Rehabilitering med arbeid som mål

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering for pasienter hvor arbeidslivsdimensjonen er en svært viktig del av helsebildet. Målet er å hjelpe pasienten til en bedre funksjon slik at han/hun kan få tilbake eller ta vare på sin arbeidsevne.

Det er rehabiliteringstilbud innen arbeidsrettet rehabilitering ved helseforetak (sykehus) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller som gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.

Sykehus som har rehabiliteringstilbud

Søk etter behandlingstilbud på sykehusenes nettsider

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Idrettens Helsesenter

Idrettens Helsesenter har dag- og ambulant rehabiliteringstilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Dagtilbudet gis som gruppebasert tilbud med individuell oppfølging og tilpasning. Ambulant tilbud gis som individuelt tilbud.

Målgruppene er unge voksne i alderen 18 - 30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder.

Mer informasjon om rehabilitering ved Idrettens Helsesenter

Rehabiliteringssenteret AiR

Rehabiliteringssenteret AiR har to tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering:

1. Kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud. Tilbudet er et 8 dagers rehabiliteringstilbud med kartlegging og vurdering med særlig vekt på arbeidsdeltakelse, uavhengig av diagnose. Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år som står i fare for å bli sykmeldte eller som er sykmeldte, herunder personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) og varige ytelser, som har arbeid som mål.

2. Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Rehabiliteringstilbud med særlig vekt på arbeidslivsdeltakelse, uavhengig av diagnose. Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år som står i fare for å bli sykmeldte eller som er sykmeldte, herunder personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) og varige ytelser, som har arbeid som mål.

Rehabiliteringssenteret AiR ligger i Rauland i Telemark.

Mer informasjon om rehabilitering ved Rehabiliteringssenteret AiR

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter har dag-, døgn- og ambulant tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Tilbudene er individuelt tilpassede hvor en del av aktivitetene foregår i grupper. Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år som trenger bistand for å kunne komme tilbake til arbeidslivet, få økt arbeidsevne og oppleve jobbmestring.

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter ligger på Lillehammer.

Mer informasjon om rehabilitering ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Stiftelsen CatoSenteret

Stiftelsen CatoSenteret har dag- og døgntilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Det gis tilbud om oppfølging/ambulant tjeneste etter oppholdet. Tilbudene kan også gis som kombinasjon av dag-, døgn- og ambulant tilbud og det er også mulig å kombinere rehabiliteringstilbudene med arbeidsdeltakelse. Rehabiliteringstilbudene som gis er individuelt tilpasset. Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder som trenger bistand for å komme tilbake til et aktivt yrkesliv, eller bistand til å oppretthold arbeidskapasitet.

Stiftelsen CatoSenteret ligger i Son i Vestby kommuner, sør i Akershus.

Mer informasjon om rehabilitering ved Stiftelsen CatoSenteret

Stiftelsen Hernes Institutt

 

Stiftelsen Hernes Institutt har døgntilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Det kan gis ambulant tjeneste og oppfølging i inntil 12 måneder etter oppholdet. Rehabiliteringstilbudet er individuelt tilpasset. Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med langvarige og sammensatte muskel- og skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser der deltakelse i arbeidslivet er en problemstilling. Pasienter med lav formell utdanning og med praktisk yrkesbakgrunn prioriteres. Tilbudet gjelder for pasienter der vurdering, veiledning og behandling i primær- eller spesialisthelsetjenesten, samt lokal oppfølging fra NAV og arbeidsgiver ikke har ført frem til arbeidslivsdeltakelse.

Stiftelsen Hernes Institutt ligger i Hedmark fylke i Elverum kommune, 15 km utenfor Elverum by.

Mer informasjon om rehabilitering ved Stiftelsen Hernes Institutt

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken har døgntilbud med oppfølging i inntil 12 måneder innen arbeidsrettet rehabilitering. Tilbudet er gruppebasert og med individuell tilnærming. Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder som på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsnedsettelse står i fare for eller har falt ut av arbeidslivet, eller som strever med å komme i gang med arbeidslivet (også utdanning), samt trenger hjelp til å mestre helsetilstanden og styrke arbeidsevnen.

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken ligger i Vest-Agder fylke, i Eiken i Hægebostad kommune.

Mer informasjon om rehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken

Unicare Bakke

Unicare Bakke har dag-, døgn- og ambulant tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Tilbudet er individuelt tilpasset med bruk av gruppeaktiviteter der det er hensiktsmessig. Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder som vurderes å komme tilbake til/ i arbeid som følge av den rehabiliteringen som gis.

Unicare Bakke ligger i Halden.

Mer informasjon om rehabilitering ved Unicare Bakke

Unicare Fram

 
Unicare Fram gir to forskjellige tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering:
 
1. Kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud og døgntilbud. Rehabiliteringstilbudet er diagnoseuavhengig og målgruppen er personer i yrkesaktiv alder unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år hvor arbeidsdimensjonen er en svært viktig del av helsetilbudet.
 
2. Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud. Rehabiliteringstilbudet er diagnoseuavhengig og målgruppen er personer i yrkesaktiv alder unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år hvor arbeidsdimensjonen er en svært viktig del av helsetilbudet.
 
Unicare Fram ligger på Rykkinn i Bærum kommune.
 

Mer informasjon om rehabilitering ved Unicare Fram

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter har dag-, døgn- og ambulant tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Tilbudet er individuelt tilpasset der deler av rehabiliteringen forgår i grupper. Målgruppen er unge vokse 18 - 30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder, der økt arbeidsevne og deltakelse i arbeidslivet er en hovedmålsetting.

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter ligger i Vikersund i Buskerud fylke.

Mer informasjon om rehabilitering ved Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Søk på ventetider på helsenorge.no

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fant du det du lette etter?