Rehabiliteringstilbud og ventetider

Mye planlagt rehabiliteringsaktivitet i Norge er endret pga. den pågående situasjonen med spredning av koronaviruset. Det er fortsatt også midlertidige endringer i helselovgivningen, samtidig som en gradvis opptrapping av helse- og omsorgstjenester nå gjennomføres.

Prioritering av helsehjelp

Dagens situasjon legger til rette for at helse- og omsorgstjenesten kan etablere mer normal drift samtidig som det arbeides videre med planene for behandling av et høyt antall covid-19-pasienter. Den gradvise opptrappingen som nå skal skje, må være i tråd med etablerte prioriteringskriterier.

Det er viktig å prioritere oppfølging av pasienter med utfordrende adferd, og der det er aktuelt å bruke tvang og makt. Samhandling mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten må sikres for oppfølging av denne pasientgruppen.

All helsehjelp som medfører fysisk kontakt mellom rehabiliteringspersonalet og pasient, bør utsettes hvis ikke utsettelse vurderes å medføre betydelig funksjonstap. Dette gjelder også habilitering.
De private rehabiliteringsinstitusjonene kan lokalt vurderes omdisponert til å avhjelpe sykehusene. Dette kan dempe presset på sykehusene ved eventuell eskalering av smitte

Notat fra Helsedirektoratet 25. mars 2020

Midlertidige endringer i helselovgivningen

For å sørge for at helsetjenesten skal kunne prioritere pasientene som trenger det mest, og bruke ressursene best mulig under utbruddet av Covid-19, er det gjort midlertidige endringer i helselovgivningen.

Om endringer i helselovgivningen på regjeringen.no

Helsedirektoratet publiserte 3. april 2020 en veiledning til helseforetak, kommuner og fylkesmenn om praktisering av regelverket om individuell plan, koordinator og koordinering som følge av de midlertidige endringene i helselovgivningen fra 27. mars 2020.

Veiledning om praktisering av regelverket om individuell plan, koordinator og koordinering

Henvisningsrutiner

Mye planlagt rehabiliteringsaktivitet i Norge med fysisk oppmøte er endret, og det er knyttet stor usikkerhet til ventetider og hvilke rehabiliteringstilbud som er tilgjengelige. Noen private rehabiliteringsinstitusjoner har stengt ned sin elektive virksomhet og må prioritere pasienter som er i direkte forløp fra helseforetak (sykehus).

Inntil videre er det de gjeldende henvisningsrutinene som gjelder; alle henvisninger til rehabilitering fra primærhelsetjenesten til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket, skal sendes Regional koordinerende enhet (RKE).

Du kan også ringe ReHabiliteringstelefonen 800 300 61 for mer informasjon om dine henvisninger.

Mer om henvisningsrutiner til rehabilitering

Oversikt over stengte private rehabiliteringsinstitusjoner

  • HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester (åpnet 18. mai med redusert drift)
  • MS-Senteret Hakadal (åpner 6. juni)
  • N.K.S. Helsehus Akershus (åpnet 18. mai med redusert drift)
  • Unicare Hokksund (åpner i uke 20 med halv drift)
  • Unicare Landaasen

Veiledningstjeneste for rehabilitering

Ved å ringe veiledningstjenesten for rehabilitering kan du få informasjon om tiltak, og mulighet til å snakke med klinikere og fagpersoner ved spørsmål om trening og rehabilitering.

  • Tjenesten er for pasienter, pårørende, helsepersonell og særlig fastleger, og er bemannet 66 96 96 96 mandag til fredag kl. 09.00-15.00.
  • Tjenesten rutes direkte til Regional koordinerende enhet, som har erfarne rådgivere i første linje.
  • Tjenesten kan gi råd på generell basis. Ved behov for ytterligere konsultasjon vil det henvises til et fagteam for videre rådgivning. Fagteamene består av fysio- og ergoterapeuter, leger og psykologer.
  • Dersom det er aktuelt å etablere online rehabiliteringstiltak, vil det henvises videre til individuell online rehabilitering, det kan være tilbud som virtuell trening i grupper via Studio 99 eller språktrening via videokonferanse.

Rehabilitering etter Covid-19

Hva vet vi om rehabilitering etter Covid-19?
Noen av de som har vært i intensivbehandling for Covid-19 vil behøve rehabilitering. Hva sliter de med?
En ny variant av lungerehabilitering bør utvikles som eget fagfelt. Hva vet vi så langt? Hva finnes av effektive rehabiliteringstiltak? Hva er kjente risikoer og kontraindikasjoner?

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) har publisert en samling av kunnskapskilder og antagelser om rehabilitering etter Covid-19.

Les mer på nettsiden til RKR Informasjon om koronavirus på helsenorge.no Råd og informasjon til befolkningen om koronavirus (Folkehelseinstituttet)
Fant du det du lette etter?