Samspillet mellom utmattelse og fysisk belastning – utfordringer gjennom voksenlivet med cerebral parese

Hensikten med studien er å få bedre innsikt i utviklingen av gangfunksjon, smerter og utmattelse gjennom voksenlivet for denne gruppen, samt undersøke om man finner mulige faktorer som påvirker den fysiske belastningen under gange.

Engelsk prosjekttittel

The interplay of fatigue and physical strain – challenges through adult life with cerebral palsy​.

Deltakere

​I dette studiet inkluderer vi personer som er:​

  • ​Deltakere i studien «Klinisk status med fokus på leddbevegelighet, spastisitet og smerter» fra 2008-2011". 

​Eller som er:

  • ​Gående voksne med spastisk cerebral parese
  • Eldre enn 18 år​
  • Kan gå 5 minutter sammenhengende, med minst 2 km/t ganghastighet

Kort beskrivelse

Flere studier viser at voksne med CP (cerebral parese) ​får redusert gangfunksjon tidligere enn funksjonsfriske voksne. Det er likevel få studier som måler dette objektivt. Samtidig er det flere studier som viser at unge med CP bruker en stor del av sin kapasitet når de går. Hos barn og unge er det vist at dette har sammenheng med enten lavt kondisjonsnivå eller høyt energiforbruk under gange. Vi vet imidlertid lite om hvordan dette er for voksne med CP.  
 
For å kunne bedre behandlingstilbudet til voksne med CP er det nødvendig med mer kunnskap om endringer gjennom voksenlivet, samt mer detaljert informasjon om hvilke faktorer som spiller inn på den fysiske belastningen under gange.
 

Problemstillingene som skal besvares:  

  • ​Bestemme om måling av fysisk belastning er et gyldig mål for voksne med CP.
  • Finne faktorer som predikerer fysisk belastning under gange, og om det er sammenheng med følelsen av utmattelse.  
  • Beskrive langtidsutviklingen av gangfunksjon, smerte og utmattelse i en gruppe med voksne med CP, mellom to måletidspunkter med 15 års mellomrom. 

Datainnsamlingen vil starte våren 2023, og prosjektet er planlagt ferdigstilt desember 2026. Testingen vil inneholde testing på Bevegelseslaboratoriet og Klinisk fysiologisk laboratorium​, i tillegg til funksjonelle- og kliniske tester. 


Prosjektleder/hovedveileder: Linda Rennie, Sunnaas Sykehus/OsloMet

Prosjektgruppe: 
Sandra Klund-Hansen, Sunnaas Sykehus/OsloMet (Stipendiat)
Terje Gjøvaag, OsloMet (Biveileder)
Arve Opheim, Sunnaas Sykehus (Biveileder)

Matthijs Wouda, Sunnaas Sykehus
Eivind Lundgaard, Sunnaas Sykehus

Eksterne samarbeidspartnere: 
Grethe Månum, Beitostølen Helsesportsenter
Wilma van der Slot, Rijndam universitet​​

  


Sist oppdatert 28.02.2023