Behandling

Poliklinisk treningsbehandling

Tilbud om poliklinisk treningsbehandling til deg som trenger behandling på spesialisthelsetjenestenivå for å forbedre funksjonsnivå. Tilbudet går inntil 12 uker med oppfølging to eller tre dager i uken.

Les mer om rehabilitering

Om rehabilitering på Sunnaas sykehus
To behandlere i dialog med en pasient.
Tilbudet er for personer over 16 år med omfattende og komplekse funksjonstap, som er i behandlingsforløp etter akutt skade eller sykdom, eller ved senere funksjonsfall. 
Tilbudet kan bidra til at ditt rehabiliteringspotensial blir godt utnyttet i overgangen fra sykehusopphold til hverdagen. 

Dette tilbudet gjennomføres poliklinisk på dagtid hverdager fra 09.00- 15.00 to eller tre ganger i uken med fysisk oppmøte på Studio 99. Du vil få informasjon om hvordan timen(e) gjennomføres i innkallingsbrevet, eller ved pre samtale ved koordinator. 

Målgruppe

 • Personer med fysiske funksjonsnedsettelser som ryggmargsskade, multitraume og andre nevrologiske sykdommer.  
 • Personer med ervervet hjerneskade som hjerneslag og traumatisk hjerneskade. 


Henvisning og vurdering

Sykehus, fastlege eller spesialist kan henvise deg. Henvisningen skal inneholde beskrivelser av områdene i sjekklisten under.  

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  - Hvilken effekt hadde tiltakene?
  - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.  

       


40

​Henvisninger til Sunnaas sykehus skal sendes elektronisk via adresseregisteret i Norsk Helsenett. Alle henvisninger til sykehuset uavhengig av hvilken avdeling det søkes til, skal sendes til Fysikalsk medisin og rehabilitering (Sunnaas sykehus HF) i adresseregisteret.

Her finner du adresseregisteret

Dersom det ikke er mulighet for å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes på papir til:

Sunnaas sykehus HF
Felles dokumentsenter
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Før

Koordinator på Studio 99 vil kontakte deg på telefon for å avtale tidspunkt for innledende møte og mulig start på treningsbehandling.

Tenk gjerne igjennom hva du ønsker å oppnå i løpet av treningsperioden før første møte med oss. Det er viktig at du prioriterer treningsbehandlingen for å få best mulig utbytte.


Vi ønsker at du tar med deg

 • dokumentasjon fra tidligere utredninger eller vurderinger 
 • ferdig utfylte skjemaer dersom du har mottatt dette fra oss
 • individuell plan eller individuell opplæringsplan dersom du har dette
 • ortopediske og andre hjelpemidler dersom du bruker det

Vi trenger informasjon om

 • du har behov for tolk
 • du har behov for tilrettelagt transport

Motstandsdyktige bakterier

I visse tilfeller er det nødvendig å teste seg for motstandsdyktige bakterier før du kommer til sykehuset. Nærmere informasjon om dette følger med innkallingsbrevet.

Under

Ved oppstart

Ved oppstart henvend deg i resepsjonen, se innkallingsbrev for møtested.

Innhold i treningsbehandlingen

Ved oppstart av programmet vil du møte det tverrfaglige teamet og bli medisinsk klarert for å delta i programmet. Vi vil ha fokus på hva du ønsker å oppnå i løpet av perioden og hva som er viktig for deg i din hverdag. Du vil få en primærterapeut, som utarbeider et individuelt treningsprogram som tar utgangspunkt i ditt mål for perioden. Det kan være ulikt fokus, for eksempel: 
 • funksjonstrening med bruk av egen kroppsvekt
 • spillteknologi med kommersielle dataspill for å trene balanse i stående/sittende
 • styrke-  og kondisjonstrening i sal eller på apparater
 • intensiv gangtrening på tredemølle eller gulv som ved behov utføres med vektavlastet sele og støtte fra terapeut. 
Du vil få oppfølging av en terapeut i forbindelse med treningsøktene.  I starten vil det være tettere oppfølging og fokus på mer selvstendiggjøring etter hvert. Dette med tanke på at du skal fortsette trening på egenhånd i etterkant. 

I løpet av treningsperioden vil du ha kontinuerlige samtaler med din primærterapeut, for å evaluere treningsprogrammet. Dersom det i løpet av treningsperioden avdekkes medisinske forhold som ikke er relatert til treningen bes du kontakte fastlege. 

Det er viktig at du er motivert under hele perioden og har god egeninnsats. Det er «oppmøteplikt», og fravær må meldes til koordinator eller terapeut. Uanmeldt fravær og fravær uten gyldig grunn over en uke kan føre til at treningsbehandlingen avsluttes og det vil påløpe gebyr etter gjeldene satser.

Kartlegging

For å kunne gi deg et tilbud som er individualisert og rettet mot dine behov, gjennomføres det samtaler, tester, observasjoner og eventuelt medisinske undersøkelser.

Egeninnsats

Dine mål og egeninnsats er viktig. Resultatene fra kartleggingen vil være førende for våre vurderinger, råd og anbefalinger videre.​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. Om du ikke møter til avtalt time og heller ikke melder fra om dette senest dagen før avtalt tid vil du bli belastet med et gebyr. 

 

 

Etter

Poliklinisk notat sendes henviser og eventuelt aktuelle oppfølgende instanser. 
Ved behov vil vi komme med anbefaling om videre utredninger/henvisninger og videre behandlings- eller rehabiliteringstiltak. 

I noen tilfeller kan det bli aktuelt med andre tilbud ved sykehuset.  

Du vil i samarbeid med din primærterapeut og en lege lage en plan for hvordan det er mest hensiktsmessig å vedlikeholde funksjon og fortsette med trening etter at behandlingsperioden er ferdig. Etter avslutning av behandlingsperioden sendes epikrise (avslutningsnotat) til henviser og fastlege.

Kontakt

Aker helsearena Treningslab Studio 99

Kontakt Treningslab Studio 99

Oppmøtested

Studio 99 holder til i bygg 99 på Aker helsearena.

Adresse

Åpningstider
 • I dag 09:00 - 15:00
 • Mandag 09:00 - 15:00
 • Tirsdag 09:00 - 15:00
 • Onsdag 09:00 - 15:00
 • Torsdag 09:00 - 15:00
 • Fredag 09:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Aker helsearena

Aker sykehus, Trondheimsveien 235, Bygg 6, 2. etg

0586 Oslo

Transport

Busslinje 31 og 33 stopper på holdeplassen "Aker sykehus" i Trondheimsveien. Buss 31 kjører gjennom sentrum og stopper både utenfor Oslo S/Jernbanetorget og Rådhuset.
Buss 33 kjører kun i rushtiden, og ruten går forbi Nationaltheatret, over St. Hanshaugen og Alexander Kiellands plass.

Praktisk informasjon

​På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Her finner du informasjon som kan være nyttig etter hjemkomst:

Når du kommer hjem – forslag til nødplan

Sunnaas er et røykfritt sykehus, røyking skjer på anviste steder.

Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol, eller andre rusmidler, så lenge du er pasient ved sykehuset, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett.

Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Oppbevaring av verdisaker skjer på eget ansvar. Ta med kun det du behøver. Utstyr som pc, mobiltelefoner og lesebrett har du ansvar for å oppbevare forsvarlig.