Overordnet retningslinje digital sårbehandling

Retningslinjen er utarbeidet av prosjekt «Felles tjenestemodell for digitale sårtjenester», et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet HF, Vestre Viken HF, Sørlandet sykehus HF og Sunnaas sykehus HF. 

Person som kikker ned på piler som går i forskjellige retninger.

Foto: Shutterstock.com

Dette er en overordnet, dynamisk retningslinje der det enkelte foretak tilpasser retningslinjer og prosedyrer til sin virksomhet og lenker til sine lokale tilgrensende prosedyrer.

Hensikt og omfang

Kvalitetssikre faglig forsvarlig planlegging, gjennomføring og avslutning av videokonsultasjon for pasienter med sår. 

Denne retningslinjen bygger på overordnet prosedyre for videokonsultasjon (lenke til lokal prosedyre).  

Denne retningslinjen og lokale prosedyrer for videokonsultasjon må ses i sammenheng. De generelle kravene til videokonsultasjon gjelder også for videokonsultasjon for pasienter med sår.  

Denne retningslinjen beskriver de forholdene som er spesifikke for videokonsultasjon for pasienter med sår i samarbeid med kommunehelsetjeneste, eventuelt fastlege og andre aktuelle aktører. 

Målgruppe:

Helsepersonell på sykehus som har ansvar for sårbehandling 

Ansvar 

Retningslinjen gjelder alle ansatte som samhandler med pasient eller der pasientopplysninger deles. 

Spesialisthelsetjenesten er juridisk hovedansvarlig for gjennomføring av konsultasjonen. 

Ansvarlig enhetsleder er faglig og administrativt hovedansvarlig for tjenesten, samt har ansvar for å ha oversikt over hvilke ansatte som har behov for opplæring. 

Ansvarlig enhet for teknologi ved det enkelte HF har ansvar for at de tekniske løsningene for videokonferanse er tilgjengelig og tilfredsstiller myndighetenes krav til sikkerhet, samt for support og vedlikehold. Enheten har ansvar for teknisk opplæring (se lokal prosedyre).  

Ansvarlig enhet for teknologi og ansvarlig enheter for sårbehandlingen er sammen ansvarlige for utarbeidelse, revidering og implementering av retningslinjen. 

Ansvarlig enhetsleder skal sørge for å gjøre denne retningslinjen kjent blant ansatte og legge til rette for at retningslinjen kan følges. 

Den enkelte ansatte som skal gjennomføre videokonsultasjon har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i retningslinjen. 

Framgangsmåte 

Utvelgelse av pasienter 

Lege som vurderer henvisningene og/eller behandlere avgjør om det er medisinsk forsvarlig å utføre 

konsultasjonen pr. video, samt om formålet i konsultasjonen egner seg for videokonsultasjon. 

Behandler avgjør om videokonsultasjon kan benyttes. Oppfølging vurderes individuelt, basert på 

pasientens egnethet, tilgjengelighet for lokal oppfølging, samt lokal kompetanse. 

Se lokal prosedyre for vurdering av pasienter med sår, samt lokale prosedyrer for videokonsultasjon. 

Samtykke 

Ved videokonsultasjon vil det regnes som et implisitt samtykke at pasienten ønsker å få helsehjelp når vedkommende godtar videokonsultasjon, tar i bruk løsningen og deltar i konsultasjonen (jfr veileder for video, lyd og bilde 2021). Det er derfor ikke nødvendig å journalføre samtykke til videokonsultasjon.

Ved pasient som ikke er samtykkekompetent, avtales videokonsultasjon via dialogmelding med kommunen. Innkalling går via Helsenorge.no til pasient og/eller verge som kan gi sitt samtykke på vegne av pasienten.  

Teknologi  

Her finner du en beskrivelse av anbefalt teknologi for digitale sårkonsultasjoner.

Se egne prosedyrer for hvordan man kobler seg opp (lenke til lokale prosedyrer). 

Etiske hensyn 

Ansvarlig deltagende fagperson på sykehuset skal sørge for at videokonsultasjonen blir gjennomført slik at man sikrer  

 • Samhandling og læring
 • At samtalen bygger på tillit og respekt
 • Aktiv involvering av brukerne/ deltagerne 

Viktige etiske hensyn i en digital sårkonsultasjon er blant annet vektlegging av: 

 • Personvernprinsipper
 • Frivillighet
 • Ivaretagelse av pasientens integritet og opplevelse av trygghet
 • Brukermedvirkning og samvalg
 • Personorientert kommunikasjon og brukerinvolvering
 • Digital inkludering / digital helsekompetanse

Konsultasjonen gjennomføres i henhold til faglige retningslinjer og i tett og respektfull dialog med 

pasient og kommunens ansatte og/eller eventuelt andre. 

Dialogen bør følge tretrinnsmodellen for å ivareta etiske og faglige hensyn (se video spol fram til 13.10 min).

Avklar faglige og etiske hensyn med helsepersonell i kommunen i begynnelsen av konsultasjonen. Vis individuelle hensyn ut fra pasientens funksjon, fysisk og kognitivt.  

Unngå å eksponere pasientens intime soner og sørg for tilstrekkelig tildekking, slik at kun såret vises. 

Før videokonsultasjonen 

Innkallingsbrev sendes til pasienten (se lokal prosedyre og utkast til brevmal for dette).  

Forbered konsultasjonen sammen med kommunen ved å sende dialogmelding (lenke til lokale sjekklister).  

 • Avklar forberedelser som kommunen eventuelt skal gjøre på forhånd (eks ta av bandasjer, rense sår etc) 
 • Avklar kontaktperson som skal være til stede og mobilnummer til denne 
 • Om det er spesielle ting kommunen ønsker å ta opp.  
 • Be kommunen ha utstyr klart for sårbehandling, måleutstyr m.m. (lenke til verktøykasse) 
 • Be kommunen tilrettelegg for gode lysforhold. (Godt lys. Ikke motlys) 
 • Avklar om pårørende eller andre skal være til stede under konsultasjonen.  

Gjennomføring av videokonsultasjonen 

 • Sikre at det ikke er innsyn og at lyd ikke kan høres av uvedkommende. 
 • Sjekk at lyd og bilde fungerer på begge sider og at telefoner er satt på lydløs. 
 • Sikre personvern og taushetsplikt ved å sikre identifisering av deltagere og at det virtuelle møterommet er låst slik at uvedkommende ikke kan komme inn i konsultasjonen. (lenke til lokal prosedyre) 
 • Ha tilgang til telefon under konsultasjonen (se nødprosedyre) 
 • Ha tilgang til mobiltelefonnummer til pasient og aktuell lokal kontaktpersonen (se nødprosedyre) 

Steg 1: Presentasjon og innledende dialog  

 • Start med kamera orientert mot brukeren.  
 • Hils på pasienten først. 
 • Presentasjon av alle deltagere på hver side av skjermen (navn og rolle)  
  • Alle deltagere skal være synlig på skjerm når de presenterer seg 
  • Avklar hvilke deltagere som skal være til stede under konsultasjonen 
  • Avklar mobilnummer til deltagende helsepersonell lokalt 
  • Dersom pasienten er alene, avklares adressen og telefonnummeret pasienten befinner seg på (se nødprosedyre) 
 • Informer om at konsultasjonen ikke tas opp, at alt helsepersonell har taushetsplikt, og at konsultasjonen sidestilles med fysisk oppmøtekonsultasjon, inkludert gjeldende regler for egenbetaling og frikort. Informere pasienten om at spesialisthelsetjenesten er juridisk hovedansvarlig for gjennomføring av konsultasjonen. 
 • Pasientens rolle i konsultasjonen avklares (hvor aktiv deltagelse, om de ønsker å se selve sårbehandlingen på egen skjerm). 
 • Dialog før oppstart av behandlingen: Status fra sist – er det noen endringer i sårstatus, sårprosedyre, tiltak. 

Steg 2: Sårkonsultasjon 

 • Kamera orientert mot såret 
 • Tilby pasienten egen skjerm under sårbehandlingen, slik at de kan følge behandlingen og ha dialog underveis 
 • Kartlegging og sårvurdering 
  • Se sjekkliste og lokale prosedyrer for sårbehandling.
  • Anamnese fra pasient og helsepersonell  
  • Sårdiagnose ved å finne årsak til at såret har oppstått
 • Bruk TIMES som kartleggingsverktøy av såret etter at det er renset 
  • T -vevstype, sårhule, størrelse mm eller cm. 
  • I -infeksjonstegn, sekrettype.
  • M -vurder bandasje og innhold, væskemengde i bandasjen, hvor ofte skiftes på såret?
  • -sårkanter, utseende, underminert? ulcerert? masserert? frisk, tørr?
  • S -omgivelser generelt, tørr, irritert, frisk, eksemer, ødem, hemosiderin osv.
 • Tiltak under konsultasjonen utføres av lokalt helsepersonell
 • Ved eventuell fotografering av sår, se lokal prosedyre for fotografering
 • Faglig dialog og diskusjon underveis
 • Prosedyre for videre behandling av såret og forbyggende/behandlende tiltak bestemmes (sårprosedyre)  (lenke til lokale veiledere/ prosedyrer for dette).   

Steg 3: Oppsummering og spørsmål  

 • Kamera orientert mot brukeren 
 • Spørsmål og dialog  
 • Oppsummering av tiltak og konkusjon 
 • Planen videre  
 • Avklar neste kontroll 

Etter konsultasjonen: 

Sårbehandling og forebyggende/ behandlende tiltak (sårprosedyre og poliklinisk notat) dokumenteres i EPJ. 

Eventuelt legge inn foto i EPJ.   

Epikrise sendes til fastlege og eventuelt annen henvisende lege, samt eventuelt kommunehelsetjenesten etter pasientens ønske.  

Kommunehelsetjenesten journalfører den digitale sårbehandlingen i kommunal EPJ.  

Sette eventuelt opp nye timer i timeboka og ny dialogmelding til kommunen.  

Videokonsultasjonen registreres og kodes i EPJ etter gjeldende retningslinjer (lenke).  

Pasientsikkerhet / risiko: 

Ved eventuell usikkerhet eller tvil knyttet til dårlig kvalitet på bildet, eller vanskeligheter med å vurdere på en faglig forsvarlig måte, må alternativer vurderes: 

 • Oppmøtetime på sykehuset 
 • Fastlege 
 • Legevakt 

(Se lokal funksjonell ROS-analyse videokonferanse og eventuelt funksjonell ROS for digital sårbehandling) 

Nødprosedyre   

Ved sårkonsultasjoner skal pasienten alltid en person til stede i rommet under konsultasjonen. Dette er avklart i forkant eller i starten av konsultasjonen. (Lenke til beredskapsplan) 

Ved en eventuell akuttsituasjon: 

Kommunen tilkaller helsehjelp via 113 eller annen nødetat. 

Sårpoliklinikkens ansvarsområde ved en akuttsituasjon: 

 • Sårteamet deltagere har med mobiltelefon under konsultasjonen, samt ha tilgang til mobiltelefonnummer til aktuelle lokal kontaktperson 
 • Behold videoforbindelsen til kommunens ansatte har etablert kontakt med akuttberedskap og pasienten er ivaretatt 
 • Sårpoliklinikken bistår kommunen etter behov og avklaringer i situasjonen.
 • Dersom pasienten er alene under videokonsultasjonen: (lenke til lokal prosedyre for dette) 

Behandler har ansvar for å tilkalle helsehjelp om pasienten skulle få et illebefinnende under videokonsultasjonen.  

For å sikre at dette gjøres raskest mulig, skal behandler:  

 • Ha tilgang til telefon under konsultasjonen 
 • Ha rask tilgang til pasientens adresse 
 • Sjekke ved oppstart av konsultasjonen om adressen der pasienten er 
 • Ha avklart om det er andre tilstede i boligen og eventuelt telefonnummer til denne dersom en nødsituasjon skulle oppstå 

Hvis nødvendig:  

 • Tilkalle ambulanse eller annen hjelp til pasienten 
 • Behold videoforbindelsen og ivareta pasienten etter beste evne 

Logg av når pasienten er blitt ivaretatt av andre 

Relevante dokumenter 

 • Lenke til lokal prosedyre for konsultasjon med annen spesialist 
 • Lenke til lokal prosedyre for konsultasjon og takster når fastlege deltar  

Referanser

Sist oppdatert 19.02.2024