HELSENORGE
Treningslab Studio 99

Virtuell gruppetrening - fysisk funksjonsnedsettelse

Tren styrke og kondisjon sammen med en instruktør via video, slik at du kan delta uavhengig av geografisk bosted. Under treningen kan du snakke med instruktøren.  


Innledning

Dette er et gruppetilbud med kondisjon- og styrketrening for overkropp. Du følger instruktøren som gjør bevegelser i takt med musikk. Underveis i treningen brukes det manualer som vekter. Her kan du benytte deg av håndvekter, håndleddsmansjetter, vannflasker eller lignende.

Målgruppe
Tilbudet er for deg med fysisk funksjonsnedsettelse som følge av ryggmargsskade, ryggmargsbrokk, post polio, cerebral parese (CP) og andre skader og sykdommer, som bruker rullestol i det daglige og/eller foretrekker å trene sittende.

Inntakskriterier

For å bli henvist til dette gruppetilbudet må du møte fysisk hos henvisende lege, som må avklare deg medisinsk for følgende punkter:

 • Du må ha toleranse for moderat til intensiv trening. Dette må vurderes på bakgrunn av blant annet kondisjon, blodtrykk, og uttalt smerteproblematikk.
 • Du bruker rullestol i det daglige og/eller foretrekker å trene i sittende.
 • Du må kunne strekke armene noe fremover, sideveis og over hodet.
 • Du må kunne sidebøye og rotere noe i mage/rygg.
 • Du må kunne ta verbal og visuell instruksjon, samt gjøre deg forstått.
 • Du må være motivert for gruppetilbudet. 

Geografisk område

På virtuell gruppetrening kan du delta uavhengig av geografisk bosted, det er åpent for deltakere i hele landet. 


Henvisning og vurdering

Sykehus, fastlege eller spesialist kan henvise deg. Henvisningen skal inneholde beskrivelser av områdene i sjekklisten under.

Det er begrenset antall plasser på gruppetilbudet. Dersom du oppfyller inntakskriteriene, men ikke får plass, vil du bli satt på venteliste.

Elektronisk henvisning

​Henvisninger til Sunnaas sykehus skal sendes elektronisk via adresseregisteret i Norsk Helsenett. Alle henvisninger til sykehuset uavhengig av hvilken avdeling det søkes til, skal sendes til Fysikalsk medisin og rehabilitering (Sunnaas sykehus HF) i adresseregisteret.

Til adresseregisteret

Dersom det ikke er mulighet for å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes på papir til:

Sunnaas sykehus HF
Felles dokumentsenter
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr


Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  - Hvilken effekt hadde tiltakene?
  - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak? 

Epikrise fra siste opphold vedlegges.                                           

                                                                                                                                  


                                           

Før

Oppstart

Oppstart for høsten 2023 er torsdag 7. september. Frist for henvisning er 1. juni. Dersom du får plass innkalles du til oppstartssamtale på video med instruktør. Du vil da motta ytterligere informasjon om deltakelse og teknisk bistand. 

Les mer om videotime


Teknisk utstyr

Du bør ha tilgang til en PC eller laptop som ikke er eldre enn fire til fem år med minimum 13" skjerm. 

Du må ha stabil internettilkobling (opplastingshastigheten bør være på minimum 1 Mbps).

Taushetsplikt og personvern

Videoløsningen er sikkerhetsgodkjent og linjen kryptert. Som deltaker vil du få opplæring og innføring i rutiner for ivaretakelse av personvern. Treningen foregår i sanntid og det gjøres ikke opptak.


Under

Varighet: Trening en gang i uken i 12 uker
Du deltar hjemmefra. Treningen sendes fra Treningslab Studio 99 på Aker helsearena i Oslo. Treningstid er torsdager kl. 15.15 – 16.15.

Innhold i treningsbehandlingen

Programmet er lagt opp til musikk der deltakerne følger instruktørens bevegelser etter egne forutsetninger. Underveis i treningen brukes det manualer som vekter. Her kan du benytte deg av håndvekter, håndleddsmansjetter, vannflasker eller lignende. 


Egeninnsats

Dine mål og egeninnsats er viktig. 

Egenandel og gebyr for å ikke møte til avtalt time

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. Om du ikke møter til avtalt time og heller ikke melder fra om dette senest dagen før avtalt tid vil du bli belastet med et gebyr.

Pasientrettigheter og brukermedvirkning

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. Les mer om dine rettigheter

For Sunnaas sykehus er pasientene og brukerne en viktig ressurs som medvirker til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener deg som pasient. Sykehuset har blant annet brukerutvalg, ungdomsråd og erfaringskonsulenter. Les mer om brukermedvirkning ved sykehuset



Etter

Mot slutten av treningsperioden gjennomføres det en evaleringssamtale på video.

Poliklinisk notat sendes henviser.

Rehabilitering i kommuner og ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Kommuner

Det er ulike rehabiliteringstilbud og tjenester i kommunene. Koordinerende enhet eller tjenestekontoret i din kommune kan gi deg informasjon om dette. Vi kan hjelpe deg i å komme i kontakt med aktuelle lokale tjenester.

Generell informasjon om kommunale hjelpetilbud på Helsenorge

Private rehabiliteringsinstitusjoner

Det finnes også rehabiliteringstilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene. Du kan finne mer informasjon om det på nettsidene til de regionale koordinerende enhetene i landet eller ringe den nasjonale ReHabiliteringstelefonen 800 300 61.

Du kan også søke på rehabiliteringstilbud på tjenesten Velg behandlingssted på Helsenorge

Anbefalte tilbud og tjenester

Frisklivssentraler

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne fram til aktiviteter og tilbud som passer for deg.

Fastlegen, annet helsepersonell eller Nav kan gi deg en henvisning, eller du kan selv ta kontakt.

Dersom du lurer på om det er en Frisklivssentral der du bor, kan du ta kontakt med din kommune eller sjekke oversikt over frisklivssentraler.

Les mer om Frisklivssentralen på helsenorge.no

Pasient- og brukerorganisasjoner

​Det finnes flere pasient- og brukerorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte.

Les mer om pasient- og brukerorganisasjoner

 



Kontaktinformasjon

Reis kollektivt

Busslinje 31 og 33 stopper på holdeplassen "Aker sykehus" i Trondheimsveien. Buss 31 kjører gjennom sentrum og stopper både utenfor Oslo S/Jernbanetorget og Rådhuset.
Buss 33 kjører kun i rushtiden, og ruten går forbi Nationaltheatret, over St. Hanshaugen og Alexander Kiellands plass.

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

​På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Laboratorietjenester

​På Sunnaas sykehus har vi ulike laboratorietjenester. Les mer om disse på ​siden om laboratorietjenester.

Nødplan

Her finner du informasjon som kan være nyttig etter hjemkomst:

Når du kommer hjem – forslag til nødplan

Røyking, alkohol og andre rusmidler

Sunnaas er et røykfritt sykehus, røyking skjer på anviste steder.

Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol, eller andre rusmidler, så lenge du er pasient ved sykehuset, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

Trådløst nettverk

Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett.

Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Fant du det du lette etter?