SPREK-studien (SunnaasProsjekt om Ryggmargsskade, Energiforbruk og Kondisjonstrening)

Effekt av høyintensitetstrening ved inkomplett ryggmargsskade

Målet med studien er å undersøke om et 12 ukers tilrettelagt program med høyintensitetstrening i tidlig fase etter primærrehabilitering har effekt på kondisjons- og aktivitetsnivå hos personer med inkomplett ryggmargsskade. Mange personer med ryggmargsskade utvikler en inaktiv livsstil.

Matthijs F. Wouda, ph.d.-stipendiat
matthijs.wouda@sunnaas.no

Treningsprogrammer tidlig etter utskrivning fra primærrehabilitering med fokus på å øke kondisjonen kan være avgjørende for å etablere en mer aktiv livsstil og derved forhindre utvikling av senere helseproblemer og for tidlig død.

Prosjektet innebærer en randomisert kontrollert studie, hvor 45 pasienter med inkomplett ryggmargsskade inkluderes i løpet av primærrehabilitering ved Sunnaas sykehus. Deltakerne randomiseres til treningsgruppe eller kontrollgruppe, som vanlig oppfølging av lege eller fysioterapeut lokalt. Treningsprogrammet gjennomføres i deltakerens hjemmemiljø med veiledning fra Sunnaas. Kondisjonstest på tredemølle, med måling av oksygenopptak, vil bli utført på Sunnaas før utskrivelse fra primærrehabilitering, etter treningsprogrammet og ett år etter utskrivelse. Aktivitetsnivået i løpet av en uke måles ved bruk av en aktivitetsmonitor etter utskrivelse, etter treningsprogrammet og ett år etter utskrivelse. Studien vil gå over tre år.

Vitenskapelig betydning

En fysisk aktiv livsstil er viktig for å hindre sekundære helseproblemer som overvekt, diabetes og hypertensjon, som ofte ses hos personer med ryggmargsskade. Den kliniske forskningen på ryggmargsskade har i vesentlig grad omfattet personer med komplette lammelser. I løpet av de siste tiårene har andelen personer med nevrologisk inkomplett ryggmargsskade økt. Det er derfor stort behov for mer forskning på denne gruppen. Dette prosjektet vil kunne bidra med ny vitenskapelig kunnskap, og resultatene vil kunne ha en overføringsverdi til andre pasientgrupper med lignende utfall/symptomer.

Prosjektdeltakere

​Prosjektleder/hovedveileder
Vegard Strøm

Medarbeidere
Frank Becker, medveileder Universitetet i Oslo
Eivind Lundgaard

Prosjektet er også presentert internasjonalt. Les mer om funnene i posteren: Effects of high intensity aerobic training in ambulant subjects with incomplete SCI – a randomized controlled trail (pdf).

Fant du det du lette etter?