Treningslab Studio 99

Poliklinisk treningsbehandling

Tilbud om poliklinisk treningsbehandling til deg som trenger behandling på spesialisthelsetjenestenivå for å forbedre funksjonsnivå. Tilbudet går inntil 12 uker med oppfølging to eller tre dager i uken. 

Innledning

Tilbudet er for personer over 16 år med omfattende og komplekse funksjonstap, som er i behandlingsforløp etter akutt skade eller sykdom, eller ved senere funksjonsfall. 
Tilbudet kan bidra til at ditt rehabiliteringspotensial blir godt utnyttet i overgangen fra sykehusopphold til hverdagen. 

Dette tilbudet gjennomføres poliklinisk på dagtid hverdager fra 09.00- 15.00 to eller tre ganger i uken med fysisk oppmøte på Studio 99. Du vil få informasjon om hvordan timen(e) gjennomføres i innkallingsbrevet, eller ved pre samtale ved koordinator. 

Målgruppe

 • Personer med fysiske funksjonsnedsettelser som ryggmargsskade, multitraume og andre nevrologiske sykdommer.  
 • Personer med ervervet hjerneskade som hjerneslag og traumatisk hjerneskade. 


Geografisk område

​Sunnaas sykehus gir tilbud hovedsakelig til pasienter tilhørende helseregion sør-øst. Pasienter fra andre helseregioner kan eventuelt få tilbud ved Sunnaas sykehus dersom det er ledig kapasitet.

Resultater for rehabiliteringsprogrammene

​Sunnaas sykehus utarbeider årlig en rapport for kvalitet og pasientsikkerhet hvor hensikten er å informere pasienter, pårørende og andre interessenter om resultater av rehabiliteringsprogrammene.

Kvalitetsrapport 2022 (pdf)

​Faktaark med nøkkeltall fra kvalitetsrapport 2022​ (pdf)​​Henvisning og vurdering

Sykehus, fastlege eller spesialist kan henvise deg. Henvisningen skal inneholde beskrivelser av områdene i sjekklisten under.  


​Henvisninger til Sunnaas sykehus skal sendes elektronisk via adresseregisteret i Norsk Helsenett. Alle henvisninger til sykehuset uavhengig av hvilken avdeling det søkes til, skal sendes til Fysikalsk medisin og rehabilitering (Sunnaas sykehus HF) i adresseregisteret.

Til adresseregisteret

Dersom det ikke er mulighet for å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes på papir til:

Sunnaas sykehus HF
Felles dokumentsenter
Bjørnemyrveien 11
1453 BjørnemyrHelsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  - Hvilken effekt hadde tiltakene?
  - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.  

       


Før

Koordinator på Studio 99 vil kontakte deg på telefon for å avtale tidspunkt for innledende møte og mulig start på treningsbehandling.

Tenk gjerne igjennom hva du ønsker å oppnå i løpet av treningsperioden før første møte med oss. Det er viktig at du prioriterer treningsbehandlingen for å få best mulig utbytte.


Vi ønsker at du tar med deg

 • dokumentasjon fra tidligere utredninger eller vurderinger 
 • ferdig utfylte skjemaer dersom du har mottatt dette fra oss
 • individuell plan eller individuell opplæringsplan dersom du har dette
 • ortopediske og andre hjelpemidler dersom du bruker det

Vi trenger informasjon om

 • du har behov for tolk
 • du har behov for tilrettelagt transport

Motstandsdyktige bakterier

I visse tilfeller er det nødvendig å teste seg for motstandsdyktige bakterier før du kommer til sykehuset. Nærmere informasjon om dette følger med innkallingsbrevet.


Under

Varighet: Treningsbehandling to til tre ganger per uke i 12 uker.

Ved oppstart

Ved oppstart henvend deg i resepsjonen, se innkallingsbrev for møtested.

Innhold i treningsbehandlingen

Ved oppstart av programmet vil du møte det tverrfaglige teamet og bli medisinsk klarert for å delta i programmet. Vi vil ha fokus på hva du ønsker å oppnå i løpet av perioden og hva som er viktig for deg i din hverdag. Du vil få en primærterapeut, som utarbeider et individuelt treningsprogram som tar utgangspunkt i ditt mål for perioden. Det kan være ulikt fokus, for eksempel: 
 • funksjonstrening med bruk av egen kroppsvekt
 • spillteknologi med kommersielle dataspill for å trene balanse i stående/sittende
 • styrke-  og kondisjonstrening i sal eller på apparater
 • intensiv gangtrening på tredemølle eller gulv som ved behov utføres med vektavlastet sele og støtte fra terapeut. 
Du vil få oppfølging av en terapeut i forbindelse med treningsøktene.  I starten vil det være tettere oppfølging og fokus på mer selvstendiggjøring etter hvert. Dette med tanke på at du skal fortsette trening på egenhånd i etterkant. 

I løpet av treningsperioden vil du ha kontinuerlige samtaler med din primærterapeut, for å evaluere treningsprogrammet. Dersom det i løpet av treningsperioden avdekkes medisinske forhold som ikke er relatert til treningen bes du kontakte fastlege. 

Det er viktig at du er motivert under hele perioden og har god egeninnsats. Det er «oppmøteplikt», og fravær må meldes til koordinator eller terapeut. Uanmeldt fravær og fravær uten gyldig grunn over en uke kan føre til at treningsbehandlingen avsluttes og det vil påløpe gebyr etter gjeldene satser.
Egenandel og gebyr for å ikke møte til avtalt time

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. Om du ikke møter til avtalt time og heller ikke melder fra om dette senest dagen før avtalt tid vil du bli belastet med et gebyr. 

Les mer om egenandel og ​gebyr på helsenorge.no​Kartlegging

For å kunne gi deg et tilbud som er individualisert og rettet mot dine behov, gjennomføres det samtaler, tester, observasjoner og eventuelt medisinske undersøkelser.

Egeninnsats

Dine mål og egeninnsats er viktig. Resultatene fra kartleggingen vil være førende for våre vurderinger, råd og anbefalinger videre.Pasientrettigheter og brukermedvirkning

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. Les mer om dine rettigheter

For Sunnaas sykehus er pasientene og brukerne en viktig ressurs som medvirker til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener deg som pasient. Sykehuset har blant annet brukerutvalg, ungdomsråd og erfaringskonsulenter. Les mer om brukermedvirkning ved sykehuset


Etter

Poliklinisk notat sendes henviser og eventuelt aktuelle oppfølgende instanser. 
Ved behov vil vi komme med anbefaling om videre utredninger/henvisninger og videre behandlings- eller rehabiliteringstiltak. 

I noen tilfeller kan det bli aktuelt med andre tilbud ved sykehuset.  

Du vil i samarbeid med din primærterapeut og en lege lage en plan for hvordan det er mest hensiktsmessig å vedlikeholde funksjon og fortsette med trening etter at behandlingsperioden er ferdig. Etter avslutning av behandlingsperioden sendes epikrise (avslutningsnotat) til henviser og fastlege.

Rehabilitering i kommuner og ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Kommuner

​Det er ulike rehabiliteringstilbud og tjenester i kommunene. Koordinerende enhet eller tjenestekontoret i din kommune kan gi deg informasjon om dette. Vi kan hjelpe deg i å komme i kontakt med aktuelle lokale tjenester.

Generell informasjon om kommunale hjelpetilbud på Helsenorge​

Private rehabiliteringsinstitusjoner

​Det finnes også rehabiliteringstilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene. Du kan finne mer informasjon om det på nettsidene til de regionale koordinerende enhetene i landet eller ringe den nasjonale ReHabiliteringstelefonen 800 300 61.

Du kan også søke på rehabiliteringstilbud på tjenesten Velg behandlingssted på Helsenorge​

Anbefalte tilbud og tjenester

Frilivssentralen

​Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne fram til aktiviteter og tilbud som passer for deg.

Fastlegen, annet helsepersonell eller Nav kan gi deg en henvisning, eller du kan selv ta kontakt.

Dersom du lurer på om det er en frisklivssentral der du bor, kan du ta kontakt med din kommune eller sjekke oversikt over frisklivssentraler.

Les mer om Frisklivssentralen på helsenorge.no

Pasient- og brukerorganisasjoner

​Det finnes flere pasient- og brukerorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte.

Les mer om pasient- og brukerorganisasjoner

 Kontaktinformasjon

Reis kollektivt

Busslinje 31 og 33 stopper på holdeplassen "Aker sykehus" i Trondheimsveien. Buss 31 kjører gjennom sentrum og stopper både utenfor Oslo S/Jernbanetorget og Rådhuset.
Buss 33 kjører kun i rushtiden, og ruten går forbi Nationaltheatret, over St. Hanshaugen og Alexander Kiellands plass.

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

​På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Laboratorietjenester

​På Sunnaas sykehus har vi ulike laboratorietjenester. Les mer om disse på ​siden om laboratorietjenester.

Nødplan

Her finner du informasjon som kan være nyttig etter hjemkomst:

Når du kommer hjem – forslag til nødplan

Røyking, alkohol og andre rusmidler

Sunnaas er et røykfritt sykehus, røyking skjer på anviste steder.

Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol, eller andre rusmidler, så lenge du er pasient ved sykehuset, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

Trådløst nettverk

Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett.

Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Fant du det du lette etter?