Koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering

Funksjonen koordinerende enhet (KE) skal sikre at du som pasient/bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, sikre din brukermedvirkning og innflytelse, og styrke samhandlingen mellom tjenesteytere og deg som pasient/bruker og eventuelt dine pårørende, samt styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer i helse- og omsorgstjenesten.

Målgruppene for habilitering og rehabilitering kjennetegnes ved behov for langvarige og koordinerte tjenester og med behov for bistand fra ulike tjenester og tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten. Å koordinere betyr "å få til å virke sammen". Det innebærer å se tjenester i sammenheng for å oppnå helhet og sammenheng i behandlingstilbudet.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE) skal ha en sentral rolle i å legge til rette for god samhandling, både på individnivå mellom pasient/bruker og tjenesteyter, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivå. Det skal være koordinerende enhet i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om spesialisthelsetjenesten.

​​​​​​I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter på to nivå; det er enhet i alle fire helseregioner (regionale koordinerende enheter) og det skal være koordinerende enheter i alle helseforetakene.

Regional koordinerende enhet (RKE) for habilitering og rehabilitering

Mandat til Regional koordinerende enhet i helseregion sør-øst:

 • Vurdere alle henvisninger til rehabilitering fra primærhelsetjenesten til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket.
 • Ha oversikt over og formidle informasjon om offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud og tjenester til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.
 • Påse at de private rehabiliteringsinstitusjonene i helseregion sør-øst oppdaterer ventetider i Helsetjenestekatalogen (HTK) for visning under tjenesten «Velg behandlingssted» på nettsiden helsenorge.no.   
 • Veilede pasienter ved ønske om bytte av behandlingssted.
 • Drifte den nasjonale ReHabiliteringstelefonen - 800 300 61 - med helsefaglig personell.
 • Drifte nettstedet www.sunnnaas.no/rke med oversikt over tilgjengelige rehabiliterings – og habiliteringstjenester og tilbud i regionen.
 • Bidra til at funksjonen koordinerende enheter i sykehusområdene ivaretas og utvikles i tråd med lovgrunnlag og nasjonale forskrifter og føringer.
 • Være pådriver for arbeidet med individuell plan (IP) og koordinatorfunksjonen.

Regionale koordinerende enheter i andre helseregioner

Regional koordinerende enhet Helse NordRegional koordinerende enhet Helse Midt-NorgeRegional koordinerende enhet Helse Vest

Den koordinerende enheten i helseforetak (sykehus) sine oppgaver er å:

 • ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen
 • bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering
 • ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunens helse- og omsorgstjeneste
 • ha overordnet ansvar for individuell plan som innebærer å ta imot meldinger om behov for individuell plan og sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan
 • ha overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator
 • legge til rette for brukermedvirkning

Koordinerende enheter i helseforetak (sykehus) i Helse Sør-Øst

Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Sunnaas sykehus Sykehuset Innlandet Sørlandet sykehus Sykehuset Telemark Sykehuset i Vestfold Sykehuset Østfold Vestre VikenDiakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner

Den koordinerende enheten i kommunen sin oppgave er å:

 • bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere
 • ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan som innebærer å ta i mot meldinger om behov for individuell plan
  og sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan
 • ha overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator
 • legge til rette for brukermedvirkning

De koordinerende enhetene i helseforetakene skal ha kontaktinformasjon til koordinerende enheter i kommunene i sine opptaksområder. Se oversikt over KE i helseforetak lenger opp på denne siden.

Lovgrunnlag, nasjonale føringer og aktuelle lenker relatert til koordinerende enhet

Lov om spesialisthelsetjenesten § 2-5b (Lovdata) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7-3 (Lovdata) Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 6 og § 11 (Lovdata) Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet)Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov (Helsedirektoratet) Les om koordinerende enhet på Helsenorge.no

Fant du det du lette etter?