HELSENORGE

Lærings- og mestringssenter i helseforetak

Læring og mestring skal være en integrert del av alle helse- og omsorgstjenestene, og inngå i helhetlige forløp for pasienter og pårørende. Det overordnede målet er å fremme helse og livskvalitet. Opplæring av pasienter og pårørende er en av helseforetakenes fire hovedoppgaver. Form, innhold og organisering på lærings- og mestringstilbud gjøres på ulike måter i helseforetakene. Det kan være som egne lærings- og mestringssenter og/eller som integrerte tilbud i klinikkene.

Formål med lærings- og mestringstilbudene er at pasienter, brukere og pårørende skal

  • få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere sykdom og helseforandringer.
  • forebygge eller hindre utvikling av sykdom og funksjonsnedsettelse.
  • gi støtte til endring av levevaner for å fremme fysisk og psykisk helse.
  • understøtte pasient og brukers egen læringsprosess.

Lærings- og mestringssenter i helseforetak i Helse Sør-Øst

Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus - Lærings- og mestringssenteret - barn

Oslo universitetssykehus - Lærings- og mestringssenteret i medisinsk klinikk

Oslo universitetssykehus - Lærings- og mestringssenteret og Pusterommene i kreftklinikken

Sunnaas sykehus

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Telemark

Sykehuset Østfold

Sørlandet sykehus

Vestre Viken

Lærings- og mestringssenter i private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst

Diakonhjemmet Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Martina Hansens Hospital

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Kompetansetjenesten skal styrke arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. Tjenesten skal støtte sykehusene med anbefalinger om beste praksis basert på oppdatert forskning, praksiserfaringer og brukerkunnskap.

Lærings- og mestringstilbud i kommunene

Det er også ulike lærings- og mestringstilbud i kommunene. På nettsiden til nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse finner du mer informasjon om disse kommunale tilbudene.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Kompetansetjenesten skal bidra til at lærings- og mestringsvirksomhet i hele landet holder god kvalitet og er kunnskapsbasert, slik at personer med helseutfordringer og deres nærstående opplever økt mestring og bedre livskvalitet.


 


 

Fant du det du lette etter?