Rehabilitering med arbeid som mål

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering for pasienter hvor arbeidslivsdimensjonen er en svært viktig del av helsebildet. Målet er å hjelpe pasienten til en bedre funksjon slik at han/hun kan få tilbake eller ta vare på sin arbeidsevne.

Det er rehabiliteringstilbud innen arbeidsrettet rehabilitering ved helseforetak (sykehus) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller som gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.

Sykehus som har rehabiliteringstilbud

Søk etter behandlingstilbud på sykehusenes nettsider

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Idrettens Helsesenter

Idrettens Helsesenter har dag- og ambulant rehabiliteringstilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Dagtilbudet gis som gruppebasert tilbud med individuell oppfølging og tilpasning. Ambulant tilbud gis som individuelt tilbud.

Målgruppene er unge voksne i alderen 18 - 30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder.

Mer informasjon om rehabilitering ved Idrettens Helsesenter

Rehabiliteringssenteret AiR

Rehabiliteringssenteret AiR har to tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering:

1. Kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud. Tilbudet er et 8 dagers rehabiliteringstilbud med kartlegging og vurdering med særlig vekt på arbeidsdeltakelse, uavhengig av diagnose. Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år som står i fare for å bli sykmeldte eller som er sykmeldte, herunder personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) og varige ytelser, som har arbeid som mål.

2. Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Rehabiliteringstilbud med særlig vekt på arbeidslivsdeltakelse, uavhengig av diagnose. Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år som står i fare for å bli sykmeldte eller som er sykmeldte, herunder personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) og varige ytelser, som har arbeid som mål.

Rehabiliteringssenteret AiR ligger i Rauland i Telemark.

Mer informasjon om rehabilitering ved Rehabiliteringssenteret AiR

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter har dag-, døgn- og ambulant tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Tilbudene er individuelt tilpassede hvor en del av aktivitetene foregår i grupper. Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år som trenger bistand for å kunne komme tilbake til arbeidslivet, få økt arbeidsevne og oppleve jobbmestring.

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter ligger på Lillehammer.

Mer informasjon om rehabilitering ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Stiftelsen CatoSenteret

Stiftelsen CatoSenteret har dag- og døgntilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Det gis tilbud om oppfølging/ambulant tjeneste etter oppholdet. Tilbudene kan også gis som kombinasjon av dag-, døgn- og ambulant tilbud og det er også mulig å kombinere rehabiliteringstilbudene med arbeidsdeltakelse. Rehabiliteringstilbudene som gis er individuelt tilpasset. Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder som trenger bistand for å komme tilbake til et aktivt yrkesliv, eller bistand til å oppretthold arbeidskapasitet.

Stiftelsen CatoSenteret ligger i Son i Vestby kommuner, sør i Akershus.

Mer informasjon om rehabilitering ved Stiftelsen CatoSenteret

Stiftelsen Hernes Institutt

 

Stiftelsen Hernes Institutt har døgntilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Det kan gis ambulant tjeneste og oppfølging i inntil 12 måneder etter oppholdet. Rehabiliteringstilbudet er individuelt tilpasset. Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med langvarige og sammensatte muskel- og skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser der deltakelse i arbeidslivet er en problemstilling. Pasienter med lav formell utdanning og med praktisk yrkesbakgrunn prioriteres. Tilbudet gjelder for pasienter der vurdering, veiledning og behandling i primær- eller spesialisthelsetjenesten, samt lokal oppfølging fra NAV og arbeidsgiver ikke har ført frem til arbeidslivsdeltakelse.

Stiftelsen Hernes Institutt ligger i Hedmark fylke i Elverum kommune, 15 km utenfor Elverum by.

Mer informasjon om rehabilitering ved Stiftelsen Hernes Institutt

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken har døgntilbud med oppfølging i inntil 12 måneder innen arbeidsrettet rehabilitering. Tilbudet er gruppebasert og med individuell tilnærming. Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder som på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsnedsettelse står i fare for eller har falt ut av arbeidslivet, eller som strever med å komme i gang med arbeidslivet (også utdanning), samt trenger hjelp til å mestre helsetilstanden og styrke arbeidsevnen.

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken ligger i Vest-Agder fylke, i Eiken i Hægebostad kommune.

Mer informasjon om rehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken

Unicare Bakke

Unicare Bakke har dag-, døgn- og ambulant tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Tilbudet er individuelt tilpasset med bruk av gruppeaktiviteter der det er hensiktsmessig. Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder som vurderes å komme tilbake til/ i arbeid som følge av den rehabiliteringen som gis.

Unicare Bakke ligger i Halden.

Mer informasjon om rehabilitering ved Unicare Bakke

Unicare Fram

 
Unicare Fram gir to forskjellige tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering:
 
1. Kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud og døgntilbud. Rehabiliteringstilbudet er diagnoseuavhengig og målgruppen er personer i yrkesaktiv alder unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år hvor arbeidsdimensjonen er en svært viktig del av helsetilbudet.
 
2. Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud. Rehabiliteringstilbudet er diagnoseuavhengig og målgruppen er personer i yrkesaktiv alder unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år hvor arbeidsdimensjonen er en svært viktig del av helsetilbudet.
 
Unicare Fram ligger på Rykkinn i Bærum kommune.
 

Mer informasjon om rehabilitering ved Unicare Fram

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter har dag-, døgn- og ambulant tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Tilbudet er individuelt tilpasset der deler av rehabiliteringen forgår i grupper. Målgruppen er unge vokse 18 - 30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder, der økt arbeidsevne og deltakelse i arbeidslivet er en hovedmålsetting.

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter ligger i Vikersund i Buskerud fylke.

Mer informasjon om rehabilitering ved Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Søk på ventetider på helsenorge.no

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.