Utfyllende informasjon til sjekkliste for henvisning til rehabilitering

7. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig

Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt. Ref: Prioriteringsveileder for fysikalsk medisin og rehabilitering: Pasienter som henvises for rekonvalesens/avlastning, blir vurdert til ikke a ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

8. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?

Hvilken effekt hadde tiltakene? Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige? Ref § 8 i Forskrift for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. «Kommunen skal sørge for nødvendig undersøkelse og utredning, og ved behov henvise til spesialisthelsetjenesten, før habilitering og rehabilitering settes i gang».

Ref: Prioriteringsveileder for fysikalsk medisin og rehabilitering: "Henvisning av pasienter til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten vil ofte inneholde problemstillinger som omhandler smertetilstander i muskulatur, bløtdeler eller ledd. Slike tilstander forekommer svært hyppig i befolkningen. For å bli vurdert til a ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten bør pasienten være tilstrekkelig utredet, og gitt relevant aktivisering og rehabilitering i primærhelsetjenesten."

9. Har pasienten en individuell plan?

Ref: Pasient og brukerrettighetsloven

§ 2-5 Rett til individuell plan

Pasient og bruker som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.

Ref: Helse og omsorgstjenesteloven: § 7-1. Individuell plan

Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte.

Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter loven her og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres.

11. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?

Dersom ja:

  • Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
  • Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?
  • Epikrise fra siste opphold vedlegges
Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.