Komplikasjoner hos barn og unge med sentralnevrologisk skade

Formålet med prosjektet er å kartlegge forekomsten av medisinske komplikasjoner som har oppstått i etterkant av moderat til alvorlig ervervet skade, i sentralnervesystemet hos barn og ungdom. Vi vil også undersøke hvilke konsekvenser de medisinske komplikasjoner har for rehabiliteringsforløpet.

Deltakerne i dette prosjektet er barn og ungdom i alderen 2-18 år som innlegges til primærrehabilitering ved Sunnaas sykehus grunnet skade i sentralnervesystemet. 
Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk​(REK), og startet med inklusjonen av pasienter i desember 2022. Inklusjonen vil foregå til og med 2024. 

Bakgrunn​

Medisinske komplikasjoner som har oppstått etter sentralnervøs skade kan både forlenge og forsinke rehabiliteringsprosessen, og dermed bidra til økt sykelighet hos allerede hardt skadde og syke barn og unge. Litteratursøk viser at det er gjort svært få studier på denne populasjonen som undersøker forekomsten av flere slike komplikasjoner samtidig. 

Sunnaas sykehus tar imot barn og unge til rehabilitering etter moderat til alvorlig skade og sykdom i sentralnervesystemet. Det er viktig med god kjennskap til komplikasjoner som kan påvirke rehabiliteringsoppholdet.  

Prosjektet er en del av et doktorgradsprosjekt som startet opp i 2019. I doktorgradsprosjektet inngår også en "scoping review" og en spørreundersøkelse til tidligere innlagte pasienter og deres pårørende, som begge omhandler den samme tematikken. 

Mål og hensikt

Vi ønsker å kartlegge medisinske komplikasjoner under primærrehabilitering. Vi vil også undersøke hvilke konsekvenser de medisinske komplikasjoner har for rehabiliteringsforløpet. Formålet med prosjektet er å kartlegge forekomsten av medisinske komplikasjoner som har oppstått i etterkant av moderat til alvorlig ervervet skade i sentralnervesystemet hos barn og ungdom. 

Metode

Med denne prospektive observasjonsstudien ønsker vi å kartlegge medisinske komplikasjoner under primærrehabilitering. Det gjøres en kartlegging ved innkomst og ved utreise med egne skjemaer. Det vil også hentes ut helseopplysninger fra pasientjournal; DIPS og Metavision.

Prosjektleder: Frank Becker, hovedveileder

Prosjektgruppe:
Kristine Marie M. Vege, ph.d.-stipendiat
Grethe Månum, biveileder 
Katharina S. Sunnerhagen, biveileder​

Sist oppdatert 23.02.2023