Regionale rehabiliteringstilbud og tjenester under koronapandemien

Rehabiliteringstilbud i helseforetak og ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Det er rehabiliteringstilbud i helseforetak (sykehus) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. På grunn av den pågående koronapandemien er det fortsatt noe redusert drift ved enkelte avdelinger i helseforetak og ved de private rehabiliteringsinstitusjonene.

Oversikt over rehabiliteringstilbud

Oversikt over behandlingssteder som har rehabiliteringstilbud i helseregion sør-øst

Ved å ringe ReHabiliteringstelefonen 800 300 61 kan du få informasjon og veiledning om rehabiliteringstilbud og tjenester

Du kan også søke på rehabilitering og ventetider på helsenorge.no/velg-behandlingssted

Helseforetak (sykehus) og private rehabiliteringsinstitusjoner som tilbyr rehabilitering etter covid-19 sykdom

Flere helseforetak (sykehus) og private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst har rehabiliteringstilbud til pasienter som har gjennomgått covid-19 sykdom. Se hele oversikten her

Rehabiliteringstilbud covid-19


Henvisningsrutiner

Inntil videre er det de gjeldende henvisningsrutinene som gjelder; alle henvisninger til rehabilitering fra primærhelsetjenesten til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket, skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF.

Mer om henvisningsrutiner til rehabilitering, elektronisk henvisning med mer

Pasientforløp for covid-19 rehabilitering

Fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst fikk i mai 2020 i oppdrag - fra Helse Sør-Øst RHF - å utarbeide en beskrivelse av et pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med covid-19 sykdom i spesialisthelsetjenestene. Fagrådet har utarbeidet en rapport som beskriver alle faser fra intensivopphold til senfase.

Les om arbeidet med pasientforløp for covid-19 rehabilitering

Last ned rapporten (pdf)

Rehabilitering etter covid-19

Noen av pasientene som har vært i intensivbehandling for covid-19 vil ha behov for rehabilitering. Hva sliter de med? En ny variant av lungerehabilitering bør utvikles som eget fagfelt. Hva vet vi så langt? Hva finnes av effektive rehabiliteringstiltak? Hva er kjente risikoer og kontraindikasjoner? Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) ved Sunnaas sykehus har publisert en samling av kunnskapskilder og antagelser om rehabilitering etter covid-19.

Les mer på nettsiden til Regional kompetansetjeneste for rehabilitering

Pasientrettigheter gjeninnføres

For å sørge for at helsetjenesten kunne prioritere de pasientene som trengte det mest, og bruke ressursene best mulig under utbruddet av covid-19, ble det gjort midlertidige endringer i helselovgivningen. Nå oppheves disse endringene, slik at de fleste pasientrettighetene gjelder igjen.

Pasientrettigheter gjeninnføres

PRIORITERING I HELSETJENESTEN

Dagens situasjon legger til rette for at helse- og omsorgstjenesten kan etablere mer normal drift samtidig som det arbeides videre med planene for behandling av covid-19-pasienter. Den gradvise opptrappingen som nå skal skje, må være i tråd med etablerte prioriteringskriterier.

Det er viktig å prioritere oppfølging av pasienter med utfordrende adferd, og der det er aktuelt å bruke tvang og makt. Samhandling mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten må sikres for oppfølging av denne pasientgruppen.

All helsehjelp som medfører fysisk kontakt mellom rehabiliteringspersonalet og pasient, bør utsettes hvis ikke utsettelse vurderes å medføre betydelig funksjonstap. Dette gjelder også habilitering.
De private rehabiliteringsinstitusjonene kan lokalt vurderes omdisponert til å avhjelpe sykehusene. Dette kan dempe presset på sykehusene ved eventuell eskalering av smitte

Notat fra Helsedirektoratet 25. mars 2020

Aktuelle råd og informasjon om koronavirus finner du på

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet (fhi)

   

Fant du det du lette etter?