HELSENORGE

Rehabilitering med arbeid som mål

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til personer hvor arbeidslivsdimensjonen er en svært viktig del av helsebildet, og for personer som på grunn av helseutfordringer har falt ut, eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Målet er bidra til at personen får best mulig bistand til å komme tilbake til arbeid, eller bli værende i et aktivt yrkesliv og å ta vare på sin arbeidsevne til tross for helseutfordringer.   

Det finnes rehabiliteringstilbud i helseforetak (sykehus) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller som gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging. Dag- og døgntilbud.

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Sunnaas sykehus

Arbeidsevne - vurderingsopphold

Sykehuset Innlandet

Arbeidsrettet rehabilitering - ervervet hjerneskade

Arbeidsrettet rehabilitering - muskel- og skjelettsmerter

Hjerneskade - arbeidsvurdering

Sykehuset Telemark

Arbeidsrettet rehabilitering

Sørlandet sykehus

Helse og arbeid for deg med muskel og skjelettplager (rehabilitering)

Vestre Viken

Helse og arbeid

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Idrettens Helsesenter

Idrettens Helsesenter har dag- og ambulant tilbud innen diagnosegruppen rehabilitering med arbeid som mål/arbeidsrettet rehabilitering. Dagtilbudet gis som gruppebasert tilbud med individuell oppfølging og tilpasning. Ambulant tilbud gis som individuelt tilbud. Målgruppene er unge voksne i alderen 18 - 30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder.

Idrettens Helsesenter er lokalisert i Ekebergveien 101 i Oslo.

Mer informasjon om rehabilitering ved Idrettens Helsesenter

Falck Helse​

​​Falck tilbyr arbeidsrettet dagrehabilitering i spesialisthelsetjenesten lokasjon Oslo, Lillestrøm og Hamar

Arbeidsrettet rehabilitering Falck helse​

Rehabiliteringssenteret AiR

Rehabiliteringssenteret AiR har tre tilbud innen rehabilitering med arbeid som mål/arbeidsrettet rehabilitering:

Kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud

Tilbudet er et 8 dagers rehabiliteringstilbud med kartlegging og vurdering med særlig vekt på arbeidsdeltakelse, uavhengig av diagnose. Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år som står i fare for å bli sykmeldte eller som er sykmeldte, herunder personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) og varige ytelser, som har arbeid som mål.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud

Rehabiliteringstilbud med særlig vekt på arbeidslivsdeltakelse, uavhengig av diagnose. Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år som står i fare for å bli sykmeldte eller som er sykmeldte, herunder personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) og varige ytelser, som har arbeid som mål.

​Arbeidsretta rehabilitering ved poliklinikken i Oslo​

​Du blir en del av en gruppe på 10 personar, som alle ønsker å komme tilbake til arbeidslivet eller i utdanning. Du får et dagsprogram mellom klokka 09.00 og 15.00, der du deltar på kurs og får opplæring om hvordn du kan mestre arbeidslivet og håndtere daglege utfordringar.​ Tilbudet foregår 3 dager per uke i 4 uker.

Rehabiliteringssenteret AiR ligger i Rauland i Telemark. Senteret har også poliklinikk i ​​Stenersgata 1A i Oslo.

Mer informasjon om rehabilitering ved Rehabiliteringssenteret AiR

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter har dag-, døgn- og ambulant tilbud innen rehabilitering med arbeid som mål/arbeidsrettet rehabilitering. Tilbudene er individuelt tilpassede hvor en del av aktivitetene foregår i grupper. Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år som trenger bistand for å kunne komme tilbake til arbeidslivet, få økt arbeidsevne og oppleve jobbmestring.

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter ligger på Lillehammer.

Mer informasjon om rehabilitering ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Stiftelsen CatoSenteret

Stiftelsen CatoSenteret har dag- og døgntilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Det gis tilbud om oppfølging/ambulant tjeneste etter oppholdet. Tilbudene kan også gis som kombinasjon av dag-, døgn- og ambulant tilbud og det er også mulig å kombinere rehabiliteringstilbudene med arbeidsdeltakelse. Rehabiliteringstilbudene som gis er individuelt tilpasset. Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder som trenger bistand for å komme tilbake til et aktivt yrkesliv, eller bistand til å oppretthold arbeidskapasitet.

Stiftelsen CatoSenteret ligger i Son i Vestby kommune.

Mer informasjon om rehabilitering ved Stiftelsen CatoSenteret

Stiftelsen Hernes Institutt

Stiftelsen Hernes Institutt har døgntilbud innen rehabilitering med arbeid som mål/arbeidsrettet rehabilitering. Det kan gis ambulant tjeneste og oppfølging i inntil 12 måneder etter oppholdet. Rehabiliteringstilbudet er individuelt tilpasset. Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med langvarige og sammensatte muskel- og skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser der deltakelse i arbeidslivet er en problemstilling. Pasienter med lav formell utdanning og med praktisk yrkesbakgrunn prioriteres. Tilbudet gjelder for pasienter der vurdering, veiledning og behandling i primær- eller spesialisthelsetjenesten, samt lokal oppfølging fra NAV og arbeidsgiver ikke har ført frem til arbeidslivsdeltakelse.

Stiftelsen Hernes Institutt ligger i Elverum kommune, 15 km utenfor Elverum by.

Mer informasjon om rehabilitering ved Stiftelsen Hernes Institutt

Sørlandets rehabiliteringssenter

Sørlandets rehabiliteringssenter har døgntilbud med oppfølging i inntil 12 måneder innen rehabilitering med arbeid som mål/arbeidsrettet rehabilitering. Tilbudet er gruppebasert og med individuell tilnærming. Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder som på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsnedsettelse står i fare for eller har falt ut av arbeidslivet, eller som strever med å komme i gang med arbeidslivet (også utdanning), samt trenger hjelp til å mestre helsetilstanden og styrke arbeidsevnen.

Sørlandets rehabiliteringssenter ligger i Eiken i Hægebostad kommune.

Mer informasjon om rehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter

Unicare Bakke

Unicare Bakke har dag-, døgn- og ambulant tilbud innen rehabilitering med arbeid som mål/arbeidsrettet rehabilitering. Tilbudet er individuelt tilpasset med bruk av gruppeaktiviteter der det er hensiktsmessig. Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder som vurderes å komme tilbake til/ i arbeid som følge av den rehabiliteringen som gis.

Unicare Bakke ligger i Halden.

Mer informasjon om rehabilitering ved Unicare Bakke

Unicare Fram

 
Unicare Fram gir to tilbud innen rehabilitering med arbeid som mål/arbeidsrettet rehabilitering:
 
Kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud og døgntilbud. Rehabiliteringstilbudet er diagnoseuavhengig og målgruppen er personer i yrkesaktiv alder unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år hvor arbeidsdimensjonen er en svært viktig del av helsetilbudet.
 
Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud. Rehabiliteringstilbudet er diagnoseuavhengig og målgruppen er personer i yrkesaktiv alder unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år hvor arbeidsdimensjonen er en svært viktig del av helsetilbudet.
 
Unicare Fram ligger på Rykkinn i Bærum kommune.
 

Mer informasjon om rehabilitering ved Unicare Fram

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter har dag-, døgn- og ambulant tilbud innen rehabilitering med arbeid som mål/arbeidsrettet rehabilitering. Tilbudet er individuelt tilpasset der deler av rehabiliteringen forgår i grupper. Målgruppen er unge vokse 18 - 30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder, der økt arbeidsevne og deltakelse i arbeidslivet er en hovedmålsetting.

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter ligger i Modum kommune.

Mer informasjon om rehabilitering ved Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Oversikt over Lærings- og mestringssenter ved helseforetakene i Helse Sør-Øst

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fant du det du lette etter?