Koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering

Målgruppene for habilitering og rehabilitering kjennetegnes ved behov for langvarige og koordinerte tjenester og med behov for bistand fra ulike tjenester og tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten. Å koordinere betyr "å få til å virke sammen". Det innebærer å se tjenester i sammenheng for å oppnå helhet og sammenheng i behandlingstilbudet.

Funksjonen koordinerende enhet (KE) skal sikre at pasient/bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, sikre pasientmedvirkning og innflytelse, og styrke samhandlingen mellom tjenesteytere og pasient/bruker og evt pårørende, samt styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer i helse- og omsorgstjenesten.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE) skal ha en sentral rolle i å legge til rette for god samhandling, både på individnivå mellom pasient/bruker og tjenesteyter, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivå. Det skal være koordinerende enhet i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. 

​​​​​​I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter på to nivå; det er enhet i alle fire helseregioner (regionale koordinerende enheter) og det skal være koordinerende enheter i alle helseforetakene.

Regional koordinerende enhet (RKE) for habilitering og rehabilitering

 • gir informasjon om habilitering- og  rehabiliteringstilbud i helseregionen
 • gir informasjon om nasjonale habilitering- og rehabiliteringstilbud
 • de fire regionale enhetene samarbeider om drift og betjener henvendelser på den nasjonale informasjonstelefonen for ReHabilitering - 800 300 61- for pasienter, pårørende og helsepersonell
 • har oversikt over og kontakt med habilitering- og rehabiliteringstilbud i alle kommunene i regionen
 • har en koordineringsfunksjon for rehabilitering- og habiliteringsarbeidet i helseregionen (på systemnivå), det vil blant annet si å etablere nettverk og møteplasser via koordinerende enhet i helseforetakene og ut i kommunene
 • har etablert nettside som vedlikeholdes med oppdatert informasjon om habilitering- og rehabiliteringstilbud, kontaktnettverk, møteplasser, rutiner for arbeidet med Individuell plan (IP), koordinatorrollen med mer
 • er pådrivere – sammen med Helsedirektoratet – for den årlige ReHabiliteringsuka

Regionale koordinerende enheter i andre helseregioner

Regional koordinerende enhet Helse NordRegional koordinerende enhet Helse Midt-NorgeRegional koordinerende enhet Helse Vest

Den koordinerende enheten i helseforetak (sykehus) sine oppgaver er å:

 • ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen
 • bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering
 • ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunens helse- og omsorgstjeneste
 • ha overordnet ansvar for individuell plan som innebærer å ta imot meldinger om behov for individuell plan og sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan
 • ha overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator
 • legge til rette for brukermedvirkning

Koordinerende enheter i helseforetak (sykehus) i Helse Sør-Øst

Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Sunnaas sykehus Sykehuset Innlandet Sørlandet sykehus Sykehuset Telemark Sykehuset i Vestfold Sykehuset Østfold Vestre VikenDiakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner

Den koordinerende enheten i kommunen sin oppgave er å:

 • bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere
 • ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan som innebærer å ta i mot meldinger om behov for individuell plan
  og sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan
 • ha overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator
 • legge til rette for brukermedvirkning

De koordinerende enhetene i helseforetak skal ha kontaktinformasjon til koordinerende enheter i kommunene i sine opptaksområder. Se oversikt over KE i helseforetak lenger opp på denne siden.

Lovgrunnlag, nasjonale føringer og aktuelle lenker relatert til koordinerende enhet

Lov om spesialisthelsetjenesten § 2-5b (Lovdata) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7-3 (Lovdata) Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 6 og § 11 (Lovdata) Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet) Les om koordinerende enhet på Helsenorge.no

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.