Koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering

Målgruppene for habilitering og rehabilitering kjennetegnes ved behov for langvarige og koordinerte tjenester og med behov for bistand fra ulike tjenester og tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten. Å koordinere betyr "å få til å virke sammen". Det innebærer å se tjenester i sammenheng for å oppnå helhet og sammenheng i behandlingstilbudet.

Funksjonen koordinerende enhet (KE) skal sikre at pasient/bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, sikre pasientmedvirkning og innflytelse, og styrke samhandlingen mellom tjenesteytere og pasient/bruker og evt pårørende, samt styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer i helse- og omsorgstjenesten.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE) skal ha en sentral rolle i å legge til rette for god samhandling, både på individnivå mellom pasient/bruker og tjenesteyter, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivå. Det skal være koordinerende enhet i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. 

​​​​​​I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter på to nivå; det er enhet i alle fire helseregioner (regionale koordinerende enheter) og det skal være koordinerende enheter i alle helseforetakene.

Regional koordinerende enhet (RKE) for habilitering og rehabilitering

 • gir informasjon om habilitering- og  rehabiliteringstilbud i helseregionen
 • gir informasjon om nasjonale habilitering- og rehabiliteringstilbud
 • de fire regionale enhetene samarbeider om drift og betjener henvendelser på den nasjonale informasjonstelefonen for ReHabilitering - 800 300 61- for pasienter, pårørende og helsepersonell
 • har oversikt over og kontakt med habilitering- og rehabiliteringstilbud i alle kommunene i regionen
 • har en koordineringsfunksjon for rehabilitering- og habiliteringsarbeidet i helseregionen (på systemnivå), det vil blant annet si å etablere nettverk og møteplasser via koordinerende enhet i helseforetakene og ut i kommunene
 • har etablert nettside som vedlikeholdes med oppdatert informasjon om habilitering- og rehabiliteringstilbud, kontaktnettverk, møteplasser, rutiner for arbeidet med Individuell plan (IP), koordinatorrollen med mer
 • er pådrivere – sammen med Helsedirektoratet – for den årlige ReHabiliteringsuka

Regionale koordinerende enheter i andre helseregioner

Regional koordinerende enhet Helse NordRegional koordinerende enhet Helse Midt-NorgeRegional koordinerende enhet Helse Vest

Den koordinerende enheten i helseforetak (sykehus) sine oppgaver er å:

 • ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen
 • bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering
 • ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunens helse- og omsorgstjeneste
 • ha overordnet ansvar for individuell plan som innebærer å ta imot meldinger om behov for individuell plan og sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan
 • ha overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator
 • legge til rette for brukermedvirkning

Koordinerende enheter i helseforetak (sykehus) i Helse Sør-Øst

Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Sunnaas sykehus Sykehuset Innlandet Sørlandet sykehus Sykehuset Telemark Sykehuset i Vestfold Sykehuset Østfold Vestre VikenDiakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner

Den koordinerende enheten i kommunen sin oppgave er å:

 • bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere
 • ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan som innebærer å ta i mot meldinger om behov for individuell plan
  og sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan
 • ha overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator
 • legge til rette for brukermedvirkning

De koordinerende enhetene i helseforetak skal ha kontaktinformasjon til koordinerende enheter i kommunene i sine opptaksområder. Se oversikt over KE i helseforetak lenger opp på denne siden.

Lovgrunnlag, nasjonale føringer og aktuelle lenker relatert til koordinerende enhet

Lov om spesialisthelsetjenesten § 2-5b (Lovdata) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7-3 (Lovdata) Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 6 og § 11 (Lovdata) Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet) Les om koordinerende enhet på Helsenorge.no

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.