Nettverk og dialogmøter

Regional koordinerende enhet (RKE) deltar i, og drifter regionale og nasjonale nettverk, samt arrangerer dialog- og erfaringsmøter. Formålet er å være en pådriver for, og å fremme funksjonen koordinerende enhet og tjenestene individuell plan og koordinatorer, og å bidra til gode og likeverdige helsetjenester innen RKE sine ansvarsområder.

​Regionalt nettverk av koordinerende enheter i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst

RKE leder regionalt nettverk av koordinerende enheter i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. Formålet med nettverket er å utveksle erfaringer for å bidra til videreutvikling av koordinerende enheter til det beste for tjenestemottakere og samarbeidspartnere på tvers av helseforetakene i regionen.

Nettverket består av representanter fra alle koordinerende enheter i helseforetakene i helseregionen, fra de private sykehusene som har avtale med det regionale helseforetaket, representanter fra brukerrådet i RKE og representanter fra Helse Sør-Øst RHF.

Vanligvis arrangeres det to dialogmøter i nettverket i året, og det sirkuleres mellom helseforetakene hvor møtene arrangeres. 

Møtene for 2021 er sålangt planlagt i digital form

  • 6. mai 2021: digitalt møte Regional nettverk av koordinerende enheter HSØ

Nasjonalt nettverk av regionale koordinerende enheter

Nettverket ble etablert i 2009, og består av representanter for de fire regionale koordinerende enhetene (RKE) i landet. Nettverket er basert på forutsetningen om at utveksling av erfaringer og samarbeid mellom RKE i alle helseregionene vil bidra til videre utvikling av koordinerende enheter til det beste for tjenestemottakere og samarbeidspartnere. Nettverket har som mål å bidra til større grad av likhet i tjenester og funksjoner mellom helseregionene inne habilitering, rehabilitering, koordinerende enhet, individuell plan og koordinator. Tema og problemstillinger som tas opp på nettverkets faste møter er knyttet til oppgavene og ansvarsområdene beskrevet i Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

Nettverket har to faste møter i året, og i tillegg møter via videokonferanser ved behov.

Nettverket arrangerer, i samarbeid med Helsedirektoratet, to erfaringsseminarer for spesialist- og primærhelsetjenesten våren 2021. Seminarene blir begge dager avhold som webinar.

Webinar - koordineringsordninger og helhetlige forløp

Nasjonalt nettverk av regionale vurderingsenheter

Med formål om å bidra til gode og likeverdige helsetjenester innen RKE sine ansvarsområder, er det etablert et nasjonalt nettverk av regionale vurderingsenheter hvor representanter fra fire regionale vurderingsenhetene i landet deltar.

Nettverket møtes to ganger i året for utveksling av kunnskap og erfaringer knyttet til vurdering av henvisninger til rehabilitering, med mål om mest mulig lik vurdering av henvisning til rehabilitering uavhengig av pasientenes bosted.

Fant du det du lette etter?