Kognitive kommunikasjonsvansker

Når dine kognitive vansker med blant annet oppmerksomhet, hukommelse eller atferdsregulering påvirker deg i kommunikasjonssituasjoner

Det er ikke bare skader knyttet til språket som kan gi kommunikasjonsvansker. Endret oppmerksomhet, syn, hørsel, hukommelse, atferdsregulering og redusert overblikk vil påvirke evnen til å uttrykke seg. Slike påvirkninger vil også kunne redusere evnene til å forstå det som blir sagt og til å delta i sosialt samspill.

Kognitive kommunikasjonsva​​nsk​er

Kognitive kommunikasjonsva​​nsk​er er vansker med forståelse, tale, lesing, skriving, samtaleferdighet og sosial kompetanse som har sin årsak i underliggende kognitive vansker som oppmerksomhet, hukommelse, organisering, informasjonsprosessering, problemløsning og eksekutive funksjoner som følge av en ervervet hjerneskade.

Oversatt fra CCD Preferred Practice Guidelines, CASLPO 2015.

​​Personer med kognitive kom​​munikasjonsvansker kan

 • lete etter ord
 • gjenta seg selv i samtale
 • ha vansker med å komme til poenget (muntlig og skriftlig)
 • forveksle lyder og ord med hverandre
 • få endret taletempo (raskt/langsomt) og stemmestyrke (høyt/lavt)
 • si upassende ting (snakke før han/hun har tenkt igjennom)
 • ha vansker med å huske beskjeder eller det han/hun har lest
 • streve med å bruke og å tolke kroppsspråk (eget og andres)
 • tolke språk bokstavelig
 • ha vansker med å forstå humor og ironi

Det er viktig å poengtere at vi alle opplever disse vanskene i varierende grad og i ulike situasjoner. De kognitive kommunikasjonsvanskene må vurderes ut fra hvordan den enkelte var før, om det er en påfallende endring etter hjerneskaden og i hvilken grad det påvirker kommunikasjonssituasjonen.

Noen råd for hvordan kommunisere med en person med kognitive kommunikasjons​vansker

Hvilke hensyn man må ta når man kommuniserer med en person med kognitive kommunikasjonsvansker vil variere fra person til person da det vil være store individuelle forskjeller. Nedenfor presenterer vi noen generelle råd.

 • Sørg for at dere har minst mulig støy og forstyrrelser rundt dere
 • Legg til rette for visuell støtte for eksempel mulighet til å skrive ned beskjeder eller stikkord

 • Snakk direkte til personen og ha blikkontakt
 • Bruk kortere, og mer konkrete setninger
 • Vær tydelig
 • Få bekreftet at personen har forstått det du sa
 • Ta hensyn til dagsform og aktuell situasjon
 • Gjenta budskapet flere ganger hvis det er nødvendig
 • Avtal på forhånd om personen ønsker å få tilbakemeldinger fra deg hvis han/hun for eksempel gjentar seg, snakker seg bort, sier noe upassende eller lignende
 • Avtal også på forhånd hvordan og i hvilke situasjoner disse tilbakemeldingene skal gis

Kontaktin​formasjon

For mer informasjon og litteratur om kognitive kommunikasjonsvansker kontakt logopedene ved Sunnaas sykehus HF på telefon 66 96 90 00.

Sist oppdatert 12.10.2022