Sårpoliklinikk

Sårpoliklinikken gir et tilbud til personer med ryggmargsskade og Locked-in-syndrom, og tilbyr tverrfaglig veiledning på forebygging og behandling av sår, gir råd om bruk av trykkfordelende hjelpemidler og sittestilling. Vi kan også henvise til andre instanser.

Vi tilbyr en tverrfaglig og helhetlig vurdering når det har oppstått sår.

Dette skjer via

  • telefon
  • poliklinisk oppmøte som ofte kombineres med videokonsultasjoner hjem til deg og det lokale hjelpeapparatet ditt i etterkant
  • polikliniske videokonsultasjoner

Vår erfaring er at oppfølging hjemme er godt tilbud, da du slipper mange reiser til sykehuset, og at vi oppnår et godt samarbeid mellom deg, ditt lokale hjelpeapparat og oss på Sunnaas sykehus.

Ved eventuelle sår, ta kontakt med sårtelefonen 941 67 429 på et tidlig tidspunkt slik at såret ikke får utvikle seg til store kroniske sår forårsaket av trykk.

Kontakt

Telefon

Sårtelefonen

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr