Treningslab Studio 99

Poliklinisk treningsbehandling

Tilbud om poliklinisk treningsbehandling gis til deg som trenger kunnskapsbasert, intensiv og spesialisert treningsbehandling for å forbedre funksjonsnivå og øke livskvalitet. Tilbudet er tidsavgrenset siden hensikten er at du på sikt kan fortsette med trening i primærhelsetjenesten eller på treningssenter.

Innledning

Tilbudet er for personer over 16 år med omfattende og komplekse funksjonsttap, som befinner seg i behandlingsforløp etter akuttskade/-sykdom, eller opplever nyoppstått funksjonsfall ved senere tidspunkt.

Målgruppe

 • Personer med fysiske funksjonsnedsettelser som ryggmargsskade, multitraume, nevrologiske sykdommer med mer. Felles for pasientgruppen er fysisk funksjonstap. De kan også være utsatt for, eller i risikosonen for andre medisinske komplikasjoner som autonom dysrefleksi, sår, hjerte/kar-sykdom, uttalt spastisitet, nevrogen smertetilstand og lignende.
 • Personer med ervervet hjerneskade som hjerneslag, traumatisk hjerneskade med mer. Felles for denne pasientgruppen er fysiske og/eller kognitive utfall som følge av skaden og som er utsatt for, eller i risikosonen for andre medisinske komplikasjoner som spastisitet, smerter, epilepsi og lignende.

Tilbudet kan bidra til at ditt rehabiliteringspotensial blir godt utnyttet i overgangen fra sykehusopphold til hverdagen, eller ved senere funksjonsfall.

Geografisk område

Praktisk gjennomførbar reisevei (+/- 1 time), som ikke medfører større energitap i forbindelse med transport.
Transport dekkes etter retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten.

Egenandel

Deltakere betaler egenandel ut fra gjeldende sats ved oppstart og avslutning av treningsbehandlingen.

Henvisning og vurdering

Henvisningen skal inneholde

 1. Spesifiser behandlingsform:
  • styrketrening
  • kondisjonstrening
  • funksjonstrening
  • eller annet
 2. Spesifiser medisinske forhold som kan kreve oppfølging:
  • sår
  • hjerte/kar
  • autonom dysrefleksi
  • epilepsi
  • eller annet
 3. Angi ønsket tidsrom for treningsbehandling.

Årsaker til avslag på henvisningen kan være

 • Personer som mangler motivasjon eller kapasitet til et intensivt behandlingsprogram.
 • Henvisningen er uten beskrivelse personens kognitive og fysiske funksjon og mangler beskrivelse av hensikten med treningsperioden.
 • Tilbudet skal ikke erstatte det lokale treningstilbudet i primærhelsetjenesten, dersom personen kan nyttiggjøre seg av dette.
 • Henvisning til spesifikk behandling som skuldersmerter, knesmerter og lignende skal rettes til primærhelsetjenesten (for eksempel fysioterapi).
 • Personen har behov for annen relevant utredning eller behandling.

Elektronisk henvisning

Henvisning kan sendes av din fastlege, fra akuttsykehus eller en spesialist. Henvisningen skal sendes elektronisk til Sunnaas sykehus HF via adresseregisteret i Norsk Helsenett. Alle henvisninger til sykehuset uavhengig av hvilken avdeling det søkes til skal sendes til adressen «Fysikalsk medisin og rehabilitering» i adresseregisteret.

Dersom det ikke er mulighet for å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes på papir til:

Sunnaas sykehus HF
Felles dokumentsenter
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

For pasienter som er innlagt ved Sunnaas sykehus HF henvises pasienter via epikrise. 

Les mer om henvisninger til Sunnaas sykehus HF

Det er ikke nødvendig med henvisningsskjema.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

En koordinator vil kontakte deg på telefon for å avtale tidspunkt for innledende møte og mulig start på treningsbehandling. Brev med tilsvarende innhold vil bli sendt deg.

Tenk gjerne igjennom hva du ønsker å oppnå i løpet av treningsperioden før første møte med oss.

Under

Varighet: Treningsbehandling to til tre ganger per uke i 12 uker.

Treningsbehandling to eller tre dager per uke i 12 uker. Ved usikkerhet om tilbudet er det mest optimale for pasienten, gis et 4-ukers tilbud hvor man vurderer om pasienten vil kunne nyttegjøre seg av treningsbehandlingen.

Ved oppstart av programmet vil du møte det tverrfaglige teamet og bli medisinsk klarert for å delta i programmet. Vi vil ha fokus på hva du ønsker å oppnå i løpet av perioden og hva som er viktig for deg i din hverdag. Du vil få en primærterapeut, som utarbeider et individuelt treningsprogram som tar utgangspunkt i ditt mål for perioden. Det kan være ulikt fokus, som funksjonstrening, styrketrening eller kondisjonstrening.

Du vil få oppfølging av en terapeut hver treningsøkt i løpet av perioden. Det vil ofte være tettere oppfølging i starten og fokus på mer selvstendiggjøring etter hvert. Dette med tanke på at du skal fortsette trening på egenhånd i etterkant. Noe av treningen kan også foregå i gruppe, dersom det er hensiktsmessig.Det er viktig at du er motivert under hele perioden og har god egeninnsats. Det er «oppmøteplikt». Alt fravær må meldes til koordinator eller terapeut. Uanmeldt fravær og fravær uten gyldig grunn over to uker kan føre til at treningsbehandlingen avsluttes og det vil påløpe gebyr etter gjeldene satser.

Etter

Du vil i samarbeid med din primærterapeut og en lege lage en plan for hvordan det er mest hensiktsmessig å vedlikeholde funksjon og fortsette med trening etter at behandlingsperioden er ferdig. Etter avslutning av behandlingsperioden sendes epikrise (avslutningsnotat) til henviser og fastlege.

Du vil få tilbud om en telefonsamtale med din primærterapeut ca. tre mnd. etter endt treningsbehandling, hvor formålet er å bidra til å vedlikeholde treningsrutiner du opparbeidet under perioden.

Kontaktinformasjon

Reis kollektivt

Busslinje 31 og 33 stopper på holdeplassen "Aker sykehus" i Trondheimsveien. Buss 31 kjører gjennom sentrum og stopper både utenfor Oslo S/Jernbanetorget og Rådhuset.
Buss 33 kjører kun i rushtiden, og ruten går forbi Nationaltheatret, over St. Hanshaugen og Alexander Kiellands plass.

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

​På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Laboratorietjenester

​På Sunnaas sykehus har vi ulike laboratorietjenester. Les mer om disse på ​siden om laboratorietjenester.

Nødplan

Her finner du informasjon som kan være nyttig etter hjemkomst:

Når du kommer hjem – forslag til nødplan

Røyking, alkohol og andre rusmidler

Sunnaas er et røykfritt sykehus, røyking skjer på anviste steder.

Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol, eller andre rusmidler, så lenge du er pasient ved sykehuset, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

Trådløst nettverk

Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett.

Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Fant du det du lette etter?