Rehabiliteringstilbud og ventetider

Mye planlagt rehabiliteringsaktivitet i Norge er endret pga. den pågående situasjonen med spredning av koronaviruset. Det er fortsatt også midlertidige endringer i helselovgivningen, samtidig som en gradvis opptrapping av helse- og omsorgstjenester nå gjennomføres.

Prioritering av helsehjelp

Dagens situasjon legger til rette for at helse- og omsorgstjenesten kan etablere mer normal drift samtidig som det arbeides videre med planene for behandling av covid-19-pasienter. Den gradvise opptrappingen som nå skal skje, må være i tråd med etablerte prioriteringskriterier.

Det er viktig å prioritere oppfølging av pasienter med utfordrende adferd, og der det er aktuelt å bruke tvang og makt. Samhandling mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten må sikres for oppfølging av denne pasientgruppen.

All helsehjelp som medfører fysisk kontakt mellom rehabiliteringspersonalet og pasient, bør utsettes hvis ikke utsettelse vurderes å medføre betydelig funksjonstap. Dette gjelder også habilitering.
De private rehabiliteringsinstitusjonene kan lokalt vurderes omdisponert til å avhjelpe sykehusene. Dette kan dempe presset på sykehusene ved eventuell eskalering av smitte

Notat fra Helsedirektoratet 25. mars 2020

Pasientrettigheter gjeninnføres

For å sørge for at helsetjenesten kunne prioritere de pasientene som trengte det mest, og bruke ressursene best mulig under utbruddet av Covid-19, ble det gjort midlertidige endringer i helselovgivningen. Nå oppheves disse endringene, slik at de fleste pasientrettighetene gjelder igjen.

Pasientrettigheter gjeninnføres

Henvisningsrutiner

Mye planlagt rehabiliteringsaktivitet i Norge med fysisk oppmøte er endret, og det er knyttet stor usikkerhet til ventetider og hvilke rehabiliteringstilbud som er tilgjengelige. Noen private rehabiliteringsinstitusjoner har stengt ned sin elektive virksomhet og må prioritere pasienter som er i direkte forløp fra helseforetak (sykehus).

Inntil videre er det de gjeldende henvisningsrutinene som gjelder; alle henvisninger til rehabilitering fra primærhelsetjenesten til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket, skal sendes Regional koordinerende enhet (RKE).

Du kan også ringe ReHabiliteringstelefonen 800 300 61 for mer informasjon om dine henvisninger.

Mer om henvisningsrutiner til rehabilitering

Veiledningstjeneste for rehabilitering

Ved å ringe veiledningstjenesten for rehabilitering kan du få informasjon om tiltak, og mulighet til å snakke med klinikere og fagpersoner ved spørsmål om trening og rehabilitering.

  • Tjenesten er for pasienter, pårørende, helsepersonell og særlig fastleger, og er bemannet 66 96 96 96 mandag til fredag kl. 09.00-15.00.
  • Tjenesten rutes direkte til Regional koordinerende enhet, som har erfarne rådgivere i første linje.
  • Tjenesten kan gi råd på generell basis. Ved behov for ytterligere konsultasjon vil det henvises til et fagteam for videre rådgivning. Fagteamene består av fysio- og ergoterapeuter, leger og psykologer.
  • Dersom det er aktuelt å etablere online rehabiliteringstiltak, vil det henvises videre til individuell online rehabilitering, det kan være tilbud som virtuell trening i grupper via Studio 99 eller språktrening via videokonferanse.

Rehabilitering etter Covid-19

Noen av de som har vært i intensivbehandling for Covid-19 vil behøve rehabilitering. Hva sliter de med?
En ny variant av lungerehabilitering bør utvikles som eget fagfelt. Hva vet vi så langt? Hva finnes av effektive rehabiliteringstiltak? Hva er kjente risikoer og kontraindikasjoner?

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) har publisert en samling av kunnskapskilder og antagelser om rehabilitering etter Covid-19.

Pasientforløp for covid-19 rehabiliteringLes mer på nettsiden til RKR Informasjon om koronavirus på helsenorge.no Råd og informasjon til befolkningen om koronavirus (Folkehelseinstituttet)

Rehabiliteringsinstitusjoner som tilbyr rehabilitering etter covid-19


LHL-sykehuset Gardermoen har kompetanse på både hjerterehabilitering og avansert lungerehabilitering, og tar imot covid-19 pasienter.

Catosenteret har etablert et tilbud for covid-19 pasienter gjennom sin avtale for sammensatte og komplekse lidelser.

Unicare Hokksund og Ringen rehabiliteringssenter kan motta covid-19 pasienter på sine driftsavtaler for tverrfaglig rehabilitering etter lungesykdom.

Sunnaas Sykehus  tilbyr fysikalsk rehabilitering, og har erfaring med alvorlig skadde pasienter som har vært lenge i intensivbehandling. Sunnaas har også en veiledningstjeneste per telefon, for pasienter, pårørende og helsepersonell.

Sykehuset i Vestfold har opprettet et tilbud for covid-19 pasienter i samarbeid med Kysthospitalet (fysmed) go intensivavdelingen.

Sykehuset innlandet har tilbud på Granheim lungesykehus i samarbeid med fysikalskmedisin på Ottestad

Råd til rehabiliteringsinstitusjoner ved covid-19

Råd fra Folkehelseinstituttet

Fant du det du lette etter?