Behandling

Skjelettdysplasi - poliklinisk konsultasjon

Dette er et poliklinisk tilbud til deg som har skjelettdysplasi og som opplever nye problemstillinger relatert til den skjelettdysplasi-tilstanden du har.

Konsultasjonen består av samtale med lege på poliklinikken, og eventuelt en klinisk undersøkelse. 

Problemstillinger som det kan henvises for må være relatert til skjelettdysplasi-tilstanden som:

 • Nye symptomer eller plager relatert til skjelett-tilstanden.
 • Tap av funksjon eller markert forverring av tidligere helseplager.
 • Sammensatte problemstillinger knyttet til skjelett-tilstanden.
 • Funksjonsvurdering for søknad om trygdeytelser, hjelpemidler eller tilrettelegging.

Tilbudet omfatter ikke diagnostikk av en skjelett-dysplasi eller ordinære helsekontroller.  

Målgruppe

Tilbudet er for deg som er over 18 år og har en skjelettdysplasi, inkludert om du er kortvokst med en skjelettdysplasi, har multiple osteokondromer (MO/MHE), Olliers sykdom (enkondromatose), metakondromatose, fibrøs dysplasi, McCune-Albright syndrom, eller osteogenesis imperfecta (OI) og arthrogryposis multiplex congentia (AMC).

Tilbudet omfatter de diagnosene TRS har kompetansesenteransvar for.

Oversikt over aktuelle diagnoser

Du må være medisinsk avklart og motivert for tilbudet.

​Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering reguleres av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. I forskriften defineres habilitering og rehabilitering på følgende måte:

"Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet."

Sunnaas sykehus gir hovedsakling tilbud til pasienter tilhørende helseregion sør-øst, men pasienter fra andre helseregioner kan også søkes til skjelett-poliklinikken.

61

​Sunnaas sykehus utarbeider årlig en rapport for kvalitet og pasientsikkerhet hvor hensikten er å informere pasienter, pårørende og andre interessenter om resultater av rehabiliteringsprogrammene.


Kvalitetsrapport 2022 (pdf)


​Faktaark med nøkkeltall fra kvalitetsrapport 2022​ (pdf)

Henvisning og vurdering

Sykehus, fastlege eller spesialist kan henvise deg. Henvisningen skal inneholde beskrivelser av områdene i sjekklisten under.

Elektronisk henvisning til dette tilbudet må merkes skjelettpoliklinikken.

40


 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  - Hvilken effekt hadde tiltakene?
  - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges. 
    

             

             

          


Før

Du mottar innkalling til en poliklinisk samtale og eventuelt undersøkelse hos lege på poliklinikken.

Vi ønsker at du tar med deg

 • dokumentasjon fra tidligere utredninger eller vurderinger
 • ferdig utfylte skjemaer dersom du har mottatt dette fra oss
 • individuell plan eller individuell opplæringsplan dersom du har dette
 • ortopediske og andre hjelpemidler dersom du bruker det

Vi trenger informasjon om 

 • du har behov for tolk
 • du har behov for tilrettelagt transport 

I visse tilfeller er det nødvendig å teste seg for motstandsdyktige bakterier før du kommer til sykehuset. Nærmere informasjon om dette følger med innkallingsbrevet. 

Under

Varighet: 30-45 minutter

Ved oppstart

Dette tilbudet er rent poliklinisk og kan gjennomføres som fysisk oppmøte, videotime eller telefontime, ut fra medisinsk forsvarlighet og behov. Du vil få informasjon om hvordan timen(e) gjennomføres i innkallingsbrevet. 

 • ved telefontime blir du oppringt av oss på tidspunktet som står i innkallingsbrevet
 • ved fysisk oppmøte henvender du deg i resepsjonen, se innkallingsbrev for møtested (poliklinikk Aker eller poliklinikk Nesodden)
 • ved videotime vil du bli kontaktet før din time for teknisk veiledning ved behov
  Les mer om videotime

Om tilbudet

Konsultasjonen består av samtale med lege på poliklinikken, og eventuelt en klinisk undersøkelse, med varighet på 30-60 minutter.

Videokonsultasjon består av en samtale med lege, med varighet inntil 30-45 minutter. 

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på sykehus, på poliklinikken eller ved andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. Om du ikke møter til avtalt time og heller ikke melder fra om dette senest dagen før avtalt tid vil du bli belastet med et gebyr.

Les mer om egenandel og gebyr på helsenorge.no


Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. Les mer om dine rettigheter

For Sunnaas sykehus er pasientene og brukerne en viktig ressurs som medvirker til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener deg som pasient. Sykehuset har blant annet brukerutvalg, ungdomsråd og erfaringskonsulenter. Les mer om brukermedvirkning ved sykehuset

Etter

Poliklinisk notat sendes henviser og eventuelt aktuelle oppfølgende instanser.

Ved behov vil vi komme med anbefaling om videre utredninger/henvisninger og videre behandlings- eller rehabiliteringstiltak.

I noen tilfeller kan det bli aktuelt med andre tilbud ved sykehuset.  

Rehabilitering i kommuner og ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Det er ulike rehabiliteringstilbud og tjenester i kommunene. Koordinerende enhet eller tjenestekontoret i din kommune kan gi deg informasjon om dette. Vi kan hjelpe deg i å komme i kontakt med aktuelle lokale tjenester.

Generell informasjon om kommunale hjelpetilbud kan du finne på den offentlige helseportalen helsenorge.no

Det finnes også rehabiliteringstilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene. Du kan finne mer informasjon om det på nettsidene til de regionale koordinerende enhetene i landet eller ringe den nasjonale ReHabiliteringstelefonen 800 300 61.

Du kan også søke på rehabiliteringstilbud på tjenesten Velg behandlingssted på den offentlige helseportalen helsenorge.no

Anbefalte tilbud og tjenester

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne fram til aktiviteter og tilbud som passer for deg.

Fastlegen, annet helsepersonell eller Nav kan gi deg en henvisning, eller du kan selv ta kontakt.

Dersom du lurer på om det er en frisklivssentral der du bor, kan du ta kontakt med din kommune eller sjekke oversikt over frisklivssentraler.

Les mer om Frisklivssentralen på helsenorge.no


60

60

Det finnes flere pasient- og brukerorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte.

Les mer om pasient- og brukerorganisasjoner