Lærings- og mestringssenteret

Ved lærings- og mestringssenteret (LMS) legger vi til rette for at pasienter og pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade. I samarbeid med avdelingene har vi som mål at pasientene skal få utvidet innsikt i egen situasjon, bli styrket i sin mestring av hverdagen og begrense behovet for reinnleggelser.

Opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets fire hovedoppgaver og en viktig del av pasientbehandlingen. Pasient- og pårørendeopplæring omfatter informasjon, undervisning og veiledning og er rettet mot både pasienter og pårørende. Opplæringen kan være både individuell- og gruppebasert, diagnosespesifikk eller ha et generelt fokus på læring og mestring.

Hovedansvaret for pasientopplæring ligger i klinikken, mens LMS bistår og veileder fagpersoner i arbeidet med utvikling, gjennomføring og evaluering av opplæringen. LMS skal særlig legge til rette for helsepersonells kompetanseutvikling innen helsepedagogikk.


Lærings- og mestringssenterets fire hovedfunksjoner:

  • Er en tilgjengelig møteplass og en samarbeidsarena for fagpersoner, erfarne brukere, brukerorganisasjoner, pasienter og deres pårørende.
  • Legger til rette for kursvirksomhet for pasienter og pårørende, som skal fremme innsikt i egen situasjon, og styrke mestring av egen hverdag.
  • Gir opplæring og veiledning av fagpersoner, med fokus på helsepedagogikk.
  • Er et aktivt informasjonssenter.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg G, etasje 1,  rom  G157

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr

Kurs og møter