Nettverk og dialogmøter

Regional koordinerende enhet (RKE) deltar i, og drifter regionale og nasjonale nettverk, samt arrangerer dialog- og erfaringsmøter. Formålet er å være en pådriver for, og å fremme funksjonen koordinerende enhet og tjenestene individuell plan og koordinatorer, og å bidra til gode og likeverdige helsetjenester innen RKE sine ansvarsområder.

​Regionalt nettverk av koordinerende enheter i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst

RKE leder regionalt nettverk av koordinerende enheter i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. Formålet med nettverket er å utveksle erfaringer for å bidra til videreutvikling av koordinerende enheter til det beste for tjenestemottakere og samarbeidspartnere på tvers av helseforetakene i regionen.

Nettverket består av representanter fra alle koordinerende enheter i helseforetakene i helseregionen, fra de private sykehusene som har avtale med det regionale helseforetaket, representanter fra brukerrådet i RKE og representanter fra Helse Sør-Øst RHF.

Vanligvis arrangeres det to dialogmøter i nettverket i året, og det sirkuleres mellom helseforetakene hvor møtene arrangeres. 

Dialogmøter i 2022:

  • ​​22. november kl. 09.00 - 15.00​
Erfaringskonferanse med t​ema «Koordinerende enheters (KE) rolle og oppgaver i praksis for helhetlige og koordinerte forløp i Helse Sør-Øst». 

Konferansen holdes i lokalene til Helse Sør-Øst RHF på Grev Wedelsplass i Oslo.

Program erfaringskonferanse november 2022 (PDF)​​

  • ​2. juni kl. 09.00 - 11.30

Dialogmøte​

Program for regionalt nettverksmøte i KE i spesialisth​​elsetjenesten 2. juni 2022 (PDF)

Nasjonalt nettverk av regionale koordinerende enheter

Nettverket ble etablert i 2009, og består av representanter for de fire regionale koordinerende enhetene (RKE) i landet. Nettverket er basert på forutsetningen om at utveksling av erfaringer og samarbeid mellom RKE i alle helseregionene vil bidra til videre utvikling av koordinerende enheter til det beste for tjenestemottakere og samarbeidspartnere.

Nettverket har som mål å bidra til større grad av likhet i tjenester og funksjoner mellom helseregionene inne habilitering, rehabilitering, koordinerende enhet, individuell plan og koordinator. Tema og problemstillinger som tas opp på nettverkets faste møter er knyttet til oppgavene og ansvarsområdene beskrevet i Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

Nettverket har to faste møter i året, og i tillegg møter via videokonferanser ved behov.

Nettverksmøter i 2022:

  • ​25. - 26. oktober på Nordlandssykehuset i Bodø
  • 18. januar  

Årsrapport

Årsrapport 2021 nasjonalt nettverk av regionale kooordinerende enheter​​ (PDF)​​

Webinar

Nettverket arrangerte, i samarbeid med Helsedirektoratet, to erfaringsseminarer for spesialist- og primærhelsetjenesten våren 2021. Seminarene ble begge dager avholdt som webinar. 

Nasjonalt nettverk av regionale vurderingsenheter

Med formål om å bidra til gode og likeverdige helsetjenester, er det etablert et nasjonalt nettverk for de regionale vurderingsenhetene.

Nettverket møtes to ganger i året ved representanter fra de fire regionale vurderingsenhetene i landet. Med mål om mest mulig lik vurdering av henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, uavhengig av pasientenes bosted, utveksles kunnskap, erfaringer og praksis relatert til vurdering av henvisninger.

Nettverksmøter i 2022

  • 29. september i Bergen.


Fant du det du lette etter?