land innenfor rammene av det veletablerte rehabiliteringsnettverket Sunnaas International Network in Rehabilitation.

Innledning

Barn og unge med ryggmargsskade (pediatrisk RMS) har omfattende og komplekse rehabiliterings- og oppfølgingsbehov, både på grunn av skaden og fordi skaden sammenfaller med pågående utvikling. Den lave forekomsten medfører stor etterspørsel etter kunnskap, forskning og internasjonalt samarbeid. Internasjonalt godkjente og evidensbasert retningslinjer for rehabilitering og oppfølging finnes ikke. Formålet med studien er å bidra til kunnskapsbasen ved å kartlegge og sammenligne årsaker til og omfang av pediatrisk RMS, og det eksisterende behandlings- og oppfølgingstilbudet nasjonalt og internasjonalt, både sett ut fra organisering av virksomheten og ut fra studie av pasientenes perspektiv. 

Sammendrag

Datainnsamling 2018-2021. Antatt prosjektlengde ut 2026.

De to overordnede målene med studien er 1) å kartlegge og sammenligne behandling, rehabilitering og oppfølging av barn og unge med RMS under 18 år nasjonalt og internasjonalt og 2) å beskrive de unges opplevelse av behandlingen, skaden og livet etter skaden.

Metode/prosjekttype

Studien er en internasjonal multisenter tverrsnittstudie som samler data fra 10 rehabiliteringsinstitusjoner i Norge, Sverige, USA, Israel, Kina, Russland og Palestina. Del 1 av studien bruker et web-basert spørreskjema for datainnsamling og del 2 bruker individuelle intervjuer (Roaldsen et al., 2021).

Resultater

Del 1 av studien er avsluttet. Dataanalyse, artikkelskriving og publisering pågår for del 2. 

Resultater fra del 1viser at hyppigste årsake til traumatiske skader var bilulykker, fall og sportsulykker med unntak av Kina der akrobatisk dans var hyppigste skadeårsak. Tre av 10 hadde en egen avdeling for pediatrisk RMS-rehabilitering. Liggetiden i primærrehabilitering varierte mellom 18 og 203 dager. Syv av 10 tilbød livslang oppfølging. Åtte hevdet at de fulgte anerkjente standarder og anbefalinger for pediatrisk RMS-rehabilitering med fokus på familie-sentrert rehabilitering tilpasset barnet og familien, men rapporterte samtidig store forbedringspotensialer i forhold til organisering, innhold, kvalitet og bemanning. Resultater fra del 1 av studien tyder på et behov for standardiserte og evidensbaserte retningslinjer for pediatrisk RMS-rehabilitering (Höfers et al., 2021). 

Prosje​ktleder

Kirsti Skavberg Roaldsen, associate professor

Prosjekt​​gruppe

Vivien Jørgensen, Mona Strøm, Kristine Marie Vege, Wiebke Höfers, Kristine Sørland, Susanne Sällström, Johan Stanghelle, Marika Augutis, Per Ertzgaard, Kerstin Wahman, Katharina Sunnerhagen, Renat Sukhov, Tamara Bushnik, Afua Asante, Peter New, Liu Genlin, Qi Yu-xi, Gao Feng, Chen Yang, Tal Krasovsky, Dafna Guttman, Olga Zakharova, Zinaida Trukhankina, Atheer Ghatasha, Eman Hamdan.  

Samarbeidspartn​ere

China Rehabilitation and Research Center (CRRC), Beijing

Bayi Rehabilitation Center, Chengdu City, China

Rusk Institute of Rehabilitation Medicine, New York

The Edmond & Lily Safra Children’s Hospital, Israel

Bethlehem Arab Society of Specialized Rehabilitation and Surgery Hospital,

Protectorate of Palestine

Petrozavodsk city Children’s Hospital, Russia

Aleris Rehab Station Stockholm/ Spinalis, Sweden

University Hospital Linköping, Sweden

Sahlgrenska University Hospital, Sweden

Höfers W, Jørgensen V, Sällström S, Vege KM, Strøm M, New PW, Bushnik T, Zakharova O, Krasovsky T, Guttman D, Ghatasha A, Genlin L, Yang C, Yu-Xi Q, Wahman K, Sunnerhagen KS, Ertzgaard P, Sukhov R, Augutis M, Stanghelle JK, Roaldsen KS

Organisation of services and systems of care in paediatric spinal cord injury rehabilitation in seven countries: a survey with a descriptive cross-sectional design. Spinal Cord 2022 Apr;60(4):339. Epub 2021 nov 20. PMID: 34802054

 

Roaldsen KS, Jørgensen V, Höfers W, Sällström S, Augutis M, Ertzgaard P, Wahman K, Strøm M, Vege KM, Sørland K, Liu G, Zhang Q, Yang YX, Chen Y, Zakharova O, Trukhankina Z, Ghatasha A, Hamdan E, Krasovsky T, Guttman D, Sunnerhagen KS, New PW, Bushnik T, Sukhov R, Stanghelle JK

Pediatric spinal cord injury rehabilitation: A protocol for an international multicenter project (SINpedSCI).  J Pediatr Rehabil Med 2022;15(2):395. PMID: 34974443

 

Höfers W, Jørgensen V, Riiser K, Roaldsen KS. Adaption to daily life after spezialiced rehabilitation – a patient perspective. In manuscript.

Sist oppdatert 23.02.2023