Nettverk og dialogmøter

Regional koordinerende enhet (RKE) deltar i og drifter regionale og nasjonale nettverk, og arrangerer dialog- og erfaringsmøter. Formålet er å være en pådriver for - og å fremme - funksjonen koordinerende enhet og tjenestene individuell plan og koordinatorer, og å bidra til gode og likeverdige helsetjenester innen RKE sine ansvarsområder.

​Regionalt nettverk av koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst

Nettverket består av representanter fra alle koordinerende enheter i helseforetakene i helseregionen, fra de private sykehusene som har avtale med det regionale helseforetaket, representanter fra brukerrådet i RKE og representanter fra Helse Sør-Øst RHF.

Formålet med nettverket er å utveksle erfaringer for å bidra til å fremme funksjonen koordinerende enhet og tjenestene individuell plan og koordinator, til det beste for tjenestemottakere og samarbeidspartnere på tvers av helseforetakene i regionen.

Nettverket har to dialogmøte i året, og det sirkuleres mellom helseforetakene hvor dialogmøtene arrangeres. Møtene evalueres ved bruk av questbackundersøkelser.

Program dialogmøte 23. mai 2019 på Vestre Viken HF, Drammen sykehus

Program dialogmøte 28. november 2019 på Sykehuset Østfold HF

Nasjonalt nettverk av regionale koordinerende enheter

Nettverket ble etablert i 2009 og består av representanter for de fire regionale koordinerende enhetene (RKE) i landet. Nettverket er basert på forutsetningen om at utveksling av erfaringer og samarbeid mellom RKE i alle helseregionene vil bidra til videre utvikling av koordinerende enheter til det beste for tjenestemottakere og samarbeidspartnere. Nettverket har som mål å bidra til større grad av likhet i tjenester og funksjoner mellom helseregionene inne habilitering, rehabilitering, koordinerende enhet, individuell plan og koordinator. Tema og problemstillinger som tas opp på nettverkets faste møter er knyttet til oppgavene og ansvarsområdene beskrevet i Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

Nettverket har to faste møter i året og i tillegg møter via videokonferanser ved behov.

Nasjonalt erfaringsmøte

I august 2018 arrangerte nettverket et nasjonalt erfaringsmøte om sykehusenes koordinering omkring pasienter med behov for langvarige og komplekse tjenester. Møte ble avholdt i Helsedirektoratets lokaler.

Formålet med møte var å formidle kunnskap og dele erfaringer om utførelsen av koordinerende enhetsfunksjonen og ordningene individuell plan og koordinator, og bidra til å synliggjøre og fremme arbeidet med disse ordningene i sykehus og i spesialisthelsetjenesten for øvrig.

Tema for erfaringsmøte var "Hvordan lykkes med koordinerte pasientforløp og koordinatorrolle i sykehus?". Invitasjon til å delta ble sendt til alle landets helseforetak og private sykehus, koordinerende enheter i helseforetakene og brukerrepresentanter, samt til de fire regionale helseforetakene. På møte deltok vel 90 personer og det var representanter fra 25 helseforetak/private sykehus, tre regionale helseforetak, regionale brukerutvalg, Helsedirektoratet, Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) ved Oslo universitetssykehus HF og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Møteleder var Truls Grøteig, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Program nasjonalt erfaringsmøte 28. august 2018

Nytt nasjonalt erfaringsmøte

3. september 2020 skal nettverket arrangere et nytt nasjonalt erfaringsmøte hvor både kommune- og spesialisthelsetjenesten inviteres til å delta.

Nasjonalt nettverk av regionale vurderingsenheter

Med formål om å bidra til gode og likeverdige helsetjenester innen RKE sine ansvarsområder, er det etablert et nasjonalt nettverk av regionale vurderingsenheter hvor representanter fra fire regionale vurderingsenhetene i landet deltar. Nettverket møtes to ganger i året for utveksling av kunnskap og erfaringer knyttet til vurdering av henvisninger til rehabilitering, med mål om mest mulig lik vurdering av henvisning til rehabilitering uavhengig av pasientenes bosted.

Program for møte i nettverk av regionale vurderingsenheter 10. og 11. september 2019

Fant du det du lette etter?